apr. 14, 2021 · 19 min

Regulament Concurs

”Glovo Champions League”

 

LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura în perioada 15 februarie – 30 mai 2021.Concursul este organizat şi se desfășoară pe întreg teritoriul României, exclusiv prin intermediul Platformei GLOVO / Aplicației Mobile Glover, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul României.

 

Pentru a participa la acest concurs, este necesară deţinerea unui cont de utilizator de Glover pe platforma Glovo. Respectarea modului de derulare a Concursului conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanți.

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum  și   dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, în mod unilateral şi respectând dispoziţiile legale în materie, prin întocmirea unei Anexe la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice, prin publicarea pe Platforma GLOVO/ Aplicația Mobilă Glover, precum și prin afișare la sediul Organizatorului, cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toți participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe Platforma GLOVO/ Aplicația Mobilă Glover.

DREPTURI ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în Romania, care respectă condiţiile Regulamentului şi care urmează indicaţiile stipulate în acesta pentru a-şi valida participarea. 

 

Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți la data începerii Concursului;
 • să aibă domiciliul sau reședința în România;
 • să dețină un cont de utilizator de Glover pe Platforma GLOVO/ Aplicația Mobilă Glover;
 • să respecte prevederile prezentului Regulament şi să îndeplinească condițiile acestuia.

 

În cadrul Concursului nu pot participa angajaţi ai Organizatorului şi ai celorlalte companii implicate în această acţiune, precum şi membrii familiilor acestora până la gradul I inclusiv ale acestora. Participarea la Concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită, expresă și neechivocă şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor Regulamentului.

 

Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant în cazul în care participarea acestuia este susceptibilă de fraudă.

 

Participarea la Concurs implică acceptarea expresă și neechivocă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin accesarea Platformei GLOVO / Aplicatiei Mobile Glover şi participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord şi agreează în mod integral termenii și condițiile Regulamentului.

 

Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepția cheltuielilor necesare de participare la desfășurarea Concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în Concurs). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt şi nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

 

Potențialii câștigători desemnați în urma selecției sunt beneficiarii premiului atribuit și nu pot ceda drepturile asupra premiului câștigat altor persoane.

 

Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs utilizând o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Participanții înțeleg si sunt in mod expres de acord ca înscrierea in concurs presupune prelucrarea de date cu caracter personal de catre Organizator, exclusiv in scopul desfășurării Concursului, acordării premiilor si îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege in sarcina Organizatorului.

 

Organizatorul se obligă să prelucreze și să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la Concurs în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (General Data Protection Regulation – GDPR) – (Regulamentul (UE) 2016/679) si cu prevederile Legii nr. 190/2018, astfel cum este reglementat în Anexa I – Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integrantă din prezentul Regulament. 

 

Participanţilor la Concurs în calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile pe care le au conform Regulamentului (UE) 2016/679, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții la Concurs vor trimite Organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

 

Prin participarea la Concurs, Participanţii confirma in mod expres cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul expres și neechivoc în privinţa acestora, inclusiv in privința prelucării datelor cu caracter personal potrivit scopurilor menționate în prezentul Regulament. Îşi exprimă, de asemenea, acordul expres și neechivoc privind includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la Concurs.

 

Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul că numele va fi făcut public potrivit legislaţiei în vigoare. Câştigătorii vor putea semna şi o declaraţie scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizator.

 

Datele câştigătorilor se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform legislaţiei fiscale.

MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul “Glovo Champions League” se desfăşoară pe pagina de internet (Platforma GLOVO) a  Organizatorului, respectiv în Aplicația Mobilă Glover.

 

Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie să deţină un cont de utilizator în Aplicația Mobilă de Glover.

 

Participanții vor opta pentru o echipă de fotbal din UEFA Champions League 2021.

 

Participantii vor fi impartiti conform optiunii fiecaruia in echipe de fotbal, iar fiecare echipa va acumula puncte pe tot parcursul Concursului.

 

Modalitatea prin care se vor acumula punctele este următoarea:

 

 • Echipele vor acumula puncte (1) atat in urma comenzilor livrate in medie de fiecare echipa pe perioada Concursului (10 comenzi livrate in medie = 1 punct), (2) dar si ca urmare a victoriei echipei de fotbal din meciurile UEFA Champions League 2021 desfasurate pe toata perioada Concursului (1 victorie = 3 puncte).

 

 • In cazul in care unul sau mai mult participanti nu vor livra minim 30 (treizeci) de comenzi in decursul unei saptamani vor primi “Cartonas galben”. Doua Cartonase galbene acumulate in decursul a 4 (patru) saptamani se va solda cu eliminarea Participantului din Concurs.

 

Finalul campionatul UEFA Champions League va marca finalul Concursului Glovo Champions League. 

 

Pentru a putea castiga unul dintre cele 20 de premii oferite, participantul trebuie sa faca parte din una dintre cele două echipe castigatoare ale Concursului:

 1. echipa ce a acumulat cel mai mare punctaj pe parcursul Concursului sau 
 2. echipa ce a castigat cupa UEFA Champions League 2021, în cazul în care aceste două echipe sunt distincte,

si sa se afle in primii 10 (zece) cei mai activi membri ai echipei (cu un numar cat mai mare de comenzi livrate pe toata perioada de desfasurare a Concursului).

 

Castigatorii vor fi desemnati prin contorizarea numarului total de comenzi livrate in perioada 17 februarie – 30 mai 2021 inclusiv. Desemnarea castigatorilor se va efectua luni, 31 mai 2021.

PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Premiile ce urmează a fi acordate constau în:

 • Locul 1: 2 telefoane mobile IPhone 12 pentru 2 participanti diferiti;
 • Locul 2: 2 vouchere in valoare de 2000 RON pentru 2 participanti diferiti;
 • Locul 3: 2 vouchere in valoare de 1500 RON pentru 2 participanti diferiti;
 • Locul 4: 2 vouchere in valoare de 1000 RON pentru 2 participanti diferiti;
 • Locul 5: 2 vouchere in valoare de 750 RON pentru 2 participanti diferiti;
 • Locurile 6-10: 10 vouchere in valoare de 500 RON pentru 2 participanti diferiti.

 

Pentru fiecare premiu vor fi alese câte două rezerve.

 

În cadrul Concursului nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai multi terţi. În cazul refuzului vreunui câștigător de a beneficia de premiu (refuzul însemnând ca acesta nu dorește să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc, dar și neprezentarea la sediul GLOVO în orașul unde prestează activitatea în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea e-mailului despre câștigarea premiului, în conformitate cu Secțiunea 7 de mai jos), sau în cazul imposibilității validării sale conform dispozițiilor prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmând a trece la validarea altui câștigător. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câștigător un alt participant, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul rămas neacordat.

 

Premiile vor fi oferite câştigătorilor după confirmarea lor ca şi câştigători finali (prin contactarea lor folosind detaliile contului Glover, respectiv numărul de telefon și adresa de e-mail) și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului.

ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Lista câștigătorilor va fi publicată pe grupul de Facebook „Glovo Curieri Romania” si pe pagina de internet / Facebook a Organizatorului. Câștigătorii vor fi, de asemenea, înștiințați prin e-mail si telefonic despre câștigarea respectivului  premiu, în data de luni, 31 mai 2021. Mesajul transmis câștigătorului prin e-mail va avea forma: „Bună, X, ai câștigat! Te așteptăm în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare la sediul GLOVO din orașul în care prestezi activitatea de curierat cu o poză după actul de identitate (CI) și numărul de telefon. Dacă nu dai curs prezentei în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificarea de câștigare, vei fi invalidat.”.  

 

Pentru a fi validați, câştigătorii trebuie să se prezinte la sediul din orasul in care acesta presteaza activitatea de curierat cu o poză după CI, și numărul de telefon, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la înștiințarea prin e-mail.

 

De asemenea, câştigătorii vor primi informaţii referitoare la premiul câştigat şi procedura care trebuie îndeplinită pentru a intra în posesia premiului.

 

În cazul în care câştigătorul :

  nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câştigat;

  nu răspunde în curs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la înștiințarea prin e-mail, premiul va fi acordat rezervei. 

 

În cazul acordării premiilor către rezerve, Organizatorul are la dispoziție 5 (cinci) zile lucrătoare pentru a contacta noul câștigător și pentru a publica lista actualizată a acestora.

 

În măsura în care, din motive neimputabile Organizatorului, nu este posibilă acordarea tuturor premiilor alocate Concursului, acestea vor rămâne în patrimoniul Organizatorului.

 

Câştigătorii vor fi rugaţi să furnizeze numele complet, adresa, numărul de telefon şi toate celelalte date în mod corect, pentru a putea fi întocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din concurs.

 

Un participant poate fi desemnat câştigător o singură dată pentru premiile puse la dispoziție. 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Participarea la Concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor Regulamentului şi obligativitatea respectării acestora.

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile Regulamentului în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online, în conformitate cu Secțiunea 2 de mai sus. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

 

În cazul nerespectării Regulamentului de către oricare dintre câştigători, respectiv a condiţiilor privind desfăşurarea Concursului, premiile câştigate nu se vor acorda.

wog-share