Standardele Glovo de etică și Politica comercială pentru terțe părți

Glovo se angajează să respecte cele mai înalte standarde etice și profesionale, în concordanță cu valorile noastre de bază. Glovo are un impact asupra milioanelor de persoane care au experiențe grozave cu noi, zilnic. Aceste interacțiuni pozitive ajută să ne definim identitatea. Codul general de etică și Politică comercială a fost elaborat în concordanță cu valorile noastre de bază și principiile Pactului global al Organizației Națiunilor Unite. Relația dintre Glovo și clienții, furnizorii, curierii, partenerii săi și/sau orice alte părți care au o relație directă și/sau indirectă cu Glovo (în prezentul „părți interesate/colaboratori”), este supusă acestor Linii directoare și reprezintă o componentă importantă în obținerea celor mai bune performanțe în activitatea comercială Glovo.

Standardele noastre Glovo de etică și Politica comercială pentru terțe părți (Linii directoare) sunt în concordanță cu Codul de etică și Politica comercială Glovo, precum și cu politicile și procedurile companiei, care sunt incluse în practicile standard pe care terțele părți ce colaborează cu Glovo trebuie să le respecte.

Glovo se angajează să își ajute colaboratorii terțe părți să respecte aceste standarde. La rândul său, Glovo solicită furnizorilor săi să aplice aceste standarde furnizorilor și/sau altor părți care au o relație cu activitatea lor comercială.

Glovo deține un canal (compliance@glovoapp.com) disponibil în scopul contactării oricăror colaboratori cu privire la chestiunile de respectare și/sau probleme de reglementare și, în acest sens, a publicat pe website Standardele de conduită Glovo pentru terțele părți.

În principal, aceste linii directoare sunt create pe baza valorilor principale Glovo: Gas, Good Vibes, Stay Humble, Care și Glownership. Valorile noastre de bază schițează cultura și definește caracterul companiei noastre. Ne ghidează comportamentul și modul de luare a deciziilor, precum și cum ne desfășurăm activitățile cu etică și integritate. Fiecare valoare de bază este susținută de comportamente specifice pe care ne așteptăm ca cei cu care Glovo colaborează să le promoveze la rândul lor în propriile activități.

1.Mediu

Colaboratorii Glovo își cunosc impactul asupra mediului și se străduiesc să reducă efectele negative ale acțiunilor proprii pentru a conserva resursele naturale pentru viitoarele generații. Cel puțin, colaboratorii Glovo respectă toate legile și reglementările de mediu în vigoare, precum cele de gestionare a deșeurilor și de reciclare.

 • Respectarea tuturor legilor de mediu în vigoare

  Colaboratorii Glovo vor respecta toate legile, reglementările și standardele de mediu în vigoare.

 • Reducerea impactului negativ propriu asupra mediului

  Colaboratorii Glovo se străduiesc să își reducă impactul propriu negativ asupra mediului și să ofere detalii privind progresul în îndeplinirea acestui angajament. Aceștia încurajează dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor și practicilor prietenoase cu mediul, precum și reducerea impactului negativ asupra mediului prin lanțul lor de aprovizionare.

2. Interacțiunea colaboratorilor cu alte părți

Colaboratorii Glovo mobilizează puterea echipelor proprii în cadrul granițelor organizaționale și geografice pentru a furniza produse și servicii excepționale în mod constant. Aceștia înțeleg și respectă legile și regulamentele aplicabile activității proprii.

 • Respectarea legilor în vigoare privind concurența

  Colaboratorii Glovo respectă legile privind concurența oriunde își desfășoară activitatea. În mod special, aceștia înțeleg și respectă toate legile în vigoare privind concurența, inclusiv pe cele privind formarea de echipe și schimbul de informații cu competitorii (fie prin asocieri, parteneriate sau alte colaborări). Toți colaboratorii Glovo își vor desfășura activitățile în conformitate cu regulile de concurență loială și cu toate legile în vigoare privind concurența.

 • Respectarea tuturor controalelor de comerț internațional aplicabile

  Colaboratorii Glovo care lucrează pentru Glovo în limita granițelor naționale și/sau internaționale înțeleg și respectă toate legile aplicabile de control privind comerțul internațional (și anume pentru controlul exporturilor, sancțiuni economice și legi anti-boicot).

 • Respectarea tuturor legilor aplicabile privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

  Colaboratorii Glovo respectă legile privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului oriunde își desfășoară activitatea comercială și nu se angajează în sau să asiste alte terțe părți în comiterea acestor infracțiuni.

 • Protejarea confidențialității datelor personale

  Colaboratorii Glovo protejează confidențialitatea datelor personale și respectă toate legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor. Aceștia securizează datele Glovo în conformitate cu propriile standarde Glovo împotriva accesului și utilizării neautorizate și nu reutilizează datele personale Glovo în scopul activităților comerciale proprii fără acordul prealabil. Colaboratorii Glovo recunosc că orice utilizare, partajare sau păstrare a datelor personale trebuie susținută sau bazată, consimțită sau legiferată de un motiv comercial imperios și este în conformitate strictă cu termenii și condițiile contractuale stabilite cu Glovo.

 • Interzicerea corupției și luării de mită

  Orice formă de corupție, luare de mită, extorcare sau delapidare este interzisă și nu va fi practicată sau tolerată de Glovo și furnizorii săi. Nu este permis la nivel național sau în afara granițelor niciun comportament cu scopul de a influența ilegal alte persoane în activitatea comercială prin acordarea sau acceptarea unor avantaje necuvenite (de exemplu cadouri sau invitații necuvenite).

3.Respectarea persoanelor

Colaboratorii Glovo apreciază diversitatea, asigură un mediu de incluziune și tratează persoanele cu respect și demnitate.

 • Tratarea persoanelor cu demnitate și respect

  Colaboratorii Glovo susțin și respectă drepturile persoanelor recunoscute la nivel internațional astfel cum se include în Proiectul de lege internațional pentru drepturile omului și principiile referitoare la drepturile fundamentale prevăzute în Declarația Organizației Internaționale a Muncii privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă. Prin urmare, colaboratorii Glovo tratează persoanele cu demnitate și respect, menținând un loc de muncă respectabil și sigur. Aceștia nu tolerează violența fizică, amenințările, pedepsele corporale, constrângerea mentală, abuzul verbal, comportamentul lipsit de respect, intimidare sau hărțuire de orice fel (indiferent dacă o astfel de hărțuire este sau nu interzisă legal pe baza unor caracteristici protejate).

 • md
 • Permiterea libertății de asociere și negociere colectivă pentru angajați

  După caz, colaboratorii Glovo recunosc și respectă drepturile angajaților proprii pentru a se alătura liber sau să se abțină de la aderarea în oricare organizații de lucrători la alegerea lor și de a se alătura proceselor de negociere colectivă, conform legislației permise.

 • Nefolosirea, încurajarea sau implicarea în traficul de persoane, sclavie, servitute, munca forțată sau obligatorie sau munca copiilor

  Colaboratorii Glovo nu folosesc, încurajează sau se implică în activități de trafic de persoane, sclavie, servitute, muncă forțată sau obligatorie ori munca copiilor. Angajații colaboratorilor Glovo sunt de comun acord cu privire la termenii și condițiile de angajare fără coerciție și își pot încheia acordul de muncă în mod liber astfel: (i) imediat fără preaviz sau (ii) prin preaviz rezonabil (perioadele de preaviz obligatorii sunt întotdeauna stabilite în contractele de muncă și variază în funcție de vechimea angajatului și de cerințele legilor locale). Suplimentar, unde este permis de legile locale de muncă aplicabile, colaboratorii Glovo pot recupera de la un angajat care își încheie contractul de muncă într-o anumită perioadă: (i) cheltuielile de pregătire; (ii) plățile efectuate în scopul reținerii angajatului și (iii) bonusuri de angajare sau alte compensații variabile. În pofida acestui fapt, furnizorii colaboratorilor Glovo nu solicită angajaților să lucreze pentru o perioadă mai lungă decât cea de preaviz prevăzută contractual, astfel încât colaboratorii Glovo să își recupereze astfel de cheltuieli, plăți sau bonusuri. Colaboratorii Glovo nu folosesc, încurajează sau se implică în activități de trafic de persoane. Printre altele, aceștia nu distrug, ascund, confiscă sau neagă accesul angajaților la documentele de identitate sau de imigrare; nu încasează taxe de angajare a lucrătorilor, nu angajează recrutori care încalcă legile de muncă; nu furnizează locuințe care nu respectă legile privind siguranța sau spațiile de locuit; nu utilizează practici de recrutare frauduloase sau înșelătoare; nu omit furnizarea documentelor de lucru scrise, acolo unde este necesar; sau a furniza documente într-o limbă pe care lucrătorii lor nu o înțeleg. Colaboratorii Glovo nu folosesc, încurajează sau se implică în activități de exploatare a copiilor. Exploatarea copiilor înseamnă muncă prin care copiii sunt privați de propria copilărie, de potențialul și demnitatea lor și care dăunează dezvoltării lor fizice sau mentale. Multe țări au o vârstă minimă de angajare sau de muncă, iar colaboratorii Glovo înțeleg și respectă aceste cerințe și nu angajează persoane sub vârsta învățământului obligatoriu. Furnizorii colaboratorilor Glovo pot desfășura programe de instruire la locul de muncă, programe de experiență și practică de muncă ce respectă legile aplicabile.

 • Respectarea tuturor legilor aplicabile privind ocuparea forței de muncă

  Colaboratorii Glovo respectă toate legile și reglementările aplicabile în materie de muncă, inclusiv cele referitoare la timpul de lucru, orele suplimentare și cerințele salariului minim. Suplimentar, colaboratorii Glovo își încurajează toți furnizorii ai căror angajați furnizează servicii direct colaboratorilor Glovo și/sau clienților să se angajeze la plata către respectivele persoane a unui salariu rezonabil, care va fi mai mare decât salariu minim legal și vor fi luate în considerare costurile reale de trai.

 • Asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos

  Colaboratorii Glovo se angajează să respecte sănătatea și siguranța angajaților proprii și a vizitatorilor în locațiile proprii de lucru. Furnizorii colaboratorilor Glovo respectă toate legile de sănătate și securitate aplicabile, asigură un mediu de lucru sigur și sănătos și iau măsurile de precauție necesare pentru a proteja toate persoanele de vătămări la locul de muncă și bolile profesionale.

 • Neimplicarea în utilizarea neadecvată a rețelelor de social media

  Colaboratorii Glovo nu tolerează utilizarea lipsită de respect și neprofesională a rețelelor de social media (indiferent dacă o astfel de utilizare se referă la colaboratorii Glovo sau la activitățile, clienții, angajații sau partenerii săi de afaceri) prin postarea de conținut ce este abuziv, rău intenționat, obscen, amenințător sau intimidant sau care conține declarații etnice, religioase, legate de sex sau de altă natură în orice mesaj sau postare.

4.Integritate

Colaboratorii Glovo înțeleg și respectă toate legile aplicabile. Colaboratorii Glovo inspiră încredere prin asumarea responsabilității, acțiuni etice și încurajând dezbaterea onestă și deschisă.

 • Neoferirea de cadouri neadecvate sau divertisment către colaboratorii Glovo sau terțe părți

  Colaboratorii nu acordă mită sau orice alte plăți necorespunzătoare în mod direct sau printr-o terță parte a colaboratorului sub formă de cadouri sau divertisment către angajații, funcționarii publici, clienții comerciali, partenerii de afaceri ai colaboratorilor sau altor terțe părți, iar angajații colaboratorilor Glovo nu acceptă cadouri sau acțiuni de divertisment de la terțe părți ce sunt sau pot fi considerate ca mită.

 • Siguranță rutieră, manipularea alimentelor, licențe de funcționare pentru restaurante și legi de reglementare

  Fiecare colaborator este responsabil pentru cunoașterea și respectarea tuturor legilor aplicabile cu privire la termenii aplicabili acestora pentru utilizarea Glovo, inclusiv regulile rutiere de siguranță precum legile rutiere și privind viteza, alimentele și manipularea alimentelor, transportul produselor perisabile și orice alte reguli și reglementări, în orice moment atunci când se folosește Glovo. De exemplu, Clienții nu vor solicita unui curier să se grăbească sau să facă opriri sau manevre ilegale, iar Curierul nu trebuie să se oprească pe piste de bicicletă sau să blocheze rampe de acces încălcând astfel legea. Toate licențele relevante și cerințele de acreditare trebuie să fie la zi, iar părțile interesate sunt pe deplin responsabile pentru promovarea serviciilor calificate și respectarea legii.

 • Respectarea tuturor legilor anticorupție

  Respectarea tuturor legilor anticorupție, inclusiv, dar fără limitare, Legea privind practicile de corupție din SUA și Legea privind mita în Marea Britanie din 2010 și / sau orice altă legislație locală. Glovo se angajează să își desfășoare activitatea comercială într-un mod onest și etic și cu o toleranță zero față de activitățile de corupție și orice altă activitate ce încalcă legile privind anticorupția în orice loc în care ne desfășurăm activitatea. Colaboratorii Glovo respectă toate legile și reglementările anticorupție, inclusiv, dar fără limitare, Legea privind practicile de corupție din SUA și Legea privind mita în Marea Britanie din 2010 și / sau orice altă legislație locală. În legătură cu activitatea comercială desfășurată împreună cu și în numele Glovo, colaboratorii nu vor oferi, promite, autoriza, acorda, cere sau accepta niciun cadou, împrumut, taxe, recompense sau orice alte avantaje către sau din partea oricăror persoane ca îndemn pentru a face ceva neonest, ilegal sau ce încalcă încrederea, de a obține, reține sau direcționa afaceri ori de a garanta orice avantaj neadecvat. În conformitate cu aceste standarde, plățile necorespunzătoare includ oferte, promisiuni, autorizații sau plata oricărei valori pentru a grăbi acțiuni guvernamentale de rutină. Colaboratorii Glovo vor implementa proceduri pentru a se asigura că angajații și furnizorii acestora respectă pe deplin legile aplicabile anticorupție, precum și aceste standarde.

 • Glovo nu va tolera niciun fel de fraudă, furt și/sau comportament inadecvat care ar fi în conflict cu drepturile Glovo și/sau ale oricărei Părți

  Colaboratorii nu trebuie să falsifice informații sau să își însușească identitatea altei persoane, de exemplu semnând de primire sau îndeplinind o verificare de securitate, deoarece acest lucru este interzis prin lege și nu este permis. Este important să furnizați informații precise atunci când raportați incidente, contestați costuri sau taxe și când solicitați credite. Colaboratorilor le este permis să solicite doar taxe sau rambursări la care au dreptul și de a utiliza oferte și promoții conform intențiilor. Activitatea frauduloasă poate include, de asemenea, dar nu se limitează la: creșterea deliberată a timpului sau distanței unei livrări în scopuri frauduloase sau în alt mod; acceptarea cererilor de comandă sau livrare fără intenția de a le îndeplini, inclusiv determinând curierii sau clienții Glovo să anuleze din motive frauduloase; crearea de conturi fictive în scop fraudulos; solicitarea unor costuri sau taxe frauduloase, precum taxe false de curățare; solicitarea intenționată, acceptarea sau îndeplinirea de livrări frauduloase sau false; pretinderea că s-a finalizat o livrare fără a ridica vreodată obiectul de livrat; ridicarea unui articol de livrat, dar păstrarea totală sau a unei porțiuni a articolului și nelivrarea întregii comenzi; acțiuni destinate să perturbe sau să afecteze funcționarea normală a companiei Glovo, inclusiv manipularea setărilor pe un telefon pentru a preveni funcționarea adecvată a aplicației și a sistemului GPS, abuzarea de promoții și/sau utilizarea acestora în alt scop decât cel intenționat; solicitarea de costuri din motive frauduloase sau ilegale; crearea de conturi clonate neadecvate sau falsificarea documentelor, registrelor sau altor date în scopuri frauduloase. Curierii și Partenerii nu trebuie să modifice niciodată o comandă sau să rețină ori să mănânce o parte din comandă - acest lucru este considerat furt și poate determina pierderea accesului în contul Glovo, precum și orice alte consecințe conform legilor locale.

Drepturile Glovo de verificare prealabilă în legătură cu aceste Linii directoare

Colaboratorii Glovo înțeleg și respectă toate legile aplicabile. Colaboratorii Glovo inspiră încredere prin asumarea responsabilității, acțiuni etice și încurajând dezbaterea onestă și deschisă.

Glovo poate desfășura proceduri de verificare prealabilă pentru a determina respectarea acestor Linii directoare în legătură cu locațiile în care, sau de unde sunt furnizate bunurile sau serviciile către Glovo. Astfel de audituri pot fi desfășurate anual în timpul orelor normale de funcționare, iar Glovo va prezenta o notificare scrisă prealabilă de 60 de zile privind intenția de a desfășura un astfel de audit. Glovo va desfășura astfel de audituri într-un mod ce determină întreruperea minoră a activității și operațiunilor colaboratorilor Glovo.

Angajații Glovo sau reprezentanții independenți (care nu trebuie să fie concurenți cu colaboratorii Glovo) vor semna acorduri corespunzătoare de confidențialitate anterior unui astfel de audit.

În scopul auditului menționat, colaboratorii Glovo vor furniza angajaților Glovo și/sau reprezentanților independenți, după caz, accesul rezonabil la informațiile relevante despre politicile și procedurile colaboratorilor Glovo. Costurile și cheltuielile rezonabile suportate de colaboratorii Glovo pot fi impuse către Glovo dacă sunt necesare mai mult de 2 zile de lucru pentru 2 persoane din partea colaboratorilor Glovo în legătură cu respectivul audit. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, Glovo nu va avea dreptul să auditeze alte informații confidențiale ale colaboratorilor, inclusiv: (a) informații despre alți clienți sau parteneri de afaceri ai colaboratorilor Glovo; (b) informații privind costurile sau prețurile; (c) sondaje interne privind angajații sau rezultatele acestora; (d) informații demografice ale angajaților; (e) informații despre reclamații sau solicitări legale; (f) recomandări legale privilegiate; sau (g) date cu caracter personal care nu sunt publice referitoare la angajați (inclusiv fișele individuale de instruire).

Glovo nu va avea dreptul să intervieveze aleatoriu angajații selectați ai colaboratorilor Glovo.

Glovo va notifica colaboratorul relevant dacă sunt identificate probleme de îngrijorare prin auditul său, iar părțile pot conveni să se întâlnească pentru a discuta aceste preocupări.

5.Punerea în aplicare a Liniilor directoare

În mod periodic, Glovo poate solicita documentații valabile din partea colaboratorilor pentru a promova verificarea prealabilă adecvată a conturilor acestora și/sau serviciile furnizate către Glovo. Colaboratorii trebuie să păstreze documentația ce demonstrează respectarea acestor Linii directoare, precum și legile și reglementările aplicabile.

Nerespectarea acestor Linii directoare sau legi aplicabile vor oferi Glovo dreptul de a încheia imediat relația comercială cu respectiva Parte și/sau de a divulga acest comportament autorităților competente, autorităților de reglementare și/sau organismelor de aplicare a legii. Dacă este permis prin legea în vigoare, Glovo va informa colaboratorul cu privire la acest aspect și oferă părții menționate posibilitatea rezonabilă de a răspunde înainte de a informa autoritatea, autoritatea de reglementare sau organismul de aplicare a legii.

După caz, de exemplu în relația cu furnizorii, companiile și/sau partenerii de afaceri, colaboratorii își vor îmbunătăți continuu mediul intern de control prin stabilirea obiectivelor, implementarea planurilor și luarea de măsuri corective adecvate în legătură cu deficiențele identificate prin evaluări, inspecții sau analize interne sau externe.

Glovo încurajează o cultură transparentă printre colaboratori și se așteaptă ca aceștia să implementeze o astfel de cultură în cadrul organizației și lanțului lor de aprovizionare, precum și stabilirea unui canal confidențial pentru ca angajații lor să raporteze orice probleme legale sau etice, inclusiv prin canale de gestionare a liniei și/sau canale de raportare formale. Toți colaboratorii trebuie să raporteze încărcări suspecte ale acestor standarde chiar de către aceștia (sau angajații, contractorii, sub-contractorii sau furnizorii acestora). De asemenea, colaboratorii trebuie să raporteze orice probleme specifice de care au cunoștință cu privire la afacerile financiare, practici contabile, de audit sau fraudă ale companiei Glovo sau orice comportament al angajaților Glovo ce sunt în conformitate cu standardele stabilite în aceste Linii directoare.

Colaboratorii Glovo trebuie să interzică orice act de represalii împotriva oricărui angajat care: (1) prezintă cu bună credință o preocupare privind încălcarea vreunei legi și/sau încălcarea acestor Linii directoare; sau (2) asistă Glovo ori o autoritate de aplicare a legii furnizând informații pentru prezentarea unei îngrijorări. În aceste Linii directoare, „represalii” înseamnă un tratament nedrept de orice fel care rezultă din prezentarea unei preocupări din bună credință (sau a oricărei amenințări cu un astfel de tratament nedrept).

6. Contact

Astfel de rapoarte trebuie prezentate prin canalul de Conformitate Glovo (compliance@glovoapp.com), unde vă puteți raporta preocupările cu bună-credință prin email.

Glovo tratează toate acuzațiile cu seriozitate și cu strictă confidențialitate. În funcție de natura și circumstanțele acuzației, Glovo poate încerca să colaboreze - dacă este posibil - cu colaboratorii săi și alte Părți afectate pentru a ajunge la rezoluție adecvată și în timp util.