Naš blog

Pravilnik družbe Glovoapp Sl, d.o.o.

30th maj 2024 · 4'

Pravilnik družbe Glovoapp Sl, d.o.o.
o postopku obravnave prijav kršitev prometnih pravil s strani dostavljavcev

1. Predmet urejanja
Ta pravilnik določa pravila in ukrepe, ki jih lahko sprejme družba Glovoapp Sl, d.o.o. v primeru prejema
pritožbe/prijave o (domnevni) kršitvi cestno-prometnih predpisov s strani dostavljavcev, s katerimi
Glovoapp Sl, d.o.o. sodeluje.

2. Osebe, ki lahko podajo prijavo
Pritožbo oz. prijavo lahko poda fizična oseba, pristojen državni/lokalni organ (npr. Policija), ipd. – torej
vsaka oseba, ki je priča domnevni prometni kršitvi, ki preiskuje takšno prometno kršitev, ipd.

3. Posredovanje osebnih podatkov dostavljavcev tretjim osebam
Glovoapp Sl, d.o.o. osebne podatke dostavljavca posreduje le na podlagi zakonite zahteve upravičene
osebe (npr. organa), če slednja dokaže ustrezno pravno podlago za svojo zahtevo za posredovanje
osebnih podatkov dostavljavcev, npr. za namen ugotovitve identitete storilca prometnega prekrška.
Kot zadostna pravna podlaga lahko šteje na primer:
● 4. odstavek 45. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo,
s spremembami);
● 115. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Ur. l. RS, št. 15/13, s spremembami);
● 148. člen Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo,
s spremembami).

4. Ukrepi, ki jih družba Glovoapp Sl, d.o.o. lahko sprejme zaradi pritožb/prijav o
(domnevnih) kršitvah cestno-prometnih predpisov
Zoper dostavljavca, ki krši cestno-prometne predpise, lahko družba Glovoapp Sl, d.o.o. sprejme določene
ukrepe (opozorilo/blokiranje iz aplikacije/prekinitev sodelovanja) v skladu s Splošnimi pogoji za
dostavljavce, veljavno zakonodajo oz. tem Pravilnikom, odvisno od primera.
i. Glovoapp Sl, d.o.o. prejme 1-2 prijavi glede ravnanja posameznega
dostavljavca: V takšnem primeru zoper dostavljavca načeloma ni uveden noben
ukrep.
ii. Glovoapp Sl, d.o.o. prejme 3 prijave glede ravnanja posameznega
dostavljavca: Družba Glovoapp Sl, d.o.o. bo dvakrat preverila domnevni čas in
lokacijo zatrjevane kršitve. Če je mogoče razumno sklepati, da je med dostavo dejansko
prišlo do prijavljene kršitve, dostavljavcu pošljemo elektronsko sporočilo, v katerem je
navedeno, da je družba Glovo app, d.o.o. prejela prijavo in da bo naročila dostavljavca
podrobneje spremljala.
iii. Glovoapp Sl, d.o.o. prejme več kot 5 prijav glede ravnanja posameznega
dostavljavca: Če se prijava nanaša na prekrške storjene na območju cone za pešce v
Ljubljani, družba Glovoapp Sl, d.o.o. preveri delo dostavljavca na terenu (tj. preveri
kako posameznik dejansko izvaja storitve ter dostavljavcu dodeli nekaj naročil na
območju za pešce (v strogem središču Ljubljane) in preveri, ali dostavljavec res krši
prometne predpise). Po tem bo dostavljavcu poslano še zadnje opozorilo pred koncem
sodelovanja.
1

iv. Če, kljub zgoraj navedenemu, Glovoapp Sl, d.o.o. še vedno prejema prijave
glede ravnanja posameznega dostavljavca (ali če so zatrjevane kršitve
posebno hude, če dostavljavec ogroža sebe ali druge itd.): Družba Glovoapp
Sl, d.o.o. v takem primeru dostavljavca zaprosi za podajo pojasnil (razen v primerih, ko
okoliščine nakazujejo, da dostavljavec ne bo izpolnil oz. ne namerava izpolnjevati svojih
obveznosti, ali če oprava razgovora ni smiselna, itd.). Če pojasnila dostavljavca niso
zadovoljiva, lahko Glovoapp Sl, d.o.o. prekine sodelovanje
(dostavljavca blokira iz aplikacije, odpove/prekine pogodbo, itd.).
Družba Glovoapp Sl, d.o.o. se lahko po lastni presoji odloči za milejše ukrepanje zoper dostavljavca, če
je med posameznimi prijavami zoper dostavljavca preteklo daljše časovno obdobje, ipd.
Prav tako se lahko družba Glovoapp Sl, d.o.o. po lastni presoji odloči za bolj strogo ukrepanje zoper
dostavljavca, če je zatrjevana kršitev posebno huda, ipd.
* * * * *
Glovoapp Sl, d.o.o.

wog-share