If you need to update any information about your account, just go to the “Profile” section in your app, then open “Contact Support”. Click on the “Profile/materials” option and then on “Personal information”.

Կտեսնեք տարբերակների ցանկ։ Պետք է ընդամենն ընտրեք այն տեղեկությունը, որը ցանկանում եք թարմացնել։ Հավաստիացեք, որ միշտ ընտրում եք ճիշտ տարբերակը․ սխալ տարբերակ ընտրելը կարող է դանդաղեցնել գործընթացը։

Bank account/IBAN: :

If you need to change the bank account where you receive your payment.

City/country: :

Select this option if you want to check the possibility of changing the city or country where you deliver orders. Bear in mind that this is subject to legal conditions, documentation and local legislation.

Email: :

If you need to update the email linked to your account.

Vehicle: :

In case you want to change the type of vehicle you are using to deliver orders.

Password: :

If you need to change the password for your account in your app.

Others: :

Select this reason if there’s any other information in your profile that you want to update.

Այս հոդվածն օգտակար համարեցի՞ք: