POLITIKA PRIVATNOSTI NALOGOPRIMACA

1. Rukovalac

Rukovalac je privredno društvo Glovoapp Technology d. o. o. Beograd-Vračar, sa sedištem na adresi Stjepana Ljubiše 3, Zvezdara, 11000 Beograd (Srbija) i poreskim brojem 111507569 i matičnim brojem 111507569, privredno društvo koje pruža usluge korisnicima i saradnicima putem svog vebsajta (www.glovoapp.com) i/ili mobilne aplikacije. Interni službenik za zaštitu podataka (SZP) privrednog društva jeste Djordje Djokic, koja ima posebnu imejl adresu u tom svojstvu (dpo@v-dj.rs) u svrhu obezbeđivanja da komunikacija sa licima koja vrše dostavu a koja su lica na koje se odnose podaci (u daljem tekstu: NALOGOPRIMCI) i korisnika bude tečna, direktna i agilna.

2. Podaci koji se obrađuju

Podaci NALOGOPRIMCA koji se prikupljaju posredstvom ovog ugovora i računarski alati koje GLOVO pruža NALOGOPRIMCU pre potpisivanja ograničeni su na podatke koji se zahtevaju da bi se zaključio i pravilno obavio ugovorni odnos između Ugovornih strana (u daljem tekstu: Podaci).

Prilikom obrade NALOGOPRIMČEVIH podataka može se naići na podatke koji se smatraju osetljivim. Kao primer mogu se navesti podaci koji se odnose na nesreće pretrpljene prilikom izvođenja aktivnosti radi prijave nesreća osiguravajućoj kući u kojoj je GLOVO možda kupio polisu osiguranja.

U daljem tekstu nalazi se primer informacija koje nam dajete kada pružate svoje usluge putem platforme GLOVO:

Podaci

Svrha obrade

Ime i prezime

Ostvarivanje ugovornog odnosa

Broj lične karte (šp. DNI) / Broj pasoša

Kartica za boravak stranca

Ostvarivanje ugovornog odnosa – plaćanje i usklađenost sa pravnim propisima

Broj socijalnog osiguranja

Upravljanje plaćanjima i usklađenost sa pravnim propisima

Fotografija

Bezbednost saobraćaja na putevima, prevencija prevare sa računima i javna bezbednost

Slika

Video-nadzor i kontrola pristupa prilikom ulaska na neku od  lokacija privrednog društva

Glas

(bez biometrijskih podataka)

Klijenta

Pozivi za uslugu

Ostvarivanje ugovornog odnosa i usklađenost sa pravnim propisima

Potpis

Ostvarivanje ugovornog odnosa

Datum rođenja

Usklađenost sa pravnim propisima

Podaci o rezidentnosti

(rezident/nerezident)

Usklađenost sa pravnim propisima

    Detalji obrade osiguranja od nesreća

 

Upravljanje osiguranjem od nesreća

Vozačka dozvola

Bezbednost saobraćaja na putevima

Sopstveno vozilo

Ostvarivanje ugovornog odnosa

Osiguranje vozila

Ostvarivanje ugovornog odnosa

Geolokacija

Upravljanje lokacijom pružaoca usluge prilikom pružanja usluga iz razloga bezbednosti saobraćaja na putevima i radi usklađenosti sa poreskim i računovodstvenim obavezama.

Lični pametni telefon

Ostvarivanje ugovornog odnosa

Veza sa internetom

Ostvarivanje ugovornog odnosa

 

3. Geolokacija

Korišćenjem aplikacije koju GLOVO pruža za obavljanje ugovornog odnosa i, stoga, radi mogućnosti obavljanja aktivnosti, GLOVO može da dobije podatke o geolokaciji NALOGOPRIMCA ako je potonji tu funkciju omogućio direktno na svom mobilnom uređaju, i to samo tokom vremena kada zapravo pruža usluge na Platformi, da bi ih delio sa korisnicima koji prave porudžbine koje je prethodno NALOGOPRIMAC prihvatio.

Izvan tog vremena GLOVO neće imati pristup podacima o geolokaciji. Ova funkcija stoga neće uticati na NALOGOPRIMČEV privatan život.

GLOVO će koristiti dobijene Podatke samo u svrhu obavljanja ugovornog odnosa i njihovog deljenja s korisnicima čije je porudžbine NALOGOPRIMAC pristao da obavi, tako da ti korisnici mogu da stupe u kontakt s NALOGOPRIMCEM u slučaju incidenata koji se odnose na te porudžbine.

Detalji o naplati: Da bi se dokazalo da su NALOGOPRIMCI platili tačnu naknadu, GLOVO će koristiti Podatke pribavljene putem geolokacije kako bi izračunao njihovu kilometražu tako da može da dokaže ispravnu raspodelu troškova u godišnjim računovodstvenim kontrolama od strane trećih strana kojima podleže u poreske i računovodstvene svrhe.

Bezbednost saobraćaja na putevima: GLOVO može da dobije podatke o geolokaciji NALOGOPRIMCA ako je navedeno lice omogućilo tu funkciju direktno na svom mobilnom telefonu, i to samo tokom vremena kada zapravo pruža usluge prethodno prihvaćene putem Platforme, tako da se mogu podeliti sa nadležnim organima (tj. državnim bezbednosnim snagama, izvršnom vlašću, policijskim organima). Izvan tog vremena GLOVO neće imati pristup podacima o geolokaciji. Ova funkcija stoga neće imati uticaj na NALOGOPRIMČEV privatan život.

Antiterorističke mere: GLOVO može da dobije podatke o geolokaciji NALOGOPRIMCA ako je navedeno lice omogućilo tu funkciju direktno na svom mobilnom telefonu, i to samo tokom vremena kada zapravo pruža usluge prethodno prihvaćene putem Platforme, tako da se mogu podeliti sa nadležnim organima (tj. državnim bezbednosnim snagama, izvršnom vlašću, policijskim organima). Izvan navedenog vremena Glovo neće imati pristup podacima o geolokaciji. Ova funkcija stoga neće imati uticaj na NALOGOPRIMČEV privatan život.

Pranje novca: GLOVO može da dobije podatke o geolokaciji NALOGOPRIMCA ako je navedeno lice omogućilo tu funkciju direktno na svom mobilnom telefonu, i to samo tokom vremena kada zapravo pruža usluge prethodno prihvaćene putem Platforme, tako da se mogu podeliti sa nadležnim organima (tj. državnim bezbednosnim snagama, izvršnom vlašću, policijskim organima). Izvan tog vremena GLOVO neće imati pristup podacima o geolokaciji. Ova funkcija stoga neće imati uticaj na NALOGOPRIMČEV privatan život.

Prekršaji usmereni protiv javnog zdravlja: GLOVO može da dobije podatke o geolokaciji NALOGOPRIMCA ako je navedeno lice omogućilo tu funkciju direktno na svom mobilnom telefonu, i to samo tokom vremena kada zapravo pruža usluge prethodno prihvaćene putem Platforme, tako da se mogu podeliti sa nadležnim organima (tj. državnim bezbednosnim snagama, izvršnom vlašću, policijskim organima). Izvan navedenog vremena Glovo neće imati pristup podacima o geolokaciji. Ova funkcija stoga neće imati uticaj na NALOGOPRIMČEV privatan život.

4. Svrha i pravni osnov za obradu

Podaci se obrađuju isključivo radi obavljanja ugovornog odnosa uspostavljenog u ovom ugovoru i, naročito:

        radi upravljanja aktivnostima privrednog društva GLOVO, omogućavanja NALOGOPRIMCIMA da pristupe platformi GLOVO i komuniciraju sa njom radi pružanja svojih usluga putem nje;

        radi pružanja informativnih sesija NALOGOPRIMCIMA pre nego što počnu da pružaju svoje usluge kako bi im se objasnilo tehničko funkcionisanje Platforme;

        radi pružanja tim NALOGOPRIMCIMA, koji to zatraže, neophodne opreme i materijala za pružanje usluga;

        radi poštovanja novčanih, računovodstvenih, poreskih i finansijskih obaveza i svih drugih obaveza koje su posledica ugovornog odnosa između Ugovornih strana;

        radi obavljanja statističkih i finansijskih obračuna zasnovanih na objedinjenim i neidentifikovanim podacima;

        radi aktiviranja polise osiguranja u slučaju da NALOGOPRIMCI dožive incident prilikom dostavljanja porudžbine;

        radi slanja dobrovoljnih i anonimnih upitnika, kao i anketa, takmičenja i obaveštenja koja mogu biti u interesu NALOGOPRIMCA, u svrhu procene kvaliteta ugovornog odnosa i svih mišljenja koje NALOGOPRIMAC može imati;

        radi upravljanja korisničkim zahtevima i njihovog obavljanja a koji su u vezi sa incidentima koji proističu i u vezi su sa porudžbinama, problemima sa dostavom ili NALOGOPRIMCEM i, uopšte, svakim incidentom koji proističe iz korišćenja Platforme;

        radi uočavanja svih mogućih prevara koje uključuju neblagovremeno plaćanje, i radi praćenja gotovine u posedu svakog NALOGOPRIMCA;

        radi saradnje sa organima i pružanja svih informacija koje oni mogu zatražiti na osnovu zvaničnih istraga (na primer, a bez ograničenja, u borbi protiv trgovine drogom, terorizma, krivičnih dela koja se mogu krivično goniti bez mogućnosti žalbe, prevara, pranja novca, bezbednosti saobraćaja na putevima itd.).

        U periodu tokom kojeg NALOGOPRIMAC pruža usluge putem Platforme GLOVO, on prihvata da ga ocenjuju korisnici i organizacije koje interaguju sa Platformom za uslugu koju je pružio. Te ocene GLOVO prikuplja u svrhu pripreme metrike o ocenama NALOGOPRIMCA koje daju korisnici i organizacije koje interaguju sa Platformom.

        Ako je pravni osnov za obradu izričita saglasnost NALOGOPRIMCA, navedeno lice ima pravo da povuče tu saglasnost u bilo kom trenutku i besplatno stupanjem u kontakt sa privrednim društvom GLOVO. Ako su lica na koje se odnose podaci dala saglasnost za prenošenje njihovih podataka, ta saglasnost se može povući u bilo kom trenutku i obaveštavanjem bilo koje strane: tj. prenosioca ili preuzimaoca.

5. Priroda pružanja podataka

Podaci koje GLOVO traži obavezni su i neophodni mu za obavljanje aktivnosti. NALOGOPRIMČEVO puno ili delimično odbijanje da pruži zatražene podatke sprečiće GLOVO da uspostavi ugovorni odnos zbog kojeg se Podaci prikupljaju.

6. Vrste obrade

GLOVO i njegovi spoljni saradnici će obrađivati Podatke, kao obrađivači, kao i administrator sistema i baze podataka privrednog društva GLOVO, u svrhu obavljanja, između ostalog, aktivnosti koje se odnose na upravljanje i administraciju IT sistema.

7. Metrika

Metrika usluga razvija se u svrhe kontrole kvaliteta. Ta metrika ne obuhvata nijedan aspekt privatnog života pojedinca, već samo objektivne podatke koji se odnose na izvršenje ugovora. NALOGOPRIMCI se takođe obaveštavaju o sledećem:

a)     u vezi sa profilima i ocenama:

       ne kreiraju se profili a ocene nisu o ljudima;

       i korisnici i GLOVO ocenjuju kvalitet usluge;

       svi metrički podaci koje GLOVO pribavi odnose se na uslugu;

       ne prikupljaju se podaci u vezi sa NALOGOPRIMČEVIM privatnim životom, ličnošću ili navikama;

b)     u vezi sa automatizovanim odlukama sa pravnim posledicama:

       ne donose se automatizovane odluke;

       svi parametri koje treba koristiti kreiraju se ručno;

       svi parametri i metrički podaci odnose se na uslugu i izvršenje ugovora;

       ne kreiraju se profili;

       nijedan aspekt NALOGOPRIMČEVE ličnosti i neprofesionalnog života ne uzimaju se u obzir;

       rezultati su zasnovani na prethodnim dobrovoljnim radnjama NALOGOPRIMCA;

       rezultati se mogu ručno modifikovati;

       u slučaju greške, rezultati se mogu ispraviti;

       NALOGOPRIMCU se ne uskraćuje ostvarivanja prava;

       NALOGOPRIMCU se ne uskraćuje pristup robi ili uslugama;

       NALOGOPRIMCU se ne uskraćuje mogućnost postajanja ugovornom stranom;

c)      u vezi sa sistemskim i iscrpnim zapažanjima, nadzorom, praćenjem, geolokacijom ili kontrolom lica na koje se odnose podaci:

       geolokacija je privremena;

       direktno je povezana sa uslugom;

       svrha nije kontrola NALOGOPRIMCA već obaveštavanje klijenata o toku njihove isporuke;

       geolokacija nije iscrpna. Umesto toga, privremena je i ograničena na kratku rutu između dve obavezne tačke koju NALOGOPRIMAC ne može da odabere;

d)     u vezi sa obradom posebnih kategorija podataka:

       takva obrada je ograničena na podatke u pogledu nesreća u koje su NALOGOPRIMCI uključeni; osiguravajuće kuće biće obaveštene putem obrasca koji je dostupan u tu svrhu ili direktno od strane NALOGOPRIMCA, osim ako je jedini mogući način obaveštavanja putem Privrednog društva jer podrazumeva obradu zdravstvenih informacija koje proističu iz nesreće.

8. Međunarodni prenos podataka

Prilikom izbora pružaoca usluga, GLOVO može da prenese NALOGOPRIMČEVE podatke izvan granica Evropskog ekonomskog prostora, npr. u Sjedinjene Američke Države ili Peru. U tim slučajevima, GLOVO će, pre slanja podataka, obezbediti da ti pružaoci usluga poštuju standardne klauzule i minimalne standarde bezbednosti koje je utvrdila Evropska komisija i da uvek obrađuju podatke u skladu sa instrukcijama privrednog društva GLOVO. GLOVO može imati ugovorni odnos sa njima prema kom pružaoci usluga prihvataju da poštuju instrukcije privrednog društva GLOVO i da uspostave potrebne mere bezbednosti za zaštitu NALOGOPRIMČEVIH podataka.

Pružaoci usluga mogu prikupiti, obraditi ili koristiti podatke u skladu sa okvirnim ugovorom i u skladu sa uputstvima privrednog društva GLOVO. To se primenjuje naročito na prenos podataka o ličnosti trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Ako GLOVO mora da obavi dalju obradu prema zakonodavstvu EU ili zakonodavstvu država članica EU koje se na njega odnosi, onda obaveštava pružaoca usluge o tim pravnim zahtevima pre obrade. Privredno društvo GLOVO naknadno može da promeni, dopuni ili zameni uputstva koja je prvobitno dalo pružaocu usluga putem pojedinačnih uputstava koja se pružaju pismenim putem ili u vidu teksta, i ima pravo da izda odgovarajuća uputstva u bilo kom trenutku. To obuhvata, između ostalog, uputstva u vezi sa ispravkama, brisanjem i zabrani podataka. Sva izdata uputstva dokumentuju i GLOVO i pružalac usluga. Pored toga, spoljni pružaoci usluga obavezni su da obaveste GLOVO ako smatraju da je neko uputstvo koje je on izdao u suprotnosti sa zakonodavstvom u oblasti zaštite podataka. Osim toga, pružaoci usluga imaju pravo da otkažu izvršenje datog uputstva do njegove potvrde ili modifikacije od strane privrednog društva GLOVO, i imaju dužnost da odbiju izvršenje uputstava koja su očigledno ilegalna.

9. Primaoci

NALOGOPRIMČEVI podaci se mogu obelodaniti trećim stranama samo po potrebi radi ustanovljavanja, obavljanja ili raskidanja ugovornog odnosa s privrednim društvom GLOVO. Primaoci Podataka koji su treće strane, propisno određeni kao obrađivači podataka, obuhvataju savetnike i konsultante u svrhe, između ostalog, računovodstvenih, radnih, poreskih, osiguranja, pravnih i tehničkih aktivnosti, kao i vladinih tela (poreski organi, sistem socijalne sigurnosti itd.), državnih bezbednosnih snaga, sudova, medijacije i arbitražnih tela, kao i vlade za regulatorne poslove.

Tokom izvršavanja ugovorno odnosa i radi obezbeđivanja da NALOGOPRIMAC može da obavlja svoje aktivnosti, Podaci će biti obelodanjeni tim organizacijama sa kojima GLOVO ima ugovor o poslovnoj saradnji, kao i onim korisnicima koji su napravili porudžbinu koju je NALOGOPRIMAC pristao da izvrši, kao i spoljnim pružaocima usluga koji pružaju poslovne ponude sa povlasticama i/ili popustima za NALOGOPRIMCE.

GLOVO ovim putem obaveštava NALOGOPRIMCA da se Podaci mogu obelodaniti privrednim društvima u GLOVO grupi u vezi sa svrhama opisanim u ovoj klauzuli. Podaci se takođe mogu prenositi unutar i izvan Evropske unije privrednim društvima iz grupe ili trećim stranama zaduženim za pohranjivanje računarskih podataka i upravljanje njima isključivo za svrhe upravljanja ugovornim odnosom između Ugovornih strana i u potpunosti u skladu sa uslovima predviđenim u važećem zakonodavstvu o zaštiti podataka. Privredno društvo GLOVO ovim putem izjavljuje da je preduzelo neophodne mere kako bi obezbedilo da se obelodanjivanje NALOGOPRIMČEVIH podataka obavlja u skladu s gorenavedenim zakonodavstvom.

10. Period zadržavanja podataka

GLOVO zadržava podatke tokom trajanja ugovornog odnosa i, nakon što dođe do raskida, tokom perioda utvrđenog zakonom za pohranjivanje ili prilikom odbrane od odgovarajućih pravnih tužbi. Utvrđuje se na najviše 10 godina radi usklađivanja sa pravnim obavezama privrednog društva GLOVO – koje obuhvataju dužnost pružanja pomoći bezbednosnim snagama po potrebi u istragama i krivičnom gonjenju u skladu sa višim interesima javne bezbednosti – i sopstvene odbrane ili preduzimanja radnji u vezi sa poreskim stvarima i stvarima socijalne sigurnosti, između ostalog, radi zaštite sopstvenih prava i interesa. Navedeni period može se skratiti u zavisnosti od pravnih odredaba koje se primenjuju na svaku vrstu podataka.

11. Prava lica na koje se odnose podaci

NALOGOPRIMAC ima pravo na sledeće:

  1. da dobije potvrdu u vezi s time da li se neki Podaci o njemu nalaze u sistemima privrednog društva GLOVO ili ne;
  2. da zna svrhu obavljanja obrade i vrste obrade, primaoce i rok zadržavanja;
  3. da dobije ispravljene ili otkazane Podatke i, po potrebi, ograničenje obrade;
  4. da se usprotivi obradi;
  5. po potrebi, da primi Podatke u strukturiranom obliku koji se može pročitati na automatskom uređaju i preneti drugom kontroloru;
  6. da podnese odštetni zahtev neposredno relevantnom regulatornom organu.

Gorenavedena prava mogu se ostvariti slanjem imejla na adresu gdpr@glovoapp.com.

U vezi sa podacima o ličnosti koje NALOGOPRIMAC može dobiti od privrednog društva GLOVO u svojstvu kontrolora prilikom obavljanja ustanovljenog ugovornog odnosa, NALOGOPRIMAC se obavezuje na sledeće, u svojstvu obrađivača:

        da će se uzdržati od obrade podataka u svrhe koje ne podrazumevaju ispunjavanje obaveza navedenih u ovom ugovoru (npr. da kontaktira s korisnicima u svrhu dostavljanja porudžbine ili da kontaktira s osobljem privrednog društva GLOVO radi upravljanja incidentima);

        da će u svakom trenutku poštovati poverljivost podataka kojima pristupi, a koji se ne smeju obelodaniti trećim stranama niti koristiti u bilo koje svrhe osim onih koje su ovde navedene bez prethodnog pismenog odobrenja privrednog društva GLOVO;

        da će primenjivati odgovarajuće sigurnosne mere na podatke koji se obrađuju i na sisteme koji se koriste za obradu i skladištenje podataka (npr. zaštita lozinkom, kontrola pristupa sistemu zasnovana na potrebama obrade i sl.); 

        da neće koristiti podobrađivače bez prethodnog pisanog odobrenja privrednog društva GLOVO nakon dokazivanja da su podobrađivači usklađeni s važećim zakonodavstvom i pokazivanja da ne postoji ugovor između strana koji dozvoljava jednaku ili bolju zaštitu podataka koje podobrađivač treba da obradi;

        da će sarađivati s privrednim društvom GLOVO ako dobije zahteve od kontrolorovih korisnika za ostvarivanje prava lica na koje se odnose podaci potvrđenih u važećem zakonodavstvu s vremena na vreme. U tu svrhu, NALOGOPRIMAC izveštava u roku od najmanje 12 sati o svim zahtevima koje primi od njega a koji se tiču privrednog društva GLOVO;

        da će sarađivati s privrednim društvom GLOVO u cilju dokazivanja poštovanja neophodnih sigurnosnih mera, olakšavanja obavljanja, od strane privrednog društva GLOVO, inspekcija sistema koje NALOGOPRIMAC koristi a na prvobitni zahtev privrednog društva GLOVO ili u saradnji u slučaju delovanja regulatornih organa koji se odnose na sisteme privrednog društva GLOVO;

        da će prijaviti pismenim putem, u roku od najmanje 12 sati, o svim povredama bezbednosti sistema koje NALOGOPRIMAC koristi;

        da će obrisati i/ili vratiti, ako to GLOVO bude tražio, sve podatke kojima ga je GLOVO snabdeo, nakon raskidanja ugovornog odnosa između Ugovornih strana.