Glovo - Standardi etike i poslovnog ponašanja za treće strane

Glovo je posvećen poštovanju najviših etičkih i profesionalnih standarda u skladu s našim temeljnim vrijednostima. Glovo svaki dan utječe na milijune ljudi koji s nama doživljavaju sjajna iskustva. Ove pozitivne interakcije pomažu nam definirati tko smo. Globalni kodeks etike i poslovnog ponašanja razvijen je u skladu s našim temeljnim vrijednostima i načelima „Globalnog sporazuma” (Global Compact) Ujedinjenih naroda. Odnos između Glova i njegovih kupaca, dobavljača, dostavljača, partnera i/ili bilo kojih drugih stranaka koje imaju izravan i/ili neizravan odnos s Glovom (u daljnjem tekstu „Dionici“) predmet je ovih Smjernica i važan je sastavni dio u postizanju visoke razine u poslovanju društva Glovo.


Standardi etike i poslovnog ponašanja za treće strane društva Glovo
(„Smjernice“) u skladu su s kodeksom etike i poslovnog ponašanja društva Glovo i s njim povezanim pravilima i postupcima, a koji su utvrđeni u standardnim praksama kojih se treće strane povezane s poslovnim subjektima društva Glovo moraju pridržavati.

Glovo je posvećen pružanju pomoći svojim Trećim stranama da budu usklađene s tim standardima. S druge strane, Glovo očekuje da će njegovi dobavljači primjenjivati ove standarde na svoje dobavljače i/ili druge koji su povezani s njihovim poslovanjem.

Glovo ima komunikacijski kanal (compliance@glovoapp.com) namijenjen stupanju u kontakt sa svim dionicima u vezi s pitanjima usklađenosti i/ili regulatornim pitanjima, a u tu je svrhu na svojem mrežnom mjestu objavio standarde ponašanja za treće strane društva Glovo.

Ove su smjernice u osnovi izgrađene na temelju ključnih vrijednosti društva Glovo: „Gas, Good Vibes, Stay Humble, Care and Glownership“. Naše ključne vrijednosti oblikuju kulturu i definiraju karakter naše kompanije. One usmjeravaju naše ponašanje i donošenje odluka, kao i vođenje poslovanja na etičan način i s integritetom. Svaka ključna vrijednost podržana je specifičnim ponašanjima koja očekujemo da će dionici društva Glovo također promicati i u vlastitom poslovanju.

1.Okoliš

Dionici društva Glovo svjesni su svog utjecaja na okoliš i nastoje smanjiti negativne učinke svog djelovanja radi očuvanja naših prirodnih resursa za buduće generacije. U najmanju ruku, dionici društva Glovo poštuju sve mjerodavne zakone i propise u području zaštite okoliša, kao što su oni o gospodarenju otpadom i recikliranju.

 • Usklađenost sa svim mjerodavnim zakonima o zaštiti okoliša

  Dionici društva Glovo moraju poštivati sve mjerodavne zakone, propise i standarde koji se tiču utjecaja na okoliš.

 • Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš

  Dionici društva Glovo posvećeni su smanjenju negativnog utjecaja na okoliš i davanju vidljivosti svom napretku u postizanju ove obveze. Oni potiču razvoj i uporabu ekološki prihvatljivih tehnologija i praksi te smanjenje negativnih utjecaja na okoliš u cijelom lancu opskrbe.

2.Interakcije dionika s drugim stranama

Dionici društva Glovo iskorištavaju snagu udruživanja duž organizacijskih i geografskih granica radi pružanja dosljedno izuzetnih proizvoda i usluga. Oni razumiju i poštuju zakone i propise koji se odnose na njihovo poslovanje.

 • Pridržavanje mjerodavnih zakona o tržišnom natjecanju

  Dionici društva Glovo poštuju zakone o zaštiti tržišnog natjecanja ma gdje poslovali. Dionici Glova posebice razumiju i poštuju sve mjerodavne zakone o tržišnom natjecanju, uključujući one koji se odnose na udruživanje i razmjenu informacija s konkurencijom (bilo to kroz zajednička ulaganja, partnerstva ili ostale vidove suradnje). Svi dionici društva Glovo svoje poslovanje moraju voditi s poštenim tržišnim natjecanjem u vidu i u skladu sa svim mjerodavnim zakonima o tržišnom natjecanju.

 • Usklađenost sa svim mjerodavnim međunarodnim trgovinskim kontrolama

  Dionici društva Glovo koji Glovu pružaju usluge duž nacionalnih i/ili međunarodnih granica razumiju i poštuju sve mjerodavne međunarodne trgovinske kontrole (tj. nadzor izvoza, ekonomske sankcije i zakone protiv bojkota).

 • Usklađenost sa svim mjerodavnim zakonima koji se tiču borbe protiv pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma

  Dionici društva Glova poštuju zakone koji se tiču borbe protiv pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma ma gdje poslovali i ne sudjeluju u takvim kaznenim djelima niti pomažu bilo kojim trećim stranama u njihovom činjenju.

 • Zaštita privatnosti osobnih podataka

  Dionici društva Glovo štite osobnu privatnost i poštuju sve mjerodavne zakone o privatnosti i zaštiti podataka. Oni štite podatke društva Glovo, i to u skladu s njegovim vlastitim standardima, od neovlaštenog pristupa i korištenja i ne upotrebljavaju osobne podatke društva Glovo u vlastite poslovne svrhe bez prethodnog odobrenja. Dionici društva Glovo razumiju da svako korištenje, dijeljenje ili zadržavanje osobnih podataka mora biti podržano ili utemeljeno na pristanku ili legitimnoj, uvjerljivoj poslovnoj svrsi i strogo u skladu s ugovornim uvjetima i odredbama dogovorenim s Glovom.

 • Zabrana primanja i davanja mita

  Bilo koji oblik korupcije, podmićivanja, iznude ili pronevjere zabranjen je te ih Glovo i njegovi dobavljači ne smiju primjenjivati niti tolerirati. Ne dopuštaju se ponašanja čiji je cilj protuzakonit utjecaj na druge u poslovnim odnosima davanjem ili prihvaćanjem nepoštenih prednosti (npr. nepošteni pokloni ili pozivnice) bilo u zemlji ili inozemstvu.

3.Poštovanje pojedinaca

Dionici društva Glovo cijene raznolikost, osiguravaju inkluzivno okruženje i odnose se prema ljudima s poštovanjem i dostojanstveno.

 • Odnosi s ljudima s dostojanstvom i poštovanjem

  Dionici društva Glovo podržavaju i poštuju međunarodno priznata ljudska prava izražena u Međunarodnoj povelji o pravima čovjeka te načela koja se tiču temeljnih prava iz Deklaracije o temeljnim načelima i pravima na radu koju je donijela Međunarodna organizacija rada. U skladu s tim, dionici društva Glovo postupaju s ljudima dostojanstveno i s poštovanjem te održavaju poštovanje i sigurnost na radnom mjestu. Oni ne trpe fizičko nasilje, prijetnje, tjelesno kažnjavanje, mentalnu prisilu, verbalno zlostavljanje, uvredljivo ophođenje, maltretiranje ili uznemiravanje bilo koje vrste (bez obzira na to je li takvo uznemiravanje zakonom zabranjeno spram osoba određenih karakteristika).

 • hr
 • Omogućavanje slobode udruživanja i kolektivnog pregovaranja za zaposlenike

  Dionici društva Glovo, kad je to primjenjivo, prepoznaju i poštuju pravo svojih ljudi da se slobodno pridruže ili uzdrže od pridruživanja bilo kojoj radničkoj organizaciji po njihovom izboru i ulasku u postupke kolektivnog pregovaranja koje dopušta zakon.

 • Nekorištenje, nepoticanje i nesudjelovanje u trgovini ljudima, ropstvu, sužanjstvu, prisilnom ili obveznom radu ili dječjem radu

  Dionici društva Glovo ne koriste se, ne potiču i nisu upleteni u trgovinu ljudima, ropstvo, sužanjstvo, prisilan, vezan ili prinudan rad. Zaposlenici dionika društva Glovo dobrovoljno pristaju na uvjete zaposlenja bez ikakve prisile i mogu slobodno prekinuti svoje zaposlenje bilo: (i) odmah bez prethodne najave; ili (ii) davanjem obavijesti o otkazu u razumnom roku (obavezni otkazni rokovi uvijek su navedeni u ugovorima o radu i razlikuju se ovisno o radnom stažu zaposlenika i zahtjevima lokalnih zakona).
  Osim toga, tamo gdje to dopuštaju mjerodavni lokalni zakoni o zapošljavanju, dionici društva Glovo mogu nadoknaditi od zaposlenika koji prekine radni odnos u određenom roku: (i) troškove osposobljavanja; (ii) plaćanja izvršena u svrhu zadržavanja zaposlenika; i (iii) bonuse za zapošljavanje ili druge varijabilne naknade. Bez obzira na to, dobavljači dionika društva Glovo ne zahtijevaju od zaposlenika rad u razdoblju dužem od njihovog ugovornog otkaznog roka kako bi dionici društva Glovo mogli nadoknaditi takve troškove, isplate ili bonuse. Dionici društva Glovo ne koriste se, ne potiču i ne sudjeluju u trgovini ljudima. Između ostalog, oni ne uništavaju, prikrivaju, oduzimaju ili na drugi način uskraćuju zaposleniku pristup osobnim ili imigracijskim dokumentima; ne naplaćuju radnicima naknade za zapošljavanje; ne zapošljavaju radnike koji krše zakone o radu; ne pružaju smještaj koji ne ispunjava sigurnosne ili stambene zakone; ne pribjegavaju prijevarnim ili obmanjujućim praksama pri zapošljavanju; ne krše obvezu ispostavljanja radne dokumentacije kad je to potrebno; i ne ispostavljaju dokumentaciju ne jeziku koji njihovi radnici ne razumiju.
  Dionici društva Glovo ne koriste, ne potiču ili ne sudjeluju u dječjem radu. Dječji rad znači rad koji djeci oduzima djetinjstvo, njihov potencijal i dostojanstvo i koji je štetan za njihov fizički ili mentalni razvoj. Mnoge zemlje imaju propisanu minimalnu dob za zaposlenje ili rad, a dionici društva Glovo razumiju i poštuju te zahtjeve i ne zapošljavaju osobe mlađe od dobi za obvezno obrazovanje. Dobavljači dionika društva Glovo smiju organizirati naukovanja na radnom mjestu ili programe stažiranja/stjecanja radnog iskustva u skladu s mjerodavnim zakonima.

 • Usklađenost sa svim mjerodavnim zakonima koji se odnose na zapošljavanje

  Dionici društva Glovo poštuju kompletno mjerodavno pravo i propise o zapošljavanju, uključujući one koji se odnose na radno vrijeme, prekovremeni rad i zahtjeve u vezi s minimalnim osobnim dohotkom. Uz to, dionici društva Glovo osobito potiču sve svoje dobavljače čije osoblje pruža usluge izravno dionicima i/ili klijentima Glova da se obvežu isplatiti svim takvim osobama plaću koja pokriva osnovne životne troškove i koja mora biti veća od zakonske minimalne plaće i mora uzeti u obzir relevantne stvarne životne troškove.

 • Pružanje sigurnog i zdravog radnog okruženja

  Dionici društva Glovo posvećeni su zdravlju i sigurnosti svog osoblja i posjetitelja na njihovim radnim mjestima. Dobavljači dionika društva Glovo pridržavaju se svih mjerodavnih zakona o zdravlju i sigurnosti, omogućavaju sigurno, zdravo radno okruženje i poduzimaju potrebne mjere opreza kako bi zaštitili sve od ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja.

 • Nesudjelovanje u neprimjerenoj upotrebi društvenih mreža

  Dionici društva Glovo ne toleriraju uvredljivo ili neprofesionalno korištenje društvenim mrežama (bez obzira na to odnosi li se to korištenje ili ne odnosi na dionike društva Glovo ili na njegovo poslovanje, klijente, zaposlenike ili poslovne partnere), poput objavljivanja sadržaja koji je uvredljiv, zlonamjeran, opscen, prijeteći ili zastrašujući ili koji sadrži etničke, vjerske ili rodno utemeljene uvrede ili druge pogrdne izjave u bilo kojoj poruci ili objavi.

4.Integritet

Glovo može provesti postupke provjere poslovanja kako bi utvrdio pridržavanje dionika ovih Smjernica u odnosu na lokacije na kojima ili s kojih se Glovu pružaju roba ili usluge. Takve se provjere mogu obavljati na godišnjoj osnovi tijekom uobičajenog radnog vremena, a Glovo će prethodno pisanim putem poslati obavijest o svojoj namjeri provođenja takve provjere najmanje 60 dana ranije. Glovo će provoditi takve provjere na način koji rezultira minimalnim poremećajima u poslovanju i radu dionika društva Glovo.

 • Nenuđenje neprimjerenih poklona ili zabave dionicima društva Glovo ili trećim stranama

  Dionici ne daju mito ili bilo koje druge neprimjerene isplate izravno ili putem treće strane dionika u vidu darova ili zabave zaposlenicima dionika, javnim službenicima, trgovinskim klijentima, poslovnim partnerima ili drugim trećim stranama; a zaposlenici dionika društva Glovo ne prihvaćaju poklone ili zabavu od trećih osoba koji predstavljaju ili bi mogli biti shvaćeni kao mito.

 • Sigurnost na cestama, rukovanje hranom, licenca za rad restorana i regulatorni zakoni

  Svaki je dionik odgovoran za poznavanje i poštivanje svih mjerodavnih zakona koji se odnose na uvjete koji se na njih primjenjuju u vezi s upotrebom Glova, uključujući pravila o sigurnosti na cestama poput zakona o brzini i prometu, rukovanju hranom i samoj hrani, prijevozu osjetljivih proizvoda i bilo koja druga pravila i propise kad god se koristite Glovom. Na primjer, kupci ne bi smjeli tražiti od dostavljača da prebrzo vozi ili zaustavlja se, isporučuje ili upravlja vozilom na način kojim se krši zakon, a dostavljači se ne bi smjeli zaustavljati na biciklističkim stazama ili blokirati pristupne rampe na način kojim se krši zakon.
  Sve relevantne licence i zahtjevi glede akreditacija moraju biti ažurirani, a dionik je u potpunosti odgovoran za promidžbu kvalificiranih usluga i poštivanje zakona.

 • Pridržavanje svih antikorupcijskih zakona

  Pridržavanje svih antikorupcijskih zakona uključujući, no ne ograničavajući se na Zakon o koruptivnim radnjama u inozemstvu SAD i Zakon o korupciji Ujedinjenog Kraljevstva iz 2010. godine i/ili bilo kojeg drugog lokalnog zakonodavstva. Glovo je posvećen poštenom i etičnom poslovanju te ima nultu toleranciju na korupciju ili bilo koju drugu aktivnost koja krši antikorupcijske zakone na bilo kojem mjestu u kojem poslujemo. Dionici društva Glovo usklađeni su sa svim mjerodavnim zakonima i propisima o borbi protiv korupcije, uključujući Zakon o koruptivnim radnjama u inozemstvu SAD i Zakon o korupciji Ujedinjenog Kraljevstva iz 2010. godine i/ili bilo kojim drugim lokalnim zakonodavstvom. Kad je riječ o poslovanju s društvom Glovo ili u njegovo ime, dionici društva Glovo ne nude, ne obećavaju, ne autoriziraju, ne daju, ne zahtijevaju i ne prihvaćaju poklone, zajmove, naknade, nagrade ili bilo koje druge pogodnosti za ili od bilo koje osobe kao poticaj na: nepoštena ili ilegalna činjenja ili kršenje povjerenja; dobivanje, zadržavanje ili usmjeravanje poslova; ili ostvarivanje bilo koje druge neprimjerene prednosti. Prema tim standardima, neprimjerene isplate uključuju ponude, obećanja, ovlaštenja ili plaćanja bilo čega vrijednog za ubrzavanje rutinskih radnji nadležnih tijela. Dionici društva Glovo implementirat će postupke kako bi osigurali da su njihovi zaposlenici i dobavljači u potpunosti usklađeni s važećim antikorupcijskim zakonima i ovim standardima.

 • Glovo neće tolerirati bilo kakvu prijevaru, krađu i/ili nedolično ponašanje koje bi moglo biti u sukobu s pravima društva Glovo i/ili bilo koje druge strane

  Zainteresirane strane ne smiju lažirati podatke ili preuzimati tuđi identitet, na primjer prilikom prijave ili podvrgavanja sigurnosnoj provjeri, jer je to protuzakonito i nije dopušteno. Važno je pružiti točne podatke prilikom prijavljivanja incidenata, osporavanja terećenja ili naknada i traženja kredita. Dionici smiju samo zatražiti naknade ili povrate na koje imaju pravo te koristiti ponude i promotivne akcije samo kako je to predviđeno.
  Prijevarne aktivnosti mogu također uključivati, ali nisu ograničene na: namjerno povećavanje vremena ili udaljenosti isporuke u svrhu prijevare ili neku drugu svrhu; prihvaćanje zahtjeva za narudžbu ili dostavu bez namjere da ih izvršite, uključujući navođenje dostavljača ili kupaca društva Glovo da ih otkažu u svrhu prijevare; kreiranje lažnih računa u svrhu prijevare; potraživanje lažnih naknada ili naplata, poput lažnih naknada za čišćenje; namjerno zahtijevanje, prihvaćanje ili vršenje prijevarnih ili lažnih isporuka; tvrdnje o dovršenju isporuka za koje nikad nije preuzeta narudžba; preuzimanje narudžbe, ali zadržavanje cijelog ili dijela artikala iz nje i neisporučivanje cijele narudžbe; radnje kojima se želi poremetiti ili manipulirati normalnim funkcioniranjem Glova, uključujući manipuliranje postavkama na telefonu kako bi se spriječilo pravilno funkcioniranje aplikacije i GPS sustava; zloupotreba promotivnih akcija i/ili njihovo korištenje na način različit od predviđene svrhe; osporavanje troškova iz lažnih ili nelegitimnih razloga; kreiranje nepropisnih duplikata računa; ili krivotvorenje dokumenata, zapisa ili drugih podataka u svrhu prijevare. Dostavljači i partneri nikad ne bi trebali dirati narudžbu niti prisvojiti ili pojesti bilo koji dio narudžbe - navedeno se smatra krađom i može rezultirati gubitkom pristupa računu pri Glovu, kao i bilo kojim drugim posljedicama na temelju lokalnih zakona.

Prava društva Glovo na provjeru poslovanja u odnosu na ove Smjernice

Glovo može provesti postupke provjere poslovanja kako bi utvrdio pridržavanje dionika ovih Smjernica u odnosu na lokacije na kojima ili s kojih se Glovu pružaju roba ili usluge. Takve se provjere mogu obavljati na godišnjoj osnovi tijekom uobičajenog radnog vremena, a Glovo će prethodno pisanim putem poslati obavijest o svojoj namjeri provođenja takve provjere najmanje 60 dana ranije. Glovo će provoditi takve provjere na način koji rezultira minimalnim poremećajima u poslovanju i radu dionika društva Glovo.

Zaposlenici društva Glovo ili neovisni predstavnici (koji ne smiju biti konkurencija dionicima društva Glovo) potpisat će odgovarajuće ugovore o povjerljivosti podataka prije takve provjere.

Za potrebe predmetne revizije dionici društva Glovo osigurat će zaposlenicima Glova i/ili neovisnim predstavnicima, ako je primjenjivo, razuman pristup relevantnim informacijama o pravilima i postupcima dionika društva Glovo. Razumni troškovi i izdaci koje su snosili dionici društva Glovo mogu se naplatiti od Glova ako u odnosu na relevantnu provjeru bude potrebno više od 2 radna dana dionika društva Glovo.

Ako se pisanim putem ne ugovori drukčije, Glovo neće imati pravo provjere bilo kojih drugih povjerljivih podataka svojih dionika, uključujući: (a) informacije o drugim klijentima ili poslovnim partnerima dionika društva Glovo; (b) informacije o troškovima ili cijenama; (c) interne ankete zaposlenika ili rezultate anketa; (d) demografske podatke o zaposlenima; (e) informacije o pritužbama ili pravnim postupcima; (f) pravno povjerljive savjete; ili (g) nejavne osobne podatke koji se odnose na zaposlenike (uključujući zapise o pojedinačnoj obuci).

Glovo neće imati pravo intervjuirati nasumično odabrane zaposlenike dionika društva Glovo.

Glovo će obavijestiti predmetnog dionika ako se provjerom utvrde bilo kakva pitanja koja bi predstavljala razlog za zabrinutost, a strane se mogu dogovoriti da se sastanu kako bi raspravljale o tim problemima.

5.Provedba smjernica

Glovo može s vremena na vrijeme zatražiti valjanu dokumentaciju od dionika radi vršenja odgovarajuće provjere njihovih računa i/ili usluga koje se pružaju Glovu. Dionici moraju čuvati dokumentaciju koja dokazuje usklađenost s ovim Smjernicama i mjerodavnim zakonima i propisima.

Nepoštivanje ovih Smjernica ili mjerodavnih zakona daje Glovu pravo da odmah prekine odnos sa strankom i/ili prijavi pitanje odgovarajućim nadležnim, regulatornim i/ili pravosudnim tijelima. Ako to dopušta mjerodavni zakon, Glovo će o tome obavijestiti dionika i pružiti predmetnoj stranci razumnu šansu za odgovor prije nego obavijesti nadležno, regulatorno ili pravosudno tijelo.

Ako je primjenjivo, na primjer u vezi s dobavljačima, društvima i/ili poslovnim partnerima, dionici moraju kontinuirano poboljšavati svoje sustave za internu kontrolu utvrđivanjem ciljeva, provedbom planova i poduzimanjem odgovarajućih korektivnih radnji u vezi s bilo kojim nedostacima utvrđenim unutarnjim ili vanjskim procjenama, inspekcijama ili menadžerskim provjerama.

Glovo potiče kulturu transparentnosti među svojim dionicima i očekuje da će oni implementirati takvu kulturu u svom lancu organizacije i opskrbe, kao i da će imati povjerljiv kanal za svoje zaposlenike putem kojeg je moguće prijaviti bilo kakve pravne ili etičke probleme, uključujući putem kanala za upravljanje proizvodnim linijama i/ili formalnim kanalima prijavljivanja. Svi dionici moraju prijaviti sumnju u kršenje ovih standarda od strane samih dionika (ili od strane vlastitih zaposlenika, izvođača, podizvođača ili dobavljača). Dionici moraju također prijaviti sve probleme kojih postanu svjesni u vezi s financijskim poslovanjem, računovodstvenim praksama, pitanjima revizije, korupcijom ili prijevarom ili bilo kakvim ponašanjem zaposlenika društva Glovo koje nije u skladu sa standardima navedenim u ovim Smjernicama.

Dionici društva Glovo moraju zabraniti odmazdu spram bilo kojeg od svojih zaposlenika koji: (1) izraze u dobroj vjeri zabrinutost zbog kršenja bilo kojeg zakona i/ili bilo kakvog kršenja ovih Smjernica; ili (2) pomoći Glovu ili pravosudnom tijelu pružanjem informacija radi rješavanja razloga za zabrinutost. U ovim Smjernicama „odmazda” označava nepravedno postupanje bilo koje vrste koje proizađe iz izražavanja zabrinutosti u dobroj vjeri (ili bilo kakve prijetnje takvim nepoštenim postupanjem).

6.Kontakt

Takva se izvješća moraju dostavljati putem kanala za usklađenost društva Glovo (compliance@glovoapp.com), putem kojeg svoju zabrinutost u dobroj vjeri možete prijaviti e-poštom.

Glovo sve navode tretira ozbiljno i u strogom povjerenju. Ovisno o prirodi i okolnostima navoda, Glovo može pokušati surađivati - ako je to prikladno - zajedno sa svojim dionicima i ostalim pogođenim stranama, kako bi se donijela ispravna i pravovremena odluka.