Nasz blog

Regulamin Loterii Wielkanocnej

14th lipiec 2024 · 13'

Spółka Restaurant Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Piotrkowska
276, 90-361 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000340368, kapitał zakładowy w wysokości
37 156 750,00 zł, NIP: 7252012779, REGON: 100768531 (dalej „GLOVO”) planuje
przeprowadzić loterię (dalej „Loteria”) za pośrednictwem platformy GLOVO.
Samo wzięcie udziału w Loterii oznacza akceptację niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń, jak
również kryteriów rozstrzygania wszelkich kwestii wynikających z Loterii.

 

UCZESTNICY

Do udziału w Loterii uprawnieni są użytkownicy platformy GLOVO posiadający konto kuriera
(dalej „KURIERZY”), pod warunkiem, że oferują swoje usługi innym użytkownikom (tj.
Przedsiębiorcom i Klientom) na terenie Polski i którzy w terminie określonym poniżej dostarczyli
co najmniej 120 zamówień za pomocą platformy GLOVO.

 

CZAS TRWANIA
Loteria odbędzie się na przełomie marca/kwietniu 2023 roku. Loteria zostanie ogłoszona KURIEROM z
wyprzedzeniem drogą mailową, zgodnie z poniższym kalendarzem:
Dzień ogłoszenia: 22.03.2023 r.

Data rozpoczęcia i ostatni dzień udziału w Loterii zostaną również ogłoszone zgodnie z
poniższym kalendarzem:

Termin rozpoczęcia: 23.03.2023 r.

Termin zakończenia: 04.04.2023 r.*

* Przyjmuje się, że termin zakończenia udziału w Loterii nastąpi o godzinie 23:59 we
wskazanym dniu.

PRZEBIEG LOTERII

W ogłoszeniu zostaną również podane:
● Wymagania, jakie muszą spełnić KURIERZY, którzy dobrowolnie chcą wziąć udział w
Loterii.
● Nagrody, które zostaną przyznane w Loterii.
Nagrody nie mogą być przekazywane osobom trzecim, nie podlegają wymianie ani zamianie na
wartość pieniężną i nie mogą być odebrane przez nikogo innego niż zwycięzca.
KURIERZY będą mogli wziąć udział w Loterii, jeżeli spełnią podane warunki uczestnictwa.
Każdy z KURIERÓW, który spełni warunki, zostanie poinformowany o potwierdzeniu udziału w
Loterii drogą mailową w dniu 05.04.2023 r.

ZWYCIĘZCY I NAGRODY

Loteria odbędzie się wśród wszystkich KURIERÓW, którzy spełnili wskazane wcześniej warunki
uczestnictwa. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowej i automatycznej Loterii, która
odbędzie się 05.04.2023 r., i zostaną ogłoszeni drogą mailową w tym samym dniu, tj.
05.04.2023 r.

Nagrodami są vouchery na zakupy spożywcze w aplikacji Glovo:

3 vouchery x 500 zł;

10 voucher x 300zł;

 15 voucherów  x 100 zł.

Jeżeli zwycięzcą zostanie osoba, która nie zastosuje się do niniejszego Regulaminu, straci
prawo do uzyskania nagrody, a GLOVO wyłoni kolejnego zwycięzcę, powtarzając powyższą
procedurę.
GLOVO zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Loterii, a tym samym dnia wyłonienia
zwycięzców w przypadku braku możliwości jej przeprowadzenia w ww. terminie.
Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową o miejscu, dniach, sposobach i godzinach
odbioru nagrody (GLOVO wyśle wiadomość e-mail na adres powiązany z kontem kuriera).
Jeżeli liczba uczestników będzie mniejsza niż podana liczba nagród, GLOVO zastrzega sobie
prawo do zmiany liczby przyznanych nagród.
Zwycięzcy są zobowiązani odebrać nagrodę w terminie maksymalnie 15 dni kalendarzowych od
dnia poinformowania ich o wyniku Loterii.

Jeżeli zwycięzca nie odbierze nagrody w uzgodnionym dniu i godzinie oraz we wskazanym
terminie 15 dni, GLOVO może rozporządzać nagrodą w sposób, jaki uzna za stosowny, i
przyjmuje się, że zwycięzca odmówił przyjęcia nagrody.
GLOVO nie ponosi odpowiedzialności za koszty transportu do i z miejsca, w którym nagroda
zostanie przekazana, i/lub wszelkie inne koszty i/lub szkody związane i/lub wynikające z
odebrania i/lub wykorzystania nagrody (nagród).
Wszelkiego rodzaju podatki i/lub opłaty związane z nagrodami będą stanowić wyłączne
zobowiązanie zdobywcy nagrody i zostaną przez niego zapłacone, a GLOVO nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

 

DANE OSOBOWE
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych i włączenie ich do dokumentacji, za
którą odpowiada Restaurant Partner Polska sp. z o.o., i która będzie wykorzystywana do
prawidłowego zarządzania Loterią, skontaktowania się ze zwycięzcą i dostarczenia
odpowiedniej nagrody. Podstawą zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa będzie
zgoda wyrażona przez uczestnika przy akceptacji tych podstaw prawnych. Dane nie będą
przekazywane osobom trzecim, chyba że będzie to wynikało z przepisów prawa. Dane nie będą
przekazywane za granicę.
Po zakończeniu Loterii dane osobowe zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż sześć (6)
miesięcy, chyba że zajdzie konieczność pozostawienia danych osobowych uczestnika do czasu
całkowitego i prawidłowego rozwiązania ewentualnych incydentów.
Uczestnik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe.
Uczestnik może w każdej chwili bezpłatnie skorzystać z prawa dostępu, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz sprzeciwu, kierując
odpowiednią prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gdpr@glovoapp.com lub
może w każdej chwili skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych i w stosownych
przypadkach dochodzić ochrony swoich praw.
Dane będą przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
(UE) 2016/679.
Więcej informacji na temat Zasad ochrony prywatności i Zasad wykorzystywania plików cookie
GLOVO można znaleźć na platformie GLOVO.

 

NORMY KONTROLI I BEZPIECZEŃSTWA
GLOVO zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu
zapobieżenia wszelkim zachowaniom, co do których ma podejrzenia, że służą oszustwu w
niniejszej Loterii lub naruszają jej Regulamin lub przynoszą szkodę innym uczestnikom, czego
pierwszą i natychmiastową konsekwencją będzie wykluczenie uczestnika i utrata wszelkich
praw do nagrody, którą mógł wygrać.
Spółka GLOVO może według własnego uznania wykluczyć w dowolnym momencie z Loterii
tych uczestników, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.
GLOVO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do niniejszego Regulaminu zmian, które uzna
za stosowne, w tym do wprowadzenia dodatkowych wymagań, warunków uczestnictwa i ich
ważności, zmian w mechanizmie Loterii, a także do modyfikacji nagrody (nagród). Wszelkie
zmiany będą ogłaszane z wyprzedzeniem pocztą e-mail.

 

INNE WARUNKI ZWIĄZANE Z LOTERIĄ
GLOVO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Loterii w dowolnym czasie
i/lub wcześniejszego zakończenia lub anulowania Loterii, jeżeli będzie to konieczne z
uzasadnionej przyczyny. GLOVO nie poniesie przy tym żadnych konsekwencji, a uczestnicy nie
mają prawa do rekompensaty. Zmiany takie zostaną jednak należycie zakomunikowane.
GLOVO dołoży wszelkich starań, aby wszelkie zmiany nie dyskryminowały jakichkolwiek
uczestników względem innych.
Biorąc udział w Loterii, uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawa własności
intelektualnej do materiałów reklamowych związanych z Loterią należą do GLOVO.
Nieuprawnione powielanie, rozpowszechnianie lub przekształcanie jakichkolwiek materiałów
reklamowych lub promocyjnych stanowi naruszenie praw własności intelektualnej właściciela.
Akceptując niniejszy Regulamin, KURIER udziela GLOVO zgody i upoważnienia na
opublikowanie jego imienia i nazwiska, fotografii i faktu odniesienia przez niego zwycięstwa w
Loterii.
KURIERZY oświadczają, że z chwilą wzięcia udziału w Loterii zgadzają się na niniejszy
Regulamin i go akceptują, zrzekając się wszelkich roszczeń w tym zakresie.

 

SPRZECZNOŚĆ REGULAMINÓW I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Interpretacja i wypełnianie niniejszego Regulaminu podlega prawu kraju, w którym jest
zarejestrowana spółka GLOVO.
Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub realizacji niniejszego Regulaminu będą poddane
sądom i trybunałom dla miasta, w którym ma siedzibę spółka GLOVO, przy wyraźnym
wykluczeniu jakiejkolwiek innej właściwości, z tym, że w przypadku sporów z konsumentami dla
miejsca zamieszkania konsumenta właściwy może być inny sąd.

Share