Standardi privrednog društva Glovo za etičko i poslovno ponašanje trećih strana

Privredno društvo Glovo je posvećeno zastupanju najviših etičkih i profesionalnih standarda koji su usklađeni sa našim osnovnim vrednostima. Glovo utiče na milione ljudi koji sa nama imaju odlična iskustva svakog dana. Te pozitivne interakcije nam pomažu da definišemo ko smo. Globalni kodeks etičkog i poslovnog ponašanja napravljen je u skladu sa našim osnovnim vrednostima i načelima Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. Ove smernice se primenjuju na odnos između privrednog društva Glovo i njegovih klijenata, dobavljača, kurira, partnera i/ili drugih lica koja su u neposrednom i/ili posrednom odnosu sa privrednim društvom Glovo (u daljem tekstu: zainteresovane strane), koji predstavlja važnu komponentu u postizanju visokog učinka u poslovanju privrednog društva Glovo.

Naši Standardi privrednog društva Glovo za etičko i poslovno ponašanje trećih strana (u daljem tekstu: Smernice) u skladu su sa Kodeksom etičkog i poslovnog ponašanja privrednog društva Glovo i povezanim politikama i procedurama, koje su utvrđene u standardnim praksama koje treće strane povezane sa poslovanjem privrednog društva Glovo moraju da poštuju.

Privredno društvo Glovo je posvećeno pružanju pomoći Trećim stranama u poštovanju ovih standarda. Zauzvrat, Glovo očekuje od svojih dobavljača da primenjuju ove standarde na svoje dobavljače i/ili druga lica koja su povezana sa njihovim poslovanjem.

Privredno društvo Glovo ima kanal (compliance@glovoapp.com) koji je dostupan u svrhu stupanja u kontakt sa svim zainteresovanim stranama u vezi sa poslovima usklađenosti i/ili regulatornim problemima, i u tu svrhu je na svom vebsajtu objavilo i Standarde privrednog društva Glovo o ponašanju trećih strana.

Ove smernice suštinski su sazdane na mreži osnovnih vrednosti privrednog društva Glovo: Gas, Good Vibes, Stay Humble, Care i Glownership. Naše osnovne vrednosti oblikuju kulturu i definišu karakter našeg privrednog društva. Usmeravaju naše ponašanje i donošenje odluka, kao i to kako se u poslovanju vodimo etičkim načelima i integritetom. Svaku osnovnu vrednost podržavaju posebni načini ponašanja za koje očekujemo da i zainteresovane strane privrednog društva Glovo takođe promovišu u svom poslovanju.

1.Zaštita životne sredine

Zainteresovane strane privrednog društva Glovo svesne su svog uticaja na životnu sredinu i teže ka svođenju negativnih uticaja svojih radnji na minimum u cilju očuvanja prirodnih resursa za buduće generacije. Najmanje, zainteresovane strane privrednog društva Glovo poštuju sve važeće zakone i druge propise u pogledu zaštite životne sredine, poput upravljanja otpadom i reciklaže.

 • Poštovanje svih važećih zakona u pogledu zaštite životne sredine

  Zainteresovane strane privrednog društva Glovo moraju da poštuju sve važeće zakone, druge propise i standarde u pogledu zaštite životne sredine.

 • Smanjivanje negativnog uticaja na životnu sredinu

  Zainteresovane strane privrednog društva Glovo posvećene su smanjivanju svog negativnog uticaja na životnu sredinu i poboljšavanju vidljivosti sopstvenog napretka u tom nastojanju. One podstiču razvoj i korišćenje tehnologija i praksi pogodnih za životnu sredinu i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu širom svog lanca isporuke.

2.Interakcije zainteresovanih strana sa drugim licima

Zainteresovane strane privrednog društva Glovo koriste mogućnosti udruživanja širom organizacije i na različitim geografskim lokacijama u cilju ujednačene isporuke izuzetnih proizvoda i usluga. One razumeju i poštuju zakone i druge propise koji se primenjuju na njihovo poslovanje.

 • Poštovanje važećeg prava konkurencije

  Zainteresovane strane privrednog društva Glovo poštuju pravo konkurencije gde god da posluju. Naročito, zainteresovane strane privrednog društva Glovo razumeju i poštuju celokupno važeće pravo konkurencije, uključujući i pravo u vezi sa udruživanjem i deljenjem informacija sa konkurentima (bilo putem zajedničkih poduhvata, partnerstava ili drugih vrsta saradnje). Sve zainteresovane strane privrednog društva Glovo obavljaju svoje poslovanje u skladu sa načelima lojalne konkurencije i u skladu sa celokupnim važećim pravom konkurencije.

 • Poštovanje svih važećih kontrola međunarodne trgovine

  Zainteresovane strane privrednog društva Glovo sa kojima Glovo sarađuje na nacionalnim i/ili međunarodnim granicama razumeju i poštuju sve važeće kontrole međunarodne trgovine (npr. kontrola izvoza, ekonomske sankcije i zakoni protiv bojkota).

 • Poštovanje svih važećih zakona protiv pranja novca i u cilju borbe protiv finansiranja terorizma

  Zainteresovane strane privrednog društva Glovo poštuju sve zakone protiv pranja novca i u cilju borbe protiv finansiranja terorizma, bilo da one obavljaju poslovanje i ne učestvuju u tim krivičnim delima, ili pomažu trećim stranama u tome.

 • Zaštita privatnosti podataka o ličnosti

  Zainteresovane strane privrednog društva Glovo štite privatnost pojedinaca i poštuju sve važeće zakone u pogledu zaštite privatnosti i podataka. One obezbeđuju podatke privrednog društva Glovo, u skladu sa sopstvenim standardima privrednog društva Glovo, od neovlašćenog pristupa i upotrebe, i ne iskorišćavaju ponovno podatke o ličnosti privrednog društva Glovo za svrhe sopstvenog poslovanja bez prethodne dozvole. Zainteresovane strane privrednog društva Glovo priznaju da svaki vid korišćenja, deljenja ili zadržavanja podataka o ličnosti mora da bude potkrepljen saglasnošću ili legitimnom i opravdanom poslovnom svrhom, ili mora da bude zasnovana na njoj, i to strogo u skladu sa ugovorenim uslovima na koje je privredno društvo Glovo pristalo.

 • Zabrana korupcije i podmićivanja

  Zabranjen je svaki vid korupcije, podmićivanja, iznude ili pronevere i Glovo i njegovi dobavljači ne smeju ih praktikovati niti tolerisati. Nije dozvoljen nikakav vid ponašanja usmeren na nezakonit uticaj na druge strane u poslovnim aktivnostima davanjem ili prihvatanjem nepravične prednosti (npr. nepravičnih poklona ili pozivnica) bilo u zemlji ili inostranstvu.

3. Poštovanje pojedinaca

Zainteresovane strane privrednog društva Glovo cene raznolikost, obezbeđuju inkluzivno okruženje i ophode se prema drugima s poštovanjem i dostojanstveno.

 • Ophođenje prema drugima s poštovanjem i dostojanstveno

  Zainteresovane strane privrednog društva Glovo podržavaju i poštuju međunarodno priznata ljudska prava kako su iskazana u Međunarodnoj povelji o ljudskim pravima i načela u vezi sa osnovnim pravima utvrđena u Deklaraciji Međunarodne organizacije rada o osnovnim načelima i pravima na radu. Shodno tome, zainteresovane strane privrednog društva Glovo ophode se prema drugima s poštovanjem i dostojanstveno, te radni prostor čine punim razumevanja i bezbednim. One ne tolerišu fizičko nasilje, pretnje, telesnu kaznu, mentalnu prinudu, verbalne uvrede, nepoštovanje u ponašanju, siledžijsko ponašanje ili uznemiravanje bilo koje vrste (bilo da je takvo uznemiravanje zabranjeno zakonom na osnovu zaštićenih karakteristika ili ne).

 • rs
 • Dozvoljavanje slobode udruživanja i kolektivnog pregovaranja zaposlenih

  Zainteresovane strane privrednog društva Glovo, po potrebi, priznaju i poštuju pravo svojih radnika na udruživanje i uzdržavanje od pridruživanja organizacijama radnika po izboru i stupanje u kolektivne procese pregovaranja kako je po zakonu dopušteno.

 • Nepraktikovanje trgovine ljudima, ropstva, ropskog položaja, prinudnog ili obaveznog rada ili rada dece, kao i nepodsticanje ili neučestvovanje u tome

  Zainteresovane strane privrednog društva Glovo ne praktikuju trgovinu ljudima, ropstvo, ropski položaj, prinudni, dužnički, obavezan rau, rad za otplatu duga ili nevoljni rad, niti to podstiču niti učestvuju u tome. Zaposleni zainteresovanih strana privrednog društva Glovo prihvataju uslove zaposlenja bez prinude; a mogu i da slobodno prekinu radni odnos bilo: (i) odmah bez obaveštenja; ili (ii) davanjem razumnog obaveštenja (obavezni periodi obaveštavanja uvek su utvrđeni u ugovorima o radu i razlikuju se u zavisnosti od radnog staža zaposlenog kao i od odredaba lokalnih zakona). Pored toga, ako je dozvoljeno na osnovu važećih lokalnih zakona o radu, zainteresovane strane privrednog društva Glovo mogu zaposlenom koji prekine zaposlenje u definisanom roku naplatiti: (i) troškove obuke; (ii) plaćanje u svrhe zadržavanja; i (iii) bonuse za zapošljavanje ili druge razne vrste naknada. Bez obzira na ovo, dobavljači zainteresovanih strana privrednog društva Glovo ne zahtevaju od zaposlenih da rade duže od perioda definisanog u periodu obaveštavanja iz ugovora kako bi zainteresovane strane privrednog društva Glovo mogle da naplate te troškove, uplate ili bonuse. Zainteresovane strane privrednog društva Glovo ne praktikuju trgovinu ljudima, ne podstiču je niti se upuštaju u nju. Između ostalog, ne rade ni sledeće: ne uništavaju, ne kriju, ne konfiskuju niti na drugi način uskraćuju pristup zaposlenia njihovim ličnim ili imigracionim dokumenatima; ne naplaćuju radnicima naknade za regrutaciju; ne zapošljavaju regrutere koji krše zakone o radu; ne pružaju uslove za stanovanje koji ne ispunjavaju bezbednosne ili stambene zakone; ne koriste prevarne ili obmanjujuće prakse u regrutaciji; ne uskraćuju pružanje pisanih radnih dokumenata, po potrebi; niti pružaju dokumente na jeziku koji radnici ne razumeju. Zainteresovane strane privrednog društva Glovo ne koriste nedozvoljeni rad dece, ne podstiču ga niti se upuštaju u njega. Rad dece označava rad kojima se deci uskraćuju detinjstvo, potencijal i dostojanstvo i rad koji je štetan po njihov fizički i mentalni razvoj. U mnogim zemljama postoji minimalna starost za zapošljavanje ili rad, a zainteresovane strane privrednog društva Glovo razumeju i poštuju te zahteve i ne zapošljavaju osobe mlađe od obaveznog obrazovnog uzrasta. Dobavljači zainteresovanih strana privrednog društva Glovo mogu da sprovode programe pripravničkih praksi, za sticanje radnog iskustva ili stažiranje koji poštuju važeće pravo.

 • Poštovanje celokupnog važećeg prava u pogledu zapošljavanja

  Zainteresovane strane privrednog društva Glovo poštuju sve važeće zakone i druge propise u pogledu zapošljavanja, uključujući i zakone i druge propise koji se odnose na radno vreme, prekovremeni rad i zahteve u pogledu minimalne zarade. Pored toga, zainteresovane strane privrednog društva Glovo naročito podstiču sve svoje dobavljače čiji zaposleni pružaju usluge neposredno zainteresovanim stranama privrednog društva Glovo i/ili klijentima da se obavežu da tim licima obezbede plate dovoljne za život, koje će biti više od zakonske minimalne zarade i da u obzir uzimaju relevantne stvarne troškove života.

 • Pružanje bezbednog i zdravog radnog okruženja

  Zainteresovane strane privrednog društva Glovo obavezuju se da će se starati o bezbednosti i zdravlju svojih zaposlenih i posetilaca njihovom mestu rada. Dobavljači zainteresovanih strana privrednog društva Glovo poštuju sve važeće zakone u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu, pružaju bezbedno i zdravo radno okruženje i preduzimaju neophodne mere predostrožnosti kako bi zaštitili svaku osobu od povreda na radnom mestu i profesionalnih bolesti.

 • Neučestvovanje u neprikladnom korišćenju društvenih medija

  Zainteresovane strane privrednog društva Glovo ne tolerišu nepoštovanje i neprofesionalno korišćenje društvenih medija (bilo da je takvo korišćenje povezano sa zainteresovanim stranama privrednog društva Glovo ili njegovim poslovanjem, klijentima, zaposlenima ili poslovnim partnerima ili ne), kao što je objavljivanje sadržaja koji predstavlja zloupotrebu, koji je zlonameran, nepristojan, u kome se preti ili zastrašuje ili koji sadrži etničke, verske, polne ili druge ponižavajuće izjave u bilo kojoj poruci ili objavi.

4. Integritet

Zainteresovane strane privrednog društva Glovo razumeju i poštuju sve važeće zakone. Zainteresovane strane privrednog društva Glovo podstiču poverenje preuzimanjem odgovornosti, etičkim postupanjem i podsticanjem iskrenih i otvorenih razgovora.

 • Nenuđenje neprikladnih poklona ili drugih vidova zabave zainteresovanim stranama privrednog društva Glovo ili trećim stranama

  Zainteresovane strane ne nude mito ili bilo kakve druge neprimerene uplate neposredno ili putem treće strane zainteresovane strane u obliku poklona ili drugih vidova zabave zaposlenima, zvaničnicima, privrednim klijentima, poslovnim partnerima ili trećim stranama privrednog društva Glovo; i zaposleni zainteresovanih strana privrednog društva Glovo ne prihvataju poklone ili druge vidove zabave od trećih strana koje predstavljaju mito ili se mogu smatrati mitom.

 • Zakoni u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, rukovanja hranom, dozvola za rad restorana i drugi regulatorni akti

  Svaka zainteresovana strana je odgovorna da poznaje i poštuje sve važeće zakone u vezi sa uslovima koji se primenjuju na njih za korišćenje platforme Glovo, uključujući pravila o bezbednosti saobraćaja na putevima, poput zakona o bezbednosti saobraćaja i ograničenja brzine, sanitarnih zakona o namirnicama i rukovanju hranom, prevoza osetljivih proizvoda i svih drugih pravila i propisa, u bilo kom trenutku prilikom korišćenja platforme Glovo. Na primer, Klijenti ne treba da traže od kurira da ubrzaju ili da se nepropisno zaustavljaju, dostavljaju na brzinu ili pretiču, a Kuriri, slično tome, ne treba da se zaustavljaju na biciklističkim stazama ili da blokiraju rampe za pristupačnost u suprotnosti sa zakonom. Svi relevantni zahtevi u pogledu licenci i akreditacije moraju biti ažurni a zainteresovane strane su u potpunosti odgovorne za podsticanje kvalifikovanih usluga i poštovanje zakona.

 • Poštovanje svih zakona u pogledu borbe protiv korupcije

  Poštovanje svih zakona u pogledu borbe protiv korupcije, uključujući, bez izuzetka, Akt SAD o borbi protiv korupcije iz inostranstva i Akt UK o sprečavanju podmićivanja iz 2010. godine i/ili sve druge lokalne zakone. Glovo se obavezuje da će poslovanje obavljati na pošten i etički ispravan način i da neće tolerisati korupciju ili bilo kakvu drugu aktivnost koja predstavlja kršenje zakona u pogledu borbe protiv korupcije na bilo kom mestu gde poslujemo. Zainteresovane strane privrednog društva Glovo poštuju sve zakone u pogledu borbe protiv korupcije, uključujući Akt SAD o stranim koruptivnim praksama i Akt UK o sprečavanju podmićivanja iz 2010. godine i/ili sve druge lokalne zakone. U vezi sa vođenjem poslovanja sa privrednim društvom Glovo ili u njegovo ime, zainteresovane strane privrednog društva Glovo ne nude, ne obećavaju, ne odobravaju, ne daju, ne zahtevaju niti prihvataju bilo kakve poklone, zajmove, naknade, nagrade ili bilo kakve druge vidove prednosti bilo kom licu ili od bilo kog lica kao podsticaj za: nešto što je nepošteno, nezakonito ili predstavlja kršenje poverenja; za pribavljanje, zadržavanje ili uređivanje poslovanja; za obezbeđivanje bilo kakve druge vrste prednosti koja predstavlja zloupotrebu. Prema ovim standardima, zloupotrebna plaćanja obuhvataju ponude, obećanja, dozvole ili isplate bilo kakve vrednosti radi ubrzavanja rutinskih državnih postupaka. Zainteresovane strane privrednog društva Glovo primenjuju postupke kako bi obezbedile da zaposleni i dobavljači u potpunosti poštuju važeće zakonodavstvo u pogledu borbe protiv korupcije i ove standarde.

 • Glovo neće tolerisati bilo kakav vid prevare, krađe i/ili povrede dužnosti koji može biti suprotan pravima privrednog društva Glovo i/ili bilo kog drugog lica

  Zainteresovane strane ne smeju da falsifikuju informacije ili da preuzmu identitet drugog lica, na primer prilikom potpisivanja ili prilikom prolaska kroz sigurnosnu proveru, pošto je to protivzakonito i nije dozvoljeno. Važno je pružanje tačnih informacija prilikom prijavljivanja nesreća, spornih zaduženja ili naknada i traženja kredita. Zainteresovanim stranama je dozvoljeno samo da zatraže naknade i refundaciju na koju imaju pravo i da koriste ponude i promocije samo na predviđen način. Prevarne aktivnosti mogu da uključuju, ali bez ograničenja: namerno povećanje vremena ili razdaljine za dostavu u prevarne ili bilo koje druge svrhe; prihvatanje porudžbina ili zahteva za dostavu bez namere da se obave, uključujući izazivanje otkazivanja kuririma ili korisnicima platforme Glovo u prevarne svrhe; kreiranje lažnih naloga u prevarne svrhe; potraživanje prevarnih naknada ili zaduženja, poput lažnih naknada za čišćenje; namerno traženje, prihvatanje ili obavljanje prevarnih ili lažnih dostava; tvrdnje o obavljanju dostave bez preuzimanja predmeta isporuke; preuzimanje predmeta za isporuku ali zadržavanje dela ili celog predmeta i nedostavljanje celokupne porudžbine; radnje sa ciljem remećenja ili manipulisanja normalnog funkcionisanja platforme Glovo, uključujući manipulisanje postavki na telefonu u cilju sprečavanja ispravnog funkcionisanja aplikacije i GPS sistema; zloupotrebe promocija i/ili korišćenje promocija u svrhe za koje nisu namenjene; osporavanje naknada iz prevarnih ili nelegitimnih razloga; kreiranje nepravilnih dvostrukih naloga; ili falsifikovanje dokumenata, zapisa ili drugih podataka u prevarne svrhe. Kuriri i Partneri nikad ne treba da neovlašćeno prepravljaju porudžbine ili da uzmu ili pojedu bilo koji deo porudžbine – to se smatra krađom i može dovesti do gubitka pristupa Glovo nalogu kao i svih drugih posledica prema lokalnom zakonodavstvu

Prava privrednog društva Glovo u pogledu detaljne analize u vezi sa ovim smernicama

Zainteresovane strane privrednog društva Glovo razumeju i poštuju sve važeće zakone. Zainteresovane strane privrednog društva Glovo podstiču poverenje preuzimanjem odgovornosti, etičkim postupanjem i podsticanjem iskrenih i otvorenih razgovora.

Privredno društvo Glovo može sprovesti postupke detaljne analize kako bi proverilo da li se zainteresovane strane pridržavaju ovih smernica u vezi sa lokacijama na kojima se, ili sa kojih se, roba i usluge pružaju privrednom društvu Glovo. Takve kontrole se mogu sprovoditi na godišnjem nivou tokom redovnog radnog vremena a Glovo najmanje 60 dana ranije obezbeđuje prethodno pisano obaveštenje o nameri da sprovede takvu kontrolu. Glovo sprovodi takve kontrole na način koji dovodi do minimalnog remećenja poslovanja i rada zainteresovanih strana privrednog društva Glovo.

Zaposleni privrednog društva Glovo ili nezavisni zastupnici (koji ne smeju da budu konkurenti zainteresovanih strana privrednog društva Glovo) potpisuju odgovarajući ugovor o poverljivosti pre takve kontrole.

U svrhe navedene kontrole, zainteresovane strane privrednog društva Glovo pružaju zaposlenima privrednog društva Glovo, i/ili nezavisnim zastupnicima po potrebi, razuman pristup relevantnim informacijama o politikama i postupcima zainteresovanih strana privrednog društva Glovo. Razumni troškovi i izdaci koji nastanu na strani zainteresovanih strana privrednog društva Glovo mogu se naplatiti privrednom društvu Glovo ako je više od 2 radna dana zaposlenih zainteresovanih strana privrednog društva Glovo potrebno za relevantnu kontrolu. Osim ako nije drugačije ugovoreno pismenim putem, Glovo neće imati pravo na kontrolu bilo kojih drugih poverljivih informacija svojih zainteresovanih strana, uključujući: a) informacije o drugim klijentima ili poslovnim partnerima zainteresovanih strana privrednog društva Glovo; b) informacije o troškovima i cenama; c) interno anketiranje zaposlenih ili rezultate ankete; d) demografske informacije o zaposlenima; e) informacije o pritužbama ili pravnim zahtevima; f) pravnim savetima; ili g) podacima o ličnosti zaposlenih koji nisu javni (uključujući zapise o individualnim obukama.

Glovo neće imati pravo da intervjuiše nasumično izabrane zaposlene zainteresovanih strana privrednog društva Glovo.

Glovo obaveštava relevantnu zainteresovanu stranu ako se tokom kontrole uoče bilo kakva zabrinjavajuća pitanja, a ugovorne strane se mogu sporazumeti da se sastanu radi razgovora o takvim pitanjima.

5.Primena Smernica

Glovo može s vremena na vreme da zatraži validnu dokumentaciju od zainteresovanih strana radi podsticanja detaljne analize njihovih računa i/ili usluga koje su pružene privrednom društvu Glovo. Zainteresovane strane moraju da čuvaju dokumentaciju koja dokazuje primenu ovih smernica i važećih zakona i drugih propisa.

Nepoštovanje ovih smernica ili važećih zakona daje pravo privrednom društvu Glovo da odmah raskine odnos sa tom ugovornom stranom i/ili obelodani to pitanje nadležnim organima, regulatornim telima i/ili telima za sprovođenje zakona. Ako važeći zakoni to dopuštaju, Glovo obaveštava zainteresovanu stranu po tom pitanju i daje navedenoj strani razumnu priliku za odgovor pre slanja obaveštenja relevantnog nadležnog organa, regulatornog tela ili tela za sprovođenje zakona.

Po potrebi, na primer u vezi sa dobavljačima, privrednim društvima i/ili poslovnim partnerima, zainteresovane strane kontinuirano unapređuju okruženje za interne kontrole uspostavljanjem ciljeva, primenom planova i preduzimanjem odgovarajućih korektivnih mera u vezi sa bilo kakvim nedostacima koje identifikuju tokom internih ili eksternih procena, inspekcija ili revizija rukovodstva.

Glovo podstiče kulturu transparentnosti kod zainteresovanih strana i očekuje da one primenjuju tu kulturu u svojim organizacijama i lancu isporuke, kao i da imaju uspostavljene poverljive kanale za zaposlene putem kojih mogu da prijavljuju sva pravna i etička pitanja, uključujući putem kanala linijskog rukovodstva i/ili formalnih kanala prijavljivanja. Sve zainteresovane strane moraju da prijave sumnje o prestupima ovih standarda od strane samih zainteresovanih strana (ili njihovih zaposlenih, izvođača, podizvođača ili dobavljača). Zainteresovane strane takođe moraju da prijave sve posebne probleme kojih postanu svesni u vezi sa finansijskim poslovima, računovodstvenim postupcima, pitanjima kontrole, korupcije ili prevare privrednog društva Glovo, ili bilo kakvim ponašanjem zaposlenih privrednog društva Glovo, koje nije u skladu sa standardima utvrđenim u ovim smernicama.

Zainteresovane strane privrednog društva Glovo moraju da zabrane osvetu usmerenu protiv zaposlenih koji: 1) prijave, u dobroj veri, zabrinutost u pogledu kršenja zakona i/ili kršenja ovih smernica; ili 2) pomažu privrednom društvu Glovo, ili organu za sprovođenje zakona, pružanjem informacija o toj zabrinutosti. U ovim smernicama, izraz „osveta” označava nepravično ophođenje bilo koje vrste koje dovodi do zabrinutosti u dobroj veri (ili bilo koje pretnje takvog nepravičnog ophođenja).

6.Kontakt

Takva se prijava mora izvršiti putem kanala za usklađenost privrednog društva Glovo (compliance@glovoapp.com), gde možete prijaviti svoju zabrinutost u dobroj veri putem e-pošte.

Glovo sve navode shvata ozbiljno i sa strogom poverljivošću. U zavisnosti od prirode i okolnosti navoda, privredno društvo Glovo može zatražiti da sarađuje – po potrebi – sa zainteresovanim stranama i drugim pogođenim Ugovornim stranama kako bi postiglo ispravno i blagovremeno rešenje.