Лични злополуки

По време на изпълнение на поръчката застрахователната компания покрива нанесените телесни повреди на куриера в зависимост от покритието на застрахователната полица.

Предявяване на претенция за обезщетение по застраховка
Отговорност към трети лица

По време на изпълнение на поръчката застрахователната компания покрива материални и телесни щети, нанесени на трети лица при упражняване на дейността на потребителя в платформата.
В случай на щети, нанесени на трети лица при използване на мотоциклет или кола, щетите трябва да бъдат покрити от задължителната застраховка на превозното средство, притежавано от шофьора.
В случай на нанесени щети на трети лица по време на работа през платформата Ви препоръчваме да поискате информация за контакт със засегнатото лице, за да може застрахователната компания да извърши необходимите последващи действия.

Предявяване на претенция за обезщетение по застраховка