ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE ZLECENIOBIORCÓW

1. Administrator

Administratorem jest firma Restaurant Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 276, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla  Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000340368, NIP 7252012779, która świadczy usługi użytkownikom i współpracownikom za pośrednictwem swojej strony internetowej (www.glovoapp.com) i/lub aplikacji mobilnej (dalej „Platforma”). Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod specjalnym adresem poczty elektronicznej związanym z tą funkcją (gdpr@glovoapp.com) w celu zapewnienia płynnej, bezpośredniej i sprawnej komunikacji z dostawcami będącymi w tym wypadku osobami, których dane dotyczą (zwanymi dalej ZLECENIOBIORCĄ/ZLECENIOBIORCAMI) i użytkownikami.

2. Przetwarzane dane

Dane ZLECENIOBIORCY (zwane dalej Danymi) zebrane na podstawie umowy zawartej ze ZLECENIOBIORCĄ oraz w związku z wykorzystaniem narzędzia komputerowego dostarczonego ZLECENIOBIORCY przez GLOVO przed podpisaniem umowy ograniczają się do danych niezbędnych do zawarcia i prawidłowego wykonania stosunku umownego między Stronami.

Podczas przetwarzania danych ZLECENIOBIORCY może dojść do kontaktu z danymi uznanymi za dane szczególnej kategorii. Przykładem takich Danych mogą być dane odnoszące się do wypadków, które miały miejsce podczas wykonywania działalności, w celu poinformowania o nich ubezpieczycieli, z którymi firma GLOVO zawarła umowę ubezpieczeniową.

Poniżej znajduje się przykład informacji, które ZLECENIOBIORCA podaje GLOVO w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem GLOVO:

Dane

Cel przetwarzania

Imię i nazwisko

Realizacja stosunku umownego, w celu zapobiegania nieuprawnionego przejęcia konta oraz w celu procesu uwierzytelniania zgodnie z ust. 8

Nr dowodu osobistego (tył i przód) lub paszportu

Karta cudzoziemca

Realizacja stosunku umownego — rozliczenie i wymogi prawne, w celu zapobiegania nieuprawnionego przejęcia konta oraz w celu procesu uwierzytelniania zgodnie z ust. 8

Numer ubezpieczenia społecznego

 

Administrowanie płatnościami i wymogi prawne

Fotografia

Bezpieczeństwo drogowe, zapobieganie oszustwom księgowym i bezpieczeństwo publiczne, , w celu zapobiegania nieuprawnionego przejęcia konta oraz w celu procesu uwierzytelniania zgodnie z ust. 8

Wizerunek / wzór twarzy

w celu zapobiegania nieuprawnionego przejęcia konta oraz w celu procesu uwierzytelniania zgodnie z ust. 8

Głos

z rozmów telefonicznych z Biurem Obsługi Klienta

 

Realizacja stosunku umownego i wymogi prawne

Podpis

Realizacja stosunku umownego, w celu zapobiegania nieuprawnionego przejęcia konta oraz w celu procesu uwierzytelniania zgodnie z ust. 8

Data urodzenia

Wymogi prawne, w celu zapobiegania nieuprawnionego przejęcia konta oraz w celu procesu uwierzytelniania zgodnie z ust. 8

Dane dotyczące stałego pobytu

(rezydent/osoba nie będąca rezydentem)

Wymogi prawne, w celu zapobiegania nieuprawnionego przejęcia konta oraz w celu procesu uwierzytelniania zgodnie z ust. 8

Informacje w sprawie przetwarzania danych dotyczących ubezpieczenia wypadkowego

 

Zarządzanie ubezpieczeniem wypadkowym

Prawo jazdy

Bezpieczeństwo drogowe , w celu zapobiegania nieuprawnionego przejęcia konta oraz w celu procesu uwierzytelniania zgodnie z ust. 8

Własny pojazd

Realizacja stosunku umownego

Ubezpieczenie pojazdu

Realizacja stosunku umownego

Geolokalizacja

Zarządzanie lokalizacją usługodawcy podczas świadczenia usług ze względów bezpieczeństwa drogowego oraz w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i księgowych , w celu zapobiegania nieuprawnionego przejęcia konta oraz w celu procesu uwierzytelniania zgodnie z ust. 8

Prywatny smartfon

Realizacja stosunku umownego

Połączenie internetowe

Realizacja stosunku umownego

 

3. Geolokalizacja

Za pomocą aplikacji udostępnionej przez GLOVO w celu realizacji stosunku umownego, a tym samym w celu umożliwienia realizacji czynności GLOVO może otrzymywać dane geolokalizacyjne ZLECENIOBIORCY, jeżeli funkcja ta została przez niego włączona bezpośrednio na jego telefonie komórkowym i tylko w godzinach, w których rzeczywiście świadczy usługi na Platformie, w celu udostępnienia ich użytkownikom składającym zamówienia, które zostały wcześniej zaakceptowane przez ZLECENIOBIORCĘ.

Poza tymi godzinami firma GLOVO nie będzie miała dostępu do danych geolokalizacyjnych. Ta funkcja nie będzie miała więc żadnego wpływu na życie prywatne ZLECENIOBIORCY.

GLOVO wykorzysta uzyskane dane wyłącznie w celu realizacji stosunku umownego i udostępni je użytkownikom, których zamówienia ZLECENIOBIORCA zgodził się zrealizować, aby ci użytkownicy mogli skontaktować się ze ZLECENIOBIORCĄ w przypadku wystąpienia jakichkolwiek incydentów związanych z zamówieniami.

Szczegóły rozliczeń: w celu potwierdzenia, że ZLECENIOBIORCY otrzymali prawidłowe wynagrodzenie, GLOVO wykorzysta Dane uzyskane za pośrednictwem geolokalizacji do obliczenia przebytej odległości, aby potwierdzić prawidłowe ustalenie wydatków, jakie jest wymagane w związku z coroczną kontrolą księgową przeprowadzaną przez niezależne osoby trzecie w związku z celami podatkowymi i księgowymi.

Bezpieczeństwo na drodze: GLOVO może otrzymywać dane geolokalizacyjne ZLECENIOBIORCY, jeżeli włączy on tę funkcję bezpośrednio na swoim telefonie komórkowym i tylko w godzinach, w których faktycznie świadczy usługi wcześniej zaakceptowane za pośrednictwem Platformy, tak aby można je było udostępnić właściwym organom (tj. organom porządkowym, urzędom administracji publicznej i policji). Poza tymi godzinami firma GLOVO nie będzie miała dostępu do danych geolokalizacyjnych. Ta funkcja nie będzie miała więc żadnego wpływu na życie prywatne ZLECENIOBIORCY.

Środki przeciwdziałania terroryzmowi: GLOVO może otrzymywać dane geolokalizacyjne ZLECENIOBIORCY, jeżeli włączy on tę funkcję bezpośrednio na swoim telefonie komórkowym i tylko w godzinach, w których faktycznie świadczy usługi wcześniej zaakceptowane za pośrednictwem Platformy, tak aby można je było udostępnić właściwym organom (tj. organom porządkowym, urzędom administracji publicznej i policji). Poza tymi godzinami firma Glovo nie będzie miała dostępu do danych geolokalizacyjnych. Ta funkcja nie będzie miała więc żadnego wpływu na życie prywatne ZLECENIOBIORCY.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: GLOVO może otrzymywać dane geolokalizacyjne ZLECENIOBIORCY, jeżeli włączy on tę funkcję bezpośrednio na swoim telefonie komórkowym i tylko w godzinach, w których faktycznie świadczy usługi wcześniej zaakceptowane za pośrednictwem Platformy, tak aby można je było udostępnić właściwym organom (tj. organom porządkowym, urzędom administracji publicznej i policji). Poza tymi godzinami firma GLOVO nie będzie miała dostępu do danych geolokalizacyjnych. Ta funkcja nie będzie miała więc żadnego wpływu na życie prywatne ZLECENIOBIORCY.

Przestępstwa przeciwko zdrowiu publicznemu: GLOVO może otrzymywać dane geolokalizacyjne ZLECENIOBIORCY, jeżeli włączy on tę funkcję bezpośrednio na swoim telefonie komórkowym i tylko w godzinach, w których faktycznie świadczy usługi wcześniej zaakceptowane za pośrednictwem Platformy, tak aby można je było udostępnić właściwym organom (tj. organom porządkowym, urzędom administracji publicznej i policji). Poza tymi godzinami firma Glovo nie będzie miała dostępu do danych geolokalizacyjnych. Ta funkcja nie będzie miała więc żadnego wpływu na życie prywatne ZLECENIOBIORCY.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji stosunków umownych ustanowionych w umowie o świadczenie usług zawartej pomiędzy GLOVO a ZLECENIOBIORCĄ, a w szczególności:

        Zarządzania działalnością GLOVO, aby umożliwić ZLECENIOBIORCOM dostęp do Platformy GLOVO i komunikację z nią w celu świadczenia za jej pośrednictwem usług.

        Zapewnienia ZLECENIOBIORCOM sesji szkoleniowych przed rozpoczęciem świadczenia usług, aby wyjaśnić zasady technicznego funkcjonowania Platformy.

        Zapewnienia ZLECENIOBIORCOM, którzy o to poproszą, niezbędnego sprzętu i materiałów do świadczenia usług.

        Wypełnienia obowiązków w zakresie wynagrodzeń, rachunkowości, podatków i finansów oraz wszystkich innych obowiązków wynikających ze stosunków między Stronami.

        Przeprowadzania obliczeń statystycznych i finansowych w oparciu o dane zagregowane i nieumożliwiające identyfikację.

        Skorzystania z polisy ubezpieczeniowej w przypadku, gdy ZLECENIOBIORCA dozna wypadku podczas realizacji zlecenia.

        Wysyłania dobrowolnych i anonimowych kwestionariuszy, jak również ankiet, konkursów i komunikatów będących przedmiotem zainteresowania ZLECENIOBIORCY, w celu oceny jakości relacji i wszelkich opinii, jakie ZLECENIOBIORCA może mieć.

        Zarządzania reklamacjami i realizacji reklamacji użytkowników, które to reklamacje są związane z incydentami powstałymi w związku z zamówieniami, problemami z dostawą lub ZLECENIOBIORCĄ oraz ogólnie rzecz biorąc, wszelkimi incydentami powstałymi podczas korzystania z Platformy.

        Wykrywania wszelkich możliwych oszustw związanych z nienależnymi płatnościami oraz monitorowania środków pieniężnych znajdujących się w posiadaniu każdego ze ZLECENIOBIORCÓW.

        Współpracy z władzami i dostarczania wszelkich informacji, o które mogą się one zwrócić w ramach oficjalnego dochodzenia (na przykład m.in. w zakresie zwalczania handlu narkotykami, terroryzmu, przestępstw ściganych z urzędu, prania pieniędzy, bezpieczeństwa drogowego itp.)

        W okresie, w którym ZLECENIOBIORCA świadczy usługi za pośrednictwem Platformy GLOVO, przyjmuje do wiadomości, że świadczone przez niego usługi będą oceniane przez użytkowników i placówki współpracujące z Platformą. Oceny te będą zbierane przez GLOVO w celu przygotowania zestawienia ocen ZLECENIOBIORCY przekazywanych przez użytkowników i placówki, które współpracują z Platformą.

        W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest wyraźna zgoda ZLECENIOBIORCY, ma on prawo do jej wycofania w dowolnym momencie i bez opłat. W takim wypadku konieczne jest zwrócenie się do GLOVO z odpowiednią prośbą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przekazywanie swoich danych, zgoda taka może zostać wycofana w dowolnym momencie i poprzez poinformowanie o tym fakcie drugiej strony: tj. przekazującego lub otrzymującego dane.

5. Charakter dostarczania danych

Dane wymagane przez GLOVO są obowiązkowe i niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług pomiędzy GLOVO a ZLECENIOBIORCĄ. Całkowita lub częściowa odmowa dostarczenia żądanych danych przez ZLECENIOBIORCĘ uniemożliwi GLOVO nawiązanie stosunku umownego, w związku, z którym gromadzone są dane.

6. Rodzaje przetwarzania

Dane będą przetwarzane przez firmę GLOVO i jej zewnętrznych partnerów, jako przetwarzających dane, w celu realizacji m.in. działań związanych z zarządzaniem i administrowaniem systemami informatycznymi, a także przez administratora systemów i baz danych GLOVO.

7. Parametry

Parametry świadczonych usług są opracowywane do celów kontroli jakości. Nie obejmują one żadnych aspektów życia prywatnego osób fizycznych, a jedynie obiektywne dane odnoszące się do realizacji zamówienia. ZLECENIOBIORCÓW informuje się również, że:

a)      W odniesieniu do profili i ocen:

       Nie są tworzone żadne profile, a oceny nie dotyczą ludzi.

       Zarówno użytkownicy jak i GLOVO oceniają jakość usługi.

       Wszystkie parametry uzyskane przez GLOVO odnoszą się do usługi.

       Nie są zbierane żadne dane dotyczące życia prywatnego, osobowości czy zwyczajów ZLECENIOBIORCY.

b)      W odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji mających skutki prawne:

       Nie podejmuje się żadnych zautomatyzowanych decyzji.

       Wszystkie wykorzystywane parametry są utworzone ręcznie.

       Wszystkie parametry odnoszą się do usługi i realizacji zamówienia.

       Nie są tworzone żadne profile.

       Nie są brane pod uwagę żadne aspekty osobowości i życia pozazawodowego ZLECENIOBIORCY.

       Wyniki są oparte na wcześniejszych dobrowolnych działaniach ZLECENIOBIORCY.

       Wyniki mogą być modyfikowane ręcznie.

       W przypadku wystąpienia błędu, wyniki mogą zostać skorygowane.

       ZLECENIOBIORCA nie jest pozbawiony możliwości skorzystania z praw.

       ZLECENIOBIORCA nie jest pozbawiony dostępu do towaru lub usługi.

       ZLECENIOBIORCA nie jest pozbawiony możliwości stania się stroną umowy.

c)      W odniesieniu do systematycznej i pełnej obserwacji, monitorowania, nadzoru, geolokalizacji lub kontroli podmiotu, którego dane dotyczą:

       Geolokalizacja ma charakter czasowy.

       Jest ona bezpośrednio związana z usługą.

       Jej celem nie jest kontrolowanie ZLECENIOBIORCY, lecz informowanie klientów o postępach w realizacji dostawy.

       Geolokalizacja nie jest pełna. Jest ona tymczasowa i ograniczona do krótkiej trasy pomiędzy dwoma obowiązkowymi punktami, których ZLECENIOBIORCA nie może wybrać.

d)      W odniesieniu do przetwarzania szczególnych kategorii danych:

       Takie przetwarzanie ogranicza się do danych dotyczących wypadków z udziałem ZLECENIOBIORCÓW. Zakłady ubezpieczeniowe zostaną powiadomione za pomocą udostępnionego w tym celu formularza lub bezpośrednio przez ZLECENIOBIORCĘ, chyba że jedyną możliwą metodą powiadomienia jest powiadomienie za pośrednictwem Firmy, ponieważ wiąże się ono z przetwarzaniem informacji zdrowotnych związanych z wypadkiem.

8. Procedura uwierzytelniania

GLOVO informuje, że począwszy od listopada 2020 r. proces łączenia ZLECENIOBIORCÓW z APLIKACJĄ GLOVO każdorazowo, gdy zechcą świadczyć swoje usługi, zostanie poprzedzony obowiązkowym procesem uwierzytelniania. Proces uwierzytelniania będzie polegał na rozpoznaniu twarzy przez porównanie biometrycznego wzoru twarzy ze zdjęcia dokumentu identyfikacyjnego ZLECENIOBIORCY oraz ze wzorem twarzy stworzonym na podstawie różnych zdjęć „selfie” żądanych od MANDATARIUSZA podczas łączenia się z APLIKACJĄ GLOVO.

Celem tego procesu jest uniknięcie podszywania się pod ZLECENIODAWCĘ w związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy GLOVO a ZLECENIOBIORCĄ, czyli innymi słowy, aby uniemożliwić innym osobom realizację obowiązków umownych ZLECENIOBIORCY, biorąc pod uwagę, że podszywanie się pod jedną ze stron umowy może powodować u zaangażowanych stron wysokie ryzyko w przypadku popełnienia przestępstw wobec końcowego użytkownika, naszych Partnerów oraz Glovo.

Przetwarzanie danych opiera się zatem na 1) uzasadnionym interesie GLOVO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegającym na zapobieganiu kradzieży tożsamości i oszustwom wobec klientów i firm, a także na weryfikacji, czy ZLECENIOBIORCA jest tym, za kogo się podaje, ponieważ usługa może być świadczona wyłącznie przez ZLECENIOBIORCĘ, a nie inną osobę, która nie jest stroną umowy o świadczenie usług,  2) prawnie uzasadnionym interesie ZLECENIOBIORCY zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na zapewnieniu klientom oraz GLOVO maksymalnego zaufania co do procesu rejestracji, selekcji i uwierzytelnienia oraz 3) wykonaniu umowy pomiędzy GLOVO a ZLECENIOBIORCAMI, zgodnie z art. 6.1.b) RODO, gdzie GLOVO wykonuje swoje obowiązki w celu zapobiegania zarzutom winy w wyborze oraz winy w nadzorze nad dostawcami.

Dane osobowe ZLECENIOBIORCY, które będą przetwarzane przez GLOVO w ramach procesu uwierzytelnienia: (1) dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu, zdjęcie dowodu osobistego lub paszportu, płeć, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, (2) dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oraz (3) dane biometryczne: wzór twarzy. Dane osobowe będą przechowywane do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ze ZLECENIOBIORCĄ lub mogą być przechowywane przez maksymalny okres obowiązujący w kraju, w którym ZLECENIOBIORCA świadczył swoje profesjonalne usługi w celu obrony i składania reklamacji przez GLOVO.

Podobnie GLOVO informuje ZLECENIOBIORCÓW, że dane zostaną przekazane i przeanalizowane przez zewnętrznego usługodawcę o nazwie Jumio Corporation, z którym GLOVO utrzymuje formalny stosunek umowny. Jumio Corporation będzie działać jako podmiot przetwarzający dane, zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych, aby ten dostawca świadczył usługi rejestracji i uwierzytelniania GLOVO.

GLOVO informuje, że Jumio Corporation spółką zarejestrowaną w USA , która zapewnia stopień ochrony potwierdzony przez Komisję Europejską oraz stosuje środki bezpieczeństwa oparte na szyfrowaniu danych jako ochronę podstawowych postanowień umownych. Jumio Corporation może przekazywać przetwarzanie części danych innym spółkom z jej grupy według własnego uznania (np: Jumio India i Jumio Colombia, podmioty prawne należące do Jumio Group), tak długo jak te spółki będą stosowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa, na poziomie nie niższym niż wymagany przez RODO. Niezależnie od powyższego, GLOVO zapewnia, że zbiory danych są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

W ramach powierzenia przetwarzania danych GLOVO przyjęło wszelkie odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych ZLECENIOBIORCÓW oraz zapewniło, że odbiorca danych spełnia wszelkie odpowiednie środki bezpieczeństwa I kryteria tego przetwarzania oraz, że przed jakimkolwiek przekazaniem danych przyjęło I wdrożyło szereg polityk biznesowych mających na celu dostosowanie do aktualnych regulacji Unii Europejskiej w tym zakresie.

GLOVO oświadcza ZLECENIOBIORCOM, że w przetwarzania ich danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani tworzenia profili.

ZLECENIOBIORCA potwierdza i ostatecznie akceptuje, że otrzymał wszystkie informacje dotyczące sposobu uwierzytelniania z wykorzystaniem danych biometrycznych do celów zwalczania nadużyć finansowych przed rozpoczęciem wspomnianej czynności przetwarzania, tak aby mógł wybrać między metodologią uwierzytelniania online wymaganą przez GLOVO oraz przez inne firmy, zawsze mając swobodę i znając szczegóły przetwarzania ich danych osobowych.

 

9. Międzynarodowe przekazywanie danych

W związku z wyborem usługodawców GLOVO może przekazywać dane ZLECENIOBIORCÓW poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (jak np. przekazanie danych, o którym mowa w pkt. poprzednim) . W takich przypadkach GLOVO zapewni przed wysłaniem danych, że usługodawcy ci przestrzegają standardowych wymogów i minimalnych standardów bezpieczeństwa ustanowionych przez Komisję Europejską i że zawsze przetwarzają dane zgodnie z instrukcjami GLOVO. GLOVO może mieć z nimi stosunek umowny, na mocy którego usługodawcy zgadzają się przestrzegać instrukcji GLOVO i zastosować niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych ZLECENIOBIORCÓW.

Usługodawcy mogą gromadzić, przetwarzać lub wykorzystywać dane wyłącznie na podstawie umowy ramowej i zgodnie z instrukcjami GLOVO. Dotyczy to w szczególności przesyłania danych osobowych do innego kraju lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli firma GLOVO będzie zmuszona do dalszego przetwarzania danych na mocy prawa UE lub prawa państw członkowskich UE, którym podlega, poinformuje usługodawcę o takich wymogach prawnych przed rozpoczęciem przetwarzania. Firma GLOVO może następnie zmienić, uzupełnić lub zastąpić instrukcje pierwotnie przekazane usługodawcy, wykorzystując indywidualne instrukcje udzielone na piśmie lub w formie tekstowej i jest uprawniona do wydania odpowiednich instrukcji w dowolnym momencie. Obejmuje to, między innymi, instrukcje dotyczące korygowania, usuwania i zakazywania użytkowania danych. Wszystkie wydane instrukcje zostaną udokumentowane zarówno przez GLOVO, jak i usługodawcę. Ponadto, zewnętrzni usługodawcy są zobowiązani do poinformowania firmy GLOVO, jeśli uznają, że wydane przez nią instrukcje są sprzeczne z przepisami o ochronie danych. Ponadto usługodawcy są uprawnieni do zawieszenia wykonania danej instrukcji do czasu jej potwierdzenia lub modyfikacji przez GLOVO i mają obowiązek odmówić wykonania wszelkich instrukcji, które są wyraźnie niezgodne z prawem.

10. Odbiorcy

Dane ZLECENIOBIORCY mogą być ujawnione osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do nawiązania, wykonania i zakończenia stosunku umownego z GLOVO. Zewnętrznymi odbiorcami Danych należycie wyznaczonymi jako podmioty przetwarzające dane są doradcy i konsultanci zajmujący się m.in. księgowością, zagadnieniami prawa pracy, podatkami, ubezpieczeniami, działalnością prawną i techniczną, a także organy administracji publicznej (organy podatkowe, organy systemu ubezpieczeń społecznych itp.), organy ścigania, sądy, organy mediacyjne i arbitrażowe oraz publiczne jednostki regulacyjne.

W trakcie trwania wzajemnych stosunków oraz w celu zapewnienia możliwości wykonywania działalności przez ZLECENIOBIORCĘ Dane zostaną ujawnione tym placówkom, z którymi GLOVO ma umowę handlową, jak również tym użytkownikom, którzy złożyli zamówienie, na którego realizację ZLECENIOBIORCA zgodził się, jak również zewnętrznym usługodawcom, którzy dostarczają oferty handlowe dotyczące korzyści i/lub zniżek dla ZLECENIOBIORCÓW.

GLOVO niniejszym informuje ZLECENIOBIORCĘ, że Dane mogą być ujawniane firmom z grupy GLOVO w związku z celami opisanymi w niniejszym ustępie. Dane mogą być również przekazywane na terytorium i poza terytorium Unii Europejskiej spółkom należącym do grupy lub osobom trzecim odpowiedzialnym za gromadzenie danych komputerowych i zarządzanie nimi wyłącznie do celów związanych z zarządzaniem stosunkiem umownym między Stronami i w pełnej zgodności z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych. Firma GLOVO niniejszym informuje, że podjęła niezbędne środki w celu zapewnienia, że ujawnienie danych ZLECENIOBIORCY odbywa się zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami.

11. Okres przechowywania danych

Firma GLOVO będzie przechowywać dane przez czas trwania stosunku umownego, a po jego zakończeniu przez czas, jaki przepisy prawa zezwalają na rozpoczęcie działań prawnych lub obronę przed takimi działaniami. Ustala się, że okres ten wynosi maksymalnie 10 lat w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, jakim podlega GLOVO, a które obejmują w razie konieczności obowiązek pomocy organom ścigania w dochodzeniu i ściganiu przestępstw zgodnie z wyższym interesem bezpieczeństwa publicznego oraz w celu prowadzenia obrony lub podejmowania jakichkolwiek działań związanych z kwestiami podatkowymi i zabezpieczeniami społecznymi, m.in. w celu ochrony własnych praw i interesów. Okres ten może być krótszy w zależności od przepisów prawa mających zastosowanie do każdego rodzaju danych.

12. Prawa osób, których dane dotyczą

ZLECENIOBIORCA ma prawo:

  1. Uzyskać potwierdzenie, czy jakiekolwiek jego dane są przechowywany w systemach GLOVO.
  2. Znać cele i rodzaje przetwarzania, odbiorców i okres przechowywania.
  3. Uzyskać dostęp do jego danych osobowych.
  4. Korygować lub zlecić anulowanie Danych oraz, w stosownych przypadkach, nakazać ograniczenie ich przetwarzania.
  5. Sprzeciwić się przetwarzaniu.
  6. W stosownych przypadkach otrzymać dane w formie ustrukturyzowanej, którą można odczytać na urządzeniu automatycznym, i żądać przesłania ich do innego administratora (prawo do przenoszenia danych)
  7. Jeżeli dane osobowe ZLECENIOBIORY są przetwarzane na podstawie jego zgody, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Złożyć skargę bezpośrednio do właściwego organu regulacyjnego.

Powyższe uprawnienia można realizować, wysyłając wiadomość e-mail na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych: gdpr@glovoapp.com

W odniesieniu do wszelkich danych osobowych, które ZLECENIOBIORCA możne otrzymać od GLOVO jako administratora danych w ramach wykonywania ustanowionego stosunku umownego ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się, jako podmiot przetwarzający:

        Powstrzymać się od przetwarzania danych w celach innych niż realizacja zobowiązań wynikających z niniejszego dokumentu (np. kontakt z użytkownikami w celu realizacji zamówień lub kontakt z pracownikami GLOVO w celach związanych ze zdarzeniami).

        Przestrzegać stale zasad poufności danych, do których ma dostęp, a które bez uprzedniej pisemnej zgody GLOVO nie mogą być ujawniane osobom trzecim ani wykorzystywane do celów innych niż określone w niniejszym dokumencie.

        Stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzanych danych oraz wykorzystywanych systemów do przetwarzania i przechowywania danych (np. ochrona hasłem, kontrola dostępu do systemu w oparciu o potrzeby przetwarzania itp.). 

        Nie korzystać z kolejnych podmiotów przetwarzających dane bez uprzedniej pisemnej zgody GLOVO, która to zgoda zostanie wydana po wykazaniu, że kolejne podmioty przetwarzające działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wykazaniu, że istnieje umowa między stronami zapewniająca równą lub lepszą ochronę danych, które mają być przetwarzane przez kolejny podmiot przetwarzający dane.

        Współpracować z GLOVO w przypadku otrzymania od użytkowników administratora wniosku o skorzystanie z praw osób, których dane dotyczą, uznanych w prawie właściwym w danym czasie. W tym celu ZLECENIOBIORCA poinformuje w czasie nie dłuższym niż 12 godzin o wszelkich otrzymanych wnioskach użytkowników, które dotyczą GLOVO.

        Współpracować z GLOVO w celu potwierdzenia zgodności z niezbędnymi wymogami bezpieczeństwa, ułatwiając firmie GLOVO przeprowadzanie inspekcji systemów wykorzystywanych przez ZLECENIOBIORCĘ na pierwsze żądanie GLOVO lub współpracować w przypadku działań dotyczących systemów GLOVO przeprowadzanych przez organ regulacyjny.

        Zgłaszać na piśmie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin wszelkie naruszenia bezpieczeństwa w systemach używanych przez ZLECENIOBIORCĘ.

        Usunąć i/lub zwrócić, zgodnie z żądaniem GLOVO, wszystkie dane dostarczone przez GLOVO, jeżeli stosunek umowny między Stronami ulegnie zakończeniu.