Standardy etyki i postępowania w biznesie Glovo przeznaczone dla podmiotów zewnętrznych

Firma Glovo jest zobowiązana do przestrzegania najwyższych standardów etycznych i zawodowych, zgodnych z jej podstawowymi wartościami. Firma Glovo ma wpływ na miliony ludzi, którzy dzięki niej codziennie mogą doznawać wspaniałych doświadczeń. Te pozytywne interakcje pomagają określić, kim jesteśmy. „Globalny kodeks etyki i postępowania w biznesie” został opracowany w zgodzie z naszymi podstawowymi wartościami i zasadami Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stosunki pomiędzy firmą Glovo a jej klientami, dostawcami, kurierami, partnerami i/lub wszelkimi innymi stronami, które mają bezpośredni i/lub pośredni związek z firmą Glovo (zwanymi dalej „interesariuszami’), podlegają niniejszym Wytycznym i stanowią ważny element w osiąganiu wysokich wyników w działalności firmy Glovo.

Standardy etyki i postępowania w biznesie Glovo przeznaczone dla podmiotów zewnętrznych („Wytyczne”) są zgodne z Kodeksem etyki i postępowania w biznesie Glovo oraz związanymi z nim zasadami i procedurami, które są określone w standardowych praktykach, do których przestrzegania zobowiązane są osoby trzecie związane z działalnością firmy Glovo.

Glovo zobowiązuje się pomóc osobom trzecim przestrzegać tych standardów. Z kolei Glovo oczekuje od swoich dostawców stosowania tych standardów wobec swoich dostawców i/lub innych osób związanych z ich działalnością.

Firma Glovo posiada kanał (compliance@glovoapp.com) umożliwiający interesariuszom kontakt w sprawach dotyczących zgodności i/lub kwestii regulacyjnych i w tym celu opublikowała w swojej witrynie internetowej normy postępowania dla osób trzecich.

Wytyczne te są fundamentalnie osadzone na podstawowych wartościach Glovo: Gas, Good Vibes, Stay Humble, Care i Glownership. Podstawowe wartości kształtują kulturę i określają charakter firmy. Kierują one naszymi zachowaniami i podejmowanymi decyzjami, a także sposobem prowadzenia firmy w sposób etyczny i uczciwy. Każda podstawowa wartość jest wspierana przez konkretne zachowania, których promowania w swoich własnych przedsiębiorstwach oczekujemy również od interesariuszy Glovo.

1.Środowisko

Interesariusze Glovo są świadomi swojego wpływu na środowisko naturalne i dążą do zminimalizowania negatywnych skutków swoich działań w celu zachowania zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. Interesariusze firmy Glovo przestrzegają co najmniej wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony środowiska w takich obszarach jak zarządzanie odpadami i recykling.

 • Przestrzeganie wszystkich właściwych przepisów w zakresie ochrony środowiska

  Intresariusze Glovo przestrzegają wszystkich właściwych przepisów w zakresie ochrony środowiska.

 • Zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko

  Interesariusze Glovo angażują się w zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko i eksponowanie postępów w realizacji tego zobowiązania. Zachęcają oni do rozwoju i stosowania technologii i praktyk przyjaznych dla środowiska oraz do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko w całym łańcuchu dostaw.

2. Interakcje interesariuszy z innymi podmiotami

Interesariusze Glovo mobilizują siłę zespołowego działania ponad granicami organizacyjnymi i geograficznymi, aby stale dostarczać wyjątkowe produkty i usługi. Rozumieją oni przepisy ustawowe i wykonawcze, które mają zastosowanie do ich działalności oraz przestrzegają tych przepisów.

 • Przestrzeganie właściwych przepisów w zakresie konkurencji

  Interesariusze Glovo przestrzegają przepisów prawa w zakresie konkurencji we wszystkich okolicznościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W szczególności interesariusze Glovo rozumieją wszystkie obowiązujące przepisy prawa w zakresie konkurencji, w tym przepisy dotyczące współpracy zespołowej i udostępniania informacji konkurencji (w ramach wspólnych przedsięwzięć, partnerstw lub innych form współpracy) oraz przestrzegają tych przepisów. Wszyscy interesariusze Glovo prowadzą działalność zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie konkurencji.

 • Przestrzeganie wszystkich właściwych środków kontroli w obrocie międzynarodowym

  Interesariusze Glovo, którzy obsługują Glovo ponad granicami krajowymi i/lub międzynarodowymi, rozumieją wszystkie obowiązujące międzynarodowe środki kontroli obrotu (tj. środki kontroli eksportu, sankcje gospodarcze i przepisy o przeciwdziałaniu bojkotowi) i ich przestrzegają.

 • Przestrzeganie wszystkich właściwych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu

  Interesariusze Glovo przestrzegają przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i nie dopuszczają się przestępstw ani nie pomagają w nich osobom trzecim.

 • Ochrona poufności danych osobowych

  Interesariusze Glovo chronią prywatność osobistą i przestrzegają wszystkich właściwych przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych. Zabezpieczają oni zgodnie ze standardami Glovo dane Glovo przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem, a także bez uprzedniej zgody nie wykorzystują danych osobowych Glovo do własnych celów biznesowych. Interesariusze Glovo uznają, że każde wykorzystanie, udostępnianie lub zatrzymywanie danych osobowych musi być poparte zgodą lub wynikać z uzasadnionego, ważnego celu biznesowego i być ściśle zgodne z warunkami świadczenia usług uzgodnionymi z Glovo.

 • Zakaz korupcji i przekupstwa

  Wszelkie formy korupcji, przekupstwa, wymuszeń lub defraudacji są zabronione i nie mogą być praktykowane ani tolerowane przez firmę Glovo i jej dostawców. W kraju i za granicą nie są dozwolone żadne zachowania mające na celu wywieranie niezgodnego z prawem wpływu na innych w kontaktach biznesowych poprzez wręczenie lub przyjęcie nieuczciwych korzyści (np. niesłusznych prezentów lub zaproszeń).

3.Szacunek dla ludzi

Interesariusze Glovo cenią sobie różnorodność, zapewniają integracyjne środowisko i traktują ludzi z szacunkiem i godnością.

 • Traktowanie ludzi z godnością i szacunkiem

  Interesariusze Glovo popierają uznane na arenie międzynarodowej prawa człowieka wyrażone w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka oraz zasady dotyczące praw podstawowych określone w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie Podstawowych Zasad i Praw w Pracy oraz przestrzegają tych praw. W związku z tym interesariusze Glovo traktują ludzi z godnością i szacunkiem, a także utrzymują bezpieczne i pełne szacunku miejsce pracy. Nie tolerują przemocy fizycznej, gróźb, kar cielesnych, przymusu psychicznego, obelg słownych, zachowań pozbawionych szacunku, nękania i molestowania wszelkiego rodzaju (niezależnie od tego, czy takie molestowanie jest prawnie zabronione ze względu na chronione cechy).

 • Dopuszczenie swobody zrzeszania się i układów zbiorowych pracy dla pracowników

  Interesariusze Glovo, w stosownych przypadkach, uznają i szanują prawo swoich pracowników do swobodnego zrzeszania się i rezygnacji ze zrzeszania się w jakichkolwiek wybranych przez pracowników organizacjach pracowniczych oraz przystępowania do procesów negocjacji układów zbiorowych pracy zgodnie z przepisami prawa.

 • Niestosowanie, niezachęcanie i nieangażowanie się w handel ludźmi, niewolnictwo, poddaństwo, pracę przymusową lub obowiązkową oraz pracę dzieci

  Interesariusze Glovo nie wykorzystują handlu ludźmi, niewolnictwa, poddaństwa, pracy przymusowej, niewolniczej, obowiązkowej lub niedobrowolnej, nie zachęcają do jej stosowania ani się w nią nie angażują. Pracownicy interesariuszy Glovo dobrowolnie zgadzają się na warunki ich zatrudnienia bez stosowania przymusu oraz mogą również swobodnie rozwiązać stosunek pracy: (i) ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia lub (ii) za odpowiednim wypowiedzeniem (wymagane okresy wypowiedzenia są zawsze określone w umowach o pracę i różnią się w zależności od stażu pracy pracownika i wymogów prawa miejscowego). Ponadto, o ile pozwalają na to obowiązujące lokalne przepisy prawa pracy, interesariusze Glovo mogą dochodzić od pracowników rozwiązujących stosunek pracy w określonym czasie swoich praw dotyczących: (i) wydatków na szkolenia, (ii) płatności dokonanych w celu zatrzymania pracownika oraz (iii) premii za zatrudnienie lub innych zmiennych składników wynagrodzenia. Niezależnie od tego dostawcy interesariuszy Glovo nie będą wymagać od pracowników pracy przez okres dłuższy niż okres wypowiedzenia umowy, aby interesariusze Glovo mogli odzyskać takie wydatki, płatności lub premie. Interesariusze Glovo nie wykorzystują handlu ludźmi, nie zachęcają do niego i się w niego nie angażują. Między innymi nie niszczą, nie ukrywają, nie konfiskują ani w żaden inny sposób nie odmawiają pracownikom dostępu do dokumentów tożsamości lub dokumentów imigracyjnych; nie pobierają od pracowników opłat za rekrutację; nie zatrudniają podmiotów rekrutujących, które naruszają prawo pracy; nie zapewniają mieszkań, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa lub prawa mieszkaniowego; nie stosują oszukańczych lub wprowadzających w błąd praktyk rekrutacyjnych; nie naruszają obowiązku przedstawienia pisemnych dokumentów pracy, jeśli jest to wymagane; ani nie przedstawiają dokumentów w języku, którego pracownicy nie rozumieją. Interesariusze Glovo nie wykorzystują pracy dzieci, nie zachęcają do niej oraz się w nią nie angażują. Praca dzieci oznacza pracę, która pozbawia dzieci dzieciństwa, ich potencjału i godności, a także jest szkodliwa dla ich rozwoju fizycznego lub psychicznego. W wielu krajach obowiązuje minimalny wiek zatrudnienia lub pracy, a interesariusze Glovo rozumieją i respektują te wymogi i nie zatrudniają osób objętych obowiązkiem szkolnym. Dostawcy interesariuszy firmy Glovo mogą prowadzić programy praktyk zawodowych, staży lub zdobywania doświadczenia, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących zatrudnienia

  Interesariusze Glovo przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów prawa ustawowego i wykonawczego dotyczących zatrudnienia, w tym dotyczących czasu pracy, nadgodzin i wymogów w zakresie minimalnego wynagrodzenia. Ponadto interesariusze Glovo zdecydowanie zachęcają wszystkich swoich dostawców, których pracownicy świadczą usługi bezpośrednio na rzecz interesariuszy i/lub klientów Glovo, aby zobowiązali się do wypłacania wszystkim takim osobom płacy wystarczającej na utrzymanie, która powinna być wyższa od ustawowej płacy minimalnej i uwzględniać odpowiednie rzeczywiste koszty utrzymania.

 • Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy

  Interesariusze Glovo są zobowiązani do dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i osób odwiedzających ich miejsca pracy. Dostawcy interesariuszy Glovo przestrzegają wszystkich stosownych przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, zapewniają bezpieczne i zdrowe środowisko pracy oraz podejmują niezbędne środki ostrożności w celu ochrony wszystkich przed obrażeniami w miejscu pracy i chorobami zawodowymi.

 • Zakaz niewłaściwego korzystanie z mediów społecznościowych

  Interesariusze Glovo nie tolerują lekceważącego lub nieprofesjonalnego korzystania z mediów społecznościowych (niezależnie od tego, czy takie korzystanie odnosi się do interesariuszy firmy Glovo, czy jej przedsiębiorstw, klientów, pracowników lub partnerów biznesowych), takiego jak umieszczanie w wiadomościach lub postach treści obraźliwych, złośliwych, obscenicznych, zawierających groźby lub zastraszanie, lub zawierających obraźliwe stwierdzenia o charakterze etnicznym, religijnym, związanym z płcią lub inne obraźliwe stwierdzenia.

4.Uczciwość

Interesariusze Glovo rozumieją wszystkie obowiązujące przepisy prawa i ich przestrzegają. Interesariusze Glovo budzą zaufanie, biorąc na siebie odpowiedzialność, działając etycznie i zachęcając do uczciwej i otwartej debaty.

 • Zakaz oferowania niewłaściwych prezentów oraz zaproszeń na wydarzenia rozrywkowe interesariuszom firmy Glovo lub osobom trzecim

  Interesariusze nie wręczają łapówek ani żadnych innych niewłaściwych płatności bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby trzeciej interesariusza w formie prezentów lub zaproszeń na wydarzenia rozrywkowe pracownikom interesariuszy, urzędnikom publicznym, klientom komercyjnym, partnerom biznesowym ani innym osobom trzecim, a pracownicy interesariuszy Glovo nie przyjmują od osób trzecich prezentów ani zaproszeń na wydarzenia rozrywkowe, które są lub mogą być postrzegane jako łapówki.

 • Bezpieczeństwo drogowe, przepisy dotyczące żywności, zezwolenia na prowadzenie restauracji i przepisy organów regulacyjnych

  Każdy interesariusz przez cały czas korzystania z serwisu Glovo jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących warunków korzystania z serwisu Glovo, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa drogowego, takich jak przepisy dotyczące prędkości i ruchu drogowego, przepisów dotyczących żywności i transportu żywności, transportu produktów wrażliwych oraz wszelkich innych zasad i przepisów. Na przykład, klienci nie powinni prosić kuriera o przyspieszenie lub zatrzymywanie się w niedozwolonych miejscach, rozładunek w takich miejscach lub wykonywanie innych niedozwolonych manewrów, a kurierzy nie powinni również zatrzymywać się na pasach dla rowerów oraz blokować ramp dojazdowych z naruszeniem prawa. Wszystkie odpowiednie uprawnienia i zgody muszą być aktualizowane, a interesariusz jest w pełni odpowiedzialny za promowanie kwalifikowanych usług i przestrzeganie prawa.

 • Przestrzeganie wszystkich przepisów antykorupcyjnych

  Przestrzeganie wszystkich przepisów antykorupcyjnych, w tym między innymi amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act) i brytyjskiej ustawy o przeciwdziałaniu korupcji (UK Bribery Act) z 2010 r. i/lub wszelkich innych lokalnych przepisów. Firma Glovo zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób uczciwy i etyczny, i nie toleruje korupcji ani żadnej innej działalności, która narusza przepisy antykorupcyjne w każdym miejscu, w którym prowadzi działalność. Interesariusze firmy Glovo przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji antykorupcyjnych, w tym amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act), brytyjskiej ustawy o przeciwdziałaniu korupcji (UK Bribery Act) z 2010 r. i/lub wszelkich innych przepisów miejscowych. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej z firmą Glovo lub w jej imieniu interesariusze Glovo nie oferują, nie obiecują, nie udzielają, nie żądają ani nie przyjmują żadnych prezentów, pożyczek, opłat, nagród ani innych korzyści oraz nie udzielają upoważnień w związku z nimi w celu zachęcenia do podjęcia działań, które są nieuczciwe, nielegalne lub stanowią naruszenie zaufania; w celu uzyskania, utrzymania lub pokierowania zamówieniem ani zapewnienia jakichkolwiek innych niewłaściwych korzyści. Zgodnie z tymi standardami do niewłaściwych płatności zalicza się oferty, obietnice, upoważnienia lub płatności związane z wszelkimi korzyściami majątkowymi, które mają przyspieszyć rutynowe działania władz. Interesariusze firmy Glovo wdrażają procedury mające na celu zapewnienie pełnej zgodności swoich pracowników i dostawców z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi i niniejszymi standardami.

 • Firma Glovo nie będzie tolerować żadnego rodzaju oszustw, kradzieży i/lub wykroczeń, które mogłyby być sprzeczne z prawami firmy Glovo i/lub jakiejkolwiek innej osoby

  Interesariuszom zabrania się fałszować informacje oraz podszywać się pod cudzą tożsamość, na przykład podczas wpisywania się na listę lub poddawania się kontroli bezpieczeństwa, ponieważ jest to niezgodne z prawem i nie jest dozwolone. Przy zgłaszaniu incydentów, w przypadku sporów dotyczących opłat lub płatności oraz ubieganiu się o kredyt ważne jest, aby podać dokładne informacje. Interesariusze mogą żądać tylko opłat lub zwrotów, do których są uprawnieni, a także korzystać z ofert i promocji tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Oszukańcze działania mogą również obejmować m.in.: celowe wydłużanie czasu lub odległości dostawy w celu oszustwa lub w innym celu; przyjmowanie zamówień lub żądań dostawy bez zamiaru ich realizacji, w tym powodowanie, aby kurierzy lub klienci Glovo anulowali zamówienie w celu oszustwa; tworzenie fałszywych kont w celu oszustwa; żądanie fałszywych opłat lub należności, takich jak fałszywe opłaty za sprzątanie; celowe żądanie, przyjmowanie lub realizacja fałszywych lub oszukańczych dostaw; twierdzenie, że dostawa została zrealizowana bez uprzedniego odbioru przedmiotu dostawy; odebranie przedmiotu dostawy i zatrzymanie go w całości lub w części i niedostarczenie zamówienia w całości; działania mające na celu zakłócanie lub manipulowanie normalnym funkcjonowaniem systemu Glovo, w tym manipulowanie ustawieniami telefonu w celu uniemożliwienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji i systemu GPS; nadużywanie promocji i/lub korzystanie z nich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem; kwestionowanie opłat z oszukańczych lub bezprawnych powodów; tworzenie nielegalnych duplikatów kont; lub fałszowanie dokumentów, zapisów lub innych danych w celu dokonania oszustwa. Kurierzy i Partnerzy nigdy nie powinni wprowadzać zmian w zamówieniu, ani przyjmować lub zjadać jakiejkolwiek jego części — jest to uważane za kradzież i może skutkować utratą dostępu do konta Glovo, jak również wszelkimi innymi konsekwencjami wynikającymi z miejscowych przepisów prawa.

Prawo Glovo do należytej staranności w odniesieniu do niniejszych Wytycznych

Interesariusze Glovo rozumieją wszystkie obowiązujące przepisy prawa i ich przestrzegają. Interesariusze Glovo budzą zaufanie, biorąc na siebie odpowiedzialność, działając etycznie i zachęcając do uczciwej i otwartej debaty.

Firma Glovo może przeprowadzać procedury należytej staranności w celu ustalenia, czy interesariusze przestrzegają niniejszych Wytycznych w odniesieniu do lokalizacji, w których dostarczane są towary lub usługi na rzecz Glovo. Audyty takie mogą być przeprowadzane co roku w normalnych godzinach pracy, a Glovo powiadomi na piśmie o zamiarze przeprowadzenia takiego audytu z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem. Firma Glovo przeprowadza takie audyty w sposób powodujący minimalne zakłócenia w firmie i działalności interesariuszy.

Przed przeprowadzeniem takiego audytu pracownicy lub niezależni przedstawiciele Glovo (którzy nie mogą być konkurentami interesariuszy Glovo) podpisują odpowiednie umowy o poufności.

Na potrzeby wspomnianego audytu interesariusze firmy Glovo zapewniają pracownikom i/lub, w stosownych przypadkach, niezależnym przedstawicielom firmy Glovo rozsądny dostęp do istotnych informacji na temat zasad i procedur obowiązujących u interesariuszy Glovo. Firma Glovo może zostać obciążona rozsądnymi kosztami i wydatkami poniesionymi przez interesariuszy Glovo, jeżeli w związku z odpowiednim audytem interesariusz musi poświęcić więcej niż 2 osobodni. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, firma Glovo nie będzie uprawniona do badania żadnych innych poufnych informacji swoich interesariuszy, w tym również: (a) informacji dotyczących innych klientów lub partnerów biznesowych interesariuszy firmy Glovo, (b) informacji dotyczących kosztów lub cen, (c) wewnętrznych ankiet pracowniczych lub wyników ankiet, (d) informacji demograficznych dotyczących pracowników, (e) informacji dotyczących reklamacji lub roszczeń prawnych, (f) podlegających ochronie porad lub (g) niepublicznych danych osobowych dotyczących pracowników (w tym indywidualnych zapisów dotyczących szkoleń).

Firma Glovo nie ma prawa do przeprowadzania wywiadów z losowo wybranymi pracownikami interesariuszy Glovo.

Firma Glovo powiadamia odpowiedniego interesariusza, jeśli w trakcie audytu zostaną stwierdzone wątpliwości, a strony mogą spotkać się w celu omówienia tych wątpliwości.

5. Egzekwowanie Wytycznych

Firma Glovo może od czasu do czasu zwracać się do interesariuszy o przedstawienie stosownej dokumentacji w celu promowania należytej staranności w zakresie ich kont i/lub usług świadczonych na rzecz Glovo. Interesariusze są zobowiązani prowadzić dokumentację wykazującą zgodność z niniejszymi Wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Niezastosowanie się do niniejszych Wytycznych lub obowiązujących przepisów prawa uprawnia Glovo do natychmiastowego zakończenia stosunków z danym podmiotem i/lub do ujawnienia sprawy odpowiednim władzom, organom regulacyjnym i/lub organom ścigania. Jeżeli zezwalają na to właściwe przepisy prawa, Glovo poinformuje interesariusza o sprawie i da mu odpowiednią możliwość udzielenia odpowiedzi przed poinformowaniem właściwych władz, organu regulacyjnego lub organów ścigania.

W stosownych przypadkach, na przykład w przypadku dostawców, przedsiębiorstw lub partnerów biznesowych, interesariusze będą stale doskonalić swoje środowisko kontroli wewnętrznej poprzez ustalanie celów, wdrażanie planów i podejmowanie odpowiednich działań naprawczych w związku z wszelkimi brakami stwierdzonymi w ramach wewnętrznych lub zewnętrznych ocen, inspekcji lub przeglądów zarządzania.

Glovo promuje wśród interesariuszy kulturę przejrzystości i oczekuje od nich wdrożenia takiej kultury w swojej organizacji i łańcuchu dostaw, a także wprowadzenia poufnego kanału zgłaszania przez swoich pracowników wszelkich wątpliwości prawnych lub etycznych, w tym poprzez kanały obejmujące bezpośrednie kierownictwo i/lub formalne kanały służące do dokonywania zgłoszeń. Wszyscy interesariusze są zobowiązani zgłaszać podejrzenia naruszenia tych standardów przez samych interesariuszy (lub przez ich własnych pracowników, wykonawców, podwykonawców lub dostawców). Interesariusze są również zobowiązani do zgłaszania wszelkich znanych im i dotyczących Glovo konkretnych spraw finansowych, praktyk księgowych, spraw związanych z audytem, korupcją lub oszustwem, a także wszelkich zachowań pracowników firmy Glovo, które są niezgodne ze standardami określonymi w niniejszych Wytycznych.

Interesariusze firmy Glovo są zobowiązani zakazać wszelkich działań odwetowych wobec swoich pracowników, którzy: (1) zgłaszają w dobrej wierze obawę dotyczącą naruszenia jakiegokolwiek przepisu prawa i/lub niniejszych Wytycznych; lub (2) pomagają Glovo lub organowi ścigania poprzez dostarczenie informacji w celu rozwiązania problemu. W niniejszych Wytycznych „odwet” oznacza wszelkiego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wynikające ze zgłoszenia problemu w dobrej wierze (lub groźby takiego niesprawiedliwego traktowania).

6. Kontakt

Zgłoszenia takie należy składać za pośrednictwem kanału zgodności Glovo (compliance@glovoapp.com) służącego do zgłaszania w dobrej wierze wszelkich obaw.

Glovo traktuje wszystkie zarzuty poważnie i z zachowaniem zasad poufności. W zależności od charakteru i okoliczności Glovo może w stosownych przypadkach dążyć do współpracy z interesariuszami i innymi zainteresowanymi stronami w celu osiągnięcia właściwego i terminowego rozwiązania problemu.