Glovo-ს პრინციპები ყველა მომხმარებლისთვის

Glovo ვალდებულია დაიცვას უმაღლესი დონის ეთიკისა და პროფესიული სტანდარტები, რომლებიც ჩვენ ძირითად ღირებულებებს შეესაბამება. Glovo გავლენას ახდენს მილიონობით ადამიანზე, რომლებსაც ყოველდღიურად აპთან მუშაობის კარგი გამოცდილება აქვთ. აღნიშნული დადებითი ურთიერთქმედება ხელს უწყობს ჩვენი იდენტობის განსაზღვრას. Glovo-სა და მის მომხმარებლებს, კურიერებსა და პარტნიორებს შორის ურთიერთობები (შემდგომში, „მომხმარებელი“ ან ერთობლივად „მომხმარებლები“) და მათ მიერ Glovo აპის გამოყენება ექვემდებარება წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპებს, რომლებიც Glovo-ს ბიზნესის მაღალი ეფექტურობის მიღწევისთვის მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს.

Glovo-ს სახელმძღვანელო პრინციპები ყველა მომხმარებლისთვის (შემდგომში, „პრინციპები”) შეესაბამება Glovo-ს ეთიკისა და ბიზნესის ქცევის კოდექს და მასთან დაკავშირებულ პოლიტიკასა და პროცედურებს, რომლებიც ითვალისწინებს სტანდარტულ პროცედურებს, რომლის შესრულება ევალებათ Glovo-ს საქმიანობასთან დაკავშირებულ მესამე მხარეებს.

Glovo ცდილობს მესამე მხარეებს ამ სტანდარტების შესრულებაში დაეხმაროს. ამ მიზნით, Glovo თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნებს Glovo-ს სახელმძღვანელო პრინციპებს ყველა მომხმარებლისთვის.

ერთი შეხედვით, წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპები Glovo-ს ძირითადი ღირებულებების ჩარჩოს ეფუძნება: აღტაცება, სასიამოვნო ატმოსფერო, თავმდაბლობა, ზრუნვა და ურთიერთობები. ჩვენი ძირითადი ღირებულებები აყალიბებენ კომპანიის კულტურას და განსაზღვრავენ მის ხასიათს. ისინი განსაზღვრავენ ჩვენს ქცევას და ჩვენს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, მათ შორის ჩვენს ბიზნეს საქმიანობას, რომელსაც ვახორციელებთ ეთიკისა და პატიოსნების პრინციპების დაცვით. თითოეული მთავარი ღირებულება გამყარებულია კონკრეტული ქცევით. ჩვენ გვჯერა, რომ Glovo-ს მომხმარებლები ასეთი ქცევის პრინციპებს საკუთარ საქმიანობაშიც შეასრულებენ.

1.აპის გამოყენება

Glovo-ს მომხმარებლები აცნობიერებენ თავიანთ ზეგავლენას საზოგადოებაზე და ჩვენი აპის ფუნქციონირების შენარჩუნების მიზნით, ცდილობენ თავიანთი მოქმედებების უარყოფითი გავლენა შეამცირონ.

 • კანონმდებლობა

  Glovo-ს მომხმარებლებმა, ყველა მოქმედი კანონმდებლობა, რეგულაცია და სტანდარტი უნდა დაიცვან.

 • კეთილსინდისიერი გამოყენება
 • Glovo-ს მომხმარებლები კისრულობენ ვალდებულებას, გამოიყენონ Glovo-ს აპი კეთილსინდისიერად, არამართლზომიერი ან/და არაკეთილსინდისიერი ქმედების შედეგად სარგებლის მიღების გარეშე.

2.მომხმარებლის ურთიერთქმედება სხვა მხარეებთან

Glovo-ს მომხმარებლები, მუდმივად გამორჩეული პროდუქტებისა და სერვისების მიწოდების/ყიდვა-გაყიდვის მიზნით, ორგანიზაციული და გეოგრაფიული საზღვრების ფარგლებში, გუნდური ძალის მობილიზებას ახდენენ. ისინი სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობებსა და რეგულაციებს აცნობიერებენ და ასრულებენ.

 • კონკურენციის წესების შესრულება

  Glovo-ს მომხმარებლები, ყველგან სადაც არ უნდა საქმიანობდნენ, კეთილსინდისიერი კონკურენციის წესებს ასრულებენ. კერძოდ, Glovo-ს მომხმარებლები კეთილსინდისიერი კონკურენციის წესებს აცნობიერებენ და ასრულებენ, სხვა მომხმარებლების გათვალისწინებით და აპის გამოყენების მეშვეობით.

  აქედან გამომდინარე, მომხმარებლები არ ჩაიდენენ ისეთ ქმედებას, რომელიც შეიძლება სხვა მომხმარებლების მიმართ არაკეთილსინდისიერ კონკურენციად ჩაითვალოს.

 • კეთილსინდისიერი გამოყენების ვალდებულება

  როგორც ზემოთ აღინიშნა, მომხმარებლები აპის კეთილსინდისიერად გამოყენების ვალდებულებას კისრულობენ. შესაბამისად, ისინი აპის ფუნქციებით ბოროტად არ ისარგებლებენ და ამგვარი ქმედებით Glovo-ს სხვა მომხმარებლებს არ დააზიანებენ.

3.ტოლერანტობა პლატფორმის გამოყენების დროს

Glovo-ს მომხმარებლები აცნობიერებენ, რომ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიმართულია სხვა მომხმარებლების საზიანოდ აპის მეშვეობით სარგებლის მიღებაზე, უფლების ბოროტად გამოყენებას წარმოადგენს.

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ქვემოთ მოყვანილია უფლების ბოროტად გამოყენების მაგალითები:

 • საათების დაჯავშნის და გაუქმების სისტემის არაკეთილსინდისიერი გაუქმება

  Glovo-ს მომხმარებლებმა იციან, რომ აპის ფუნქციის ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში, სადაც მათ საათების თავისუფლად არჩევის საშუალება აქვთ, ამით სხვა მომხმარებლებს აყენებენ ზიანს, რომლებიც ამავე აპით სარგებლობენ.

 • სხვებზე შეკვეთების არაკეთილსინდისიერად გადაბმა ან გაუქმება

  Glovo-ს მომხმარებლებმა იციან, რომ თუ სხვებზე შეკვეთებს არაკეთილსინდისიერად გადააბამენ ან გააუქმებენ, ამით აპის სხვა მომხმარებლებს მიაყენებენ ზიანს.

 • პროდუქტის ფასები

  Glovo-ს მომხმარებლები აცნობიერებენ, რომ პროდუქტების გაყიდვისას უნდა განაახლონ ფასები და ამ პირობის შეუსრულებლობით სხვა მომხმარებლებს აყენებენ ზიანს.

 • პროდუქტების ნაკლებობა

  Glovo-ს მომხმარებლებმა იციან, რომ შეკვეთით გათვალისწინებული ყველა პროდუქტი უნდა მოიმარაგონ და თუ რომელიმე პროდუქტი აკლია, ამის შესახებ სხვა შესაბამის მომხმარებლებს უნდა შეატყობინონ.

 • მოთხოვნებთან შეუსაბამო პროდუქტები

  Glovo-ს მომხმარებლებმა იციან, რომ მოთხოვნებთან შეუსაბამო ან უკანონო პროდუქტების გაყიდვა, გადაზიდვა ან ყიდვა კანონდარღვევას წარმოადგენს, რადგან Glovo ცდილობს არ მისცეს მომხმარებლებს შესაძლებლობა, ჩაიდინონ უკანონ ქმედება აპის საშუალებით. Glovo აფრთხილებს მომხმარებლებს, რომ მათი საიდენტიფიკაციო ანგარიშის მეშვებით ჩადენილი ნებისმიერი დარღვევის შემთხვევაში, Glovo უფლებას იტოვებს, დაბლოკოს და შეაჩეროს ანგარიში და აღნიშნულის შესახებ შეატყობინოს ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომელსაც სამართლებრივი სანქციების დაკისრების უფლება აქვს.

4.შედეგები

ვინაიდან Glovo ერთგულია თავისი მომხმარებლების მიმართ და ცდილობს, რომ ყველა მომხმარებელი მაქსიმალურად კმაყოფილი დარჩეს აპით სარგებლობისას, Glovo-ს შეუძლია მიიღოს შესაბამისი ზომები სახელმძღვანელო პრინციპების შესრულების უზრუნველსაყოფად.

შესაბამისად, თუ Glovo ან მომხმარებელი შეამჩნევს, რომ სხვა მომხმარებელი არაკეთილსინდისიერად იყენებს აპს ან კანონს არღვევს, Glovo-ს შეუძლია გააუქმოს ამ მომხმარებლის ანგარიში.

მხარეებისთვის ცნობილია, რომ სხვა მხარეებს შეუძლიათ მათი შეფასება. ქულების სისტემა განკუთვნილია ძირითადად Glovo-ს აპის მომხმარებლების მიერ გამოსაყენებლად. Glovo-ს შეიძლება გადაწყვიტოს ქულების სისტემის გამოყენება პლატფორმის მიზნებისთვის. Glovo-ს წესებისა და პირობების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, Glovo მუდმივად აქვეყნებს ინფორმაციას რეიტინგისთვის გამოყენებული მთავარი პარამეტრების და ამ მთავარი პარამეტრების სხვა პარამეტრებთან მიმართებაში შესაბამისი მნიშვნელობის შესახებ, მათ შორის ქულების სისტემაში შეტანილ ნებისმიერ ცვლილებებს. ის მხარეები, რომლებიც Glovo-ს მესამე მხარის ლოგისტიკური სერვისების მეშვეობით („კონტრაქტორი“) იყენებენ, ვალდებული არიან შეატყობინონ კურიერებს ქულების სისტემის და სხვა შესაბამისი ინფორმაციის შესახებ.

5.კონტაქტი

აპის არაკეთილსინდისიერი გამოყენების ნებისმიერი შემთხვევის შესახებ უნდა შეატყობინოთ Glovo-ს. თქვენი ნებისმიერი პრობლემის შესახებ შეგვატყობინეთ ელფოსტის საშუალებით.

Glovo ყველა ბრალდებას სერიოზულად და მკაცრი კონფიდენციალობის დაცვით განიხილავს. ბრალდების ბუნებიდან და გარემოებებიდან გამომდინარე, Glovo შეიძლება შეეცადოს, საჭიროების შემთხვევაში, იმუშაოს მომხმარებლებთან და სხვა დაზარალებულ მხარეებთან ერთად, რათა სწორად და დროულად იქნას მიღწეული სათანადო გადაწყვეტილება.