Glovo-ს ეთიკისა და ბიზნესის ქცევის სტანდარტები მესამე მხარისათვის

Glovo ვალდებულია დაიცვას უმაღლესი დონის ეთიკისა და პროფესიული სტანდარტები, რომლებიც ჩვენ ძირითად ღირებულებებს შეესაბამება. Glovo გავლენას ახდენს მილიონობით ადამიანზე, რომლებსაც ყოველდღიურად ჩვენთან თანამშრომლობის კარგი გამოცდილება აქვთ. აღნიშნული დადებითი ურთიერთქმედება ხელს უწყობს ჩვენი იდენტობის განსაზღვრას. ეთიკისა და ბიზნესის ქცევის საერთაშორისო კოდექსი, ჩვენი ძირითადი ღირებულებებისა და გაეროს გლობალური შეთანხმების პრინციპების შესაბამისად ჩამოყალიბდა. Glovo-სა და მის თანამშრომლებს, მომწოდებლებს, კურიერებს, პარტნიორებს ან/და სხვა ნებისმიერ მხარეს შორის ურთიერთობები, რომელთაც პირდაპირი ან/და არაპირდაპირი ურთიერთობა აქვთ Glovo-სთან (შემდგომში, „დაინტერესებული მხარეები“), ექვემდებარება წინამდებარე სახელმძღვანელოს და წარმოადგენს მნიშვნელოვან კომპონენტს Glovo-ს საქმიანობის მაღალი ეფექტურობის უზრუნველყოფისთვის.

Glovo-ს ეთიკისა და ბიზნესის ქცევის სტანდარტები მესამე მხარისათვის (“მითითებები”) შეესაბამება Glovo-ს ეთიკისა და ბიზნესის ქცევის კოდექს და მასთან დაკავშირებულ პოლიტიკასა და პროცედურებს, რომლებიც მოცემულია სტანდარტულ პრაქტიკაში, რომლის შესრულება სავალდებულოა Glovo-ს საქმიანობასთან დაკავშირებული მესამე მხარეებისთვის.

Glovo ვალდებულია მესამე მხარეებს ამ სტანდარტების შესრულებაში დაეხმაროს. სანაცვლოდ, Glovo მოელის, რომ მისი მომწოდებლები წინამდებარე სტანდარტებს თავიანთ მომწოდებლებთან ან/და მათ საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა პირებთან მიმართებაში გამოიყენებენ.

კანონებთან შესაბამისობის ან/და მარეგულირებელ საკითხებზე ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარესთან დაკავშირების მიზნით, Glovo-ს გააჩნია საკომუნიკაციო არხი (compliance@glovoapp.com) და ამ მიზნით, მის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულია Glovo-ს ქცევის სტანდარტები მესამე მხარეებისთვის.

წინამდებარე სახელმძღვანელო მითითებები, ფუნდამენტურად Glovo-ს ძირითადი ღირებულებების ჩარჩოს ეფუძნება: Gas, Good Vibes, Stay Humble, Care და Glownership. ჩვენი ძირითად ღირებულებები აყალიბებენ კომპანიის კულტურას და განსაზღვრავენ მის ხასიათს. ისინი განსაზღვრავენ ჩვენს ქცევას, ჩვენი გადაწყვეტილებების მიღებას და ჩვენს ბიზნეს ქცევას ეთიკისა და პატიოსნების მიმართ. თითოეული მთავარი ღირებულება გამყარებულია კონკრეტული ქცევით. ჩვენ გვჯერა, რომ Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები ასეთ ქცევას ასევე საკუთარ საქმიანობაში შეუწყობენ ხელს.

1.გარემო

Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები აცნობიერებენ თავიანთ გავლენას გარემოზე და მომავალი თაობებისთვის ჩვენი ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნების მიზნით, ცდილობენ თავიანთი მოქმედებების უარყოფითი გავლენა შეამცირონ. სულ მცირე, Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები აკმაყოფილებენ გარემოსდაცვით კანონმდებლობასა და რეგულაციას, როგორიცაა ნარჩენების მართვა და გადამუშავება.

 • ყველა მოქმედი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შესრულება

  Glovo-ს დაინტერესებულმა მხარეებმა, ყველა მოქმედი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა, რეგულაცია და სტანდარტი უნდა დაიცვან.

 • ამცირებს გარემოზე უარყოფით ზეგავლენას

  Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები ვალდებულნი არიან, შეამცირონ გარემოზე მათი უარყოფითი ზემოქმედება და გააშუქონ ამ ვალდებულების შესრულების პროგრესი. მიწოდების ჯაჭვის საშუალებით, ისინი ხელს უწყობენ ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიებისა და გამოცდილების განვითარებასა და გამოყენებას და გარემოზე მათი უარყოფითი ზემოქმედების შემცირებას.

2.დაინტერესებული მხარეების ურთიერთქმედება სხვა მხარეებთან

Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები, მუდმივად გამორჩეული პროდუქტებისა და სერვისების მიწოდების მიზნით, ორგანიზაციული და გეოგრაფიული საზღვრების ფარგლებში, გუნდური ძალის მობილიზებას ახდენენ. ისინი სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობებსა და რეგულაციებს აცნობიერებენ და ასრულებენ.

 • კონკურენციის შესახებ მოქმედი კანონმდებლობების შესრულება

  Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები, ყველგან სადაც არ უნდა საქმიანობდნენ, კონკურენციის შესახებ კანონს ასრულებენ. კერძოდ, Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები აცნობიერებენ და ასრულებენ კონკურენციის შესახებ ყველა მოქმედ კანონს, მათ შორის გუნდურობასა და ინფორმაციის გაზიარებასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობას (მათ შორის ერთობლივი საწარმოების, პარტნიორული ურთიერთობების ან სხვა სახის თანამშრომლობის მეშვეობით). Glovo-ს ყველა დაინტერესებულმა მხარეებმა, სამართლიანი კონკურენციის ფარგლებში, ბიზნესის საქმიანობა კონკურენციის შესახებ ყველა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა აწარმოონ.

 • საერთაშორისო ვაჭრობის ყველა მოქმედ მაკონტროლებელ ზომასთან შესაბამისობა

  Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები, რომლებიც Glovo-ს ემსახურებიან ქვეყნის შიდა ან/და საერთაშორისო საზღვრების ფარგლებში, საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ ყველა მოქმედ მაკონტროლებელ ზომას (მაგ., ექსპორტის კონტროლი, ეკონომიკური სანქციები და ბოიკოტის საწინააღმდეგო კანონები) აცნობიერებენ და ასრულებენ.

 • ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო ყველა მოქმედი კანონმდებლობის შესრულება

  Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები, ყველგან სადაც არ უნდა საქმიანობდნენ, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო კანონებს იცავენ და არ არიან ჩართული ან დახმარებას არ უწევენ ნებისმიერ მესამე მხარეს ასეთი დანაშაულების ჩადენაში.

 • პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა

  Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები იცავენ პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობას და ასრულებენ პირადი ინფორმაციის საიდუმლოებისა და მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობას. უზრუნველყოფენ Glovo-ს მონაცემთა დაცვას, Glovo-ს სტანდარტების შესაბამისად, არაუფლებამოსილი წვდომისა და გამოყენების მიმართ და წინასწარი თანხმობის გარეშე, Glovo-ს პერსონალურ მონაცემებს საკუთარი საქმიანი მიზნებისთვის არ იყენებენ. Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები აღიარებენ, რომ პირადი მონაცემების ნებისმიერი გამოყენება, გაზიარება ან შენახვა უნდა იყოს დაფუძნებული თანხმობაზე ან უდავო კანონიერ საქმიან მიზანზე და მკაცრად უნდა შეესაბამებოდეს Glovo-სთან შეთანხმებული ხელშეკრულების წესებსა და პირობებს.

 • კორუფციისა და ქრთამის აკრძალვა

  კორუფციის, ქრთამის, გამოძალვის ან გაფლანგვის ნებისმიერი ფორმა იკრძალება და Glovo-სა და მისი მომწოდებლების მიერ არ უნდა იქნას ჩადენილი ან დაშვებული. ნებისმიერი ქცევა, რომელიც საქმიანი გარიგებების თვალსაზრისით, უსამართლო უპირატესობების მინიჭებით ან დათანხმებით უკანონო ზემოქმედებას ახდენს სხვებზე (მაგალითად, უკანონო საჩუქრები ან მოწვევები), ნებადართული არ არის არც ქვეყნის შიგნით და არც მის ფარგლებს გარეთ.

3.პატივისცემა ადამიანების მიმართ

Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები მრავალფეროვნებას აფასებენ, უზრუნველყოფენ ინკლუზიურ გარემოს და ადამიანებს პატივისცემითა და ღირსებით ეპყრობიან.

 • ადამიანებისადმი ღირსეულად და პატივისცემით მოპყრობა

  Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები მხარს უჭერენ და პატივს სცემენ საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ ადამიანთა უფლებებს, როგორც ეს განსაზღვრულია ადამიანის უფლებების საერთაშორისო კანონმდებლობით და სამუშაო ადგილზე ფუნდამენტური პრინციპებისა და უფლებების შესახებ საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციის ფუნდამენტური უფლებების თანახმად. შესაბამისად, Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები, ადამიანებს ღირსებითა და პატივისცემით ეპყრობიან და საპატიო და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ინარჩუნებენ. ისინი ფიზიკური ძალადობის, მუქარის, ფიზიკური დასჯის, ფსიქოლოგიური იძულების, სიტყვიერი შეურაცხყოფის, უპატივცემულო ქცევის, ბულინგის ან ნებისმიერი სახის შევიწროების მიმართ (არის თუ არა ასეთი შევიწროება კანონიერად აკრძალული, დაცული მახასიათებლების საფუძველზე) შემწყნარებელნი არ არიან.

 • ge
 • თანამშრომლებისთვის ასოციაციაში გაწევრიანების და კოლექტიური მოლაპარაკებების დაშვება

  Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები აღიარებენ და პატივს სცემენ მათი თანამშრომლების უფლებას, თავისუფლად გაწევრიანდნენ ან თავი შეიკავონ მათთვის სასურველ მუშათა ორგანიზაციაში გაწევრიანებისგან და კანონის შესაბამისად შევიდნენ კოლექტიური გარიგების პროცესებში.

 • ადამიანებით ვაჭრობის, მონობის, კატორღული შრომის, იძულებითი ან სავალდებულო შრომის, ან ბავშვთა შრომის აღკვეთა და დაუშვებლობა

  Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები, ადამიანით ვაჭრობას, მონობას, კატორღულ, იძულებით და ვალის გამო შრომას, სავალდებულო, დაქირავებულ ან უნებართვო შრომას არ იყენებენ, არ ახდენენ მის წახალისებას და არ არიან მასში ჩართულნი. Glovo-ს დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლები ნებაყოფლობით, იძულების გარეშე ეთანხმებიან მათი დასაქმების წესებსა და პირობებს და მათ თავისუფლად შეუძლიათ შეწყვიტონ სამსახური ან: (i) მყისიერად შეტყობინების გარეშე; (ii) გონივრული შეტყობინების საფუძველზე (შეტყობინების აუცილებელი პერიოდი ყოველთვის განსაზღვრულია დასაქმების შესახებ ხელშეკრულებებში და თანამშრომლის დამსახურებისა და ადგილობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად განსხვავდება). გარდა ამისა, სადაც ეს ადგილობრივი მოქმედი დასაქმების კანონმდებლობის შესაბამისად ნებადართულია, Glovo-ს დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ თანამშრომელს, რომელმაც მათთან სამუშაო გაწყვიტა განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში, მოსთხოვონ: (i) სასწავლო ხარჯების; (ii) წამახალისებელი გადახდების; და (iii) დაქირავების ბონუსების ან სხვა ცვალებადი კომპენსაციის გადახდა. ამის მიუხედავად, Glovo-ს დაინტერესებული მხარეების მომწოდებლები თანამშრომლებს, Glovo-ს დაინტერესებული მხარეების მიერ ასეთი ხარჯების, გადახდების ან ბონუსების ანაზღაურების მიზნით, სახელშეკრულებო შეტყობინების პერიოდზე მეტი ხნით მუშაობას არ სთხოვენ. Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები ადამიანით ვაჭრობას არ იყენებენ, მხარს არ უჭერენ და არ არიან მასში ჩართულნი. ამასთან ერთად, ისინი არ ახორციელებენ თანამშრომლების პირადობის და იმიგრაციის დოკუმენტაციის განადგურებას, დამალვას, კონფისკაციას ან მათზე წვდომის სხვაგვარ უარყოფას, მუშაკებზე დაქირავების საფასურის დაკისრებას, კადრების შერჩევის მიზნით, არ ასაქმებენ სპეციალისტებს, რომლებიც შრომის შესახებ კანონებს არღვევენ; არ ქირაობენ ისეთ საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც უსაფრთხოების ან საცხოვრებლის შესახებ კანონებს ვერ აკმაყოფილებენ; არ იყენებენ თანამშრომლების დაქირავების თაღლითურ და მცდარ პრაქტიკას; საჭიროების შემთხვევაში, წერილობითი სამუშაო დოკუმენტაციის წარდგენას ვერ უზრუნველყოფენ, ან დოკუმენტაციას ისეთ ენაზე წარადგენენ, რომელიც მის თანამშრომლებს არ ესმით. Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები ბავშვთა შრომას არ იყენებენ, მხარს არ უჭერენ ან არ არიან მასში ჩართულნი. ბავშვთა შრომა ნიშნავს შრომას, რომელიც ართმევს ბავშვებს ბავშვობას, პოტენციალსა და ღირსებას და ეს მათი ფიზიკური ან გონებრივი განვითარებისთვის საზიანოა. ბევრ ქვეყანას დაწესებული აქვს დასაქმების ან სამუშაოს მინიმალური ასაკი და Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები ითავისებენ და პატივს სცემენ აღნიშნულ მოთხოვნებს და სავალდებულო განათლების ასაკის ქვემოთ პირებს არ ასაქმებენ. Glovo-ს დაინტერესებული მხარეების მომწოდებლები, შესაბამისი კანონმდებლობის თანახმად, შეიძლება სამუშაო ადგილზე სწავლების, სამუშაო გამოცდილების ან სტაჟირების პროგრამებს იყენებდნენ.

 • დასაქმებასთან დაკავშირებული ყველა მოქმედი კანონის შესრულება

  Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები იცავენ დასაქმების შესახებ არსებულ ყველა მოქმედ კანონმდებლობას და რეგულაციას, მათ შორის სამუშაო დროსთან, ზეგანაკვეთურ და მინიმალურ სამუშაო ხელფასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს. გარდა ამისა, Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები მტკიცედ მოუწოდებენ ყველა მათ მომწოდებელს, რომელთა თანამშრომლებიც უშუალო მომსახურებას უწევენ Glovo-ს დაინტერესებულ მხარეებს ან / და მომხმარებლებს, რომ ვალდებულნი არიან ყველა ასეთ პირს გადაუხადონ საარსებო მინიმუმი, რომელიც უფრო მაღალი უნდა იყოს, ვიდრე სამართლებრივად განსაზღვრული მინიმალური ხელფასი და შესაბამისი ფაქტობრივი საცხოვრებელი ხარჯები უნდა გაითვალისწინონ.

 • უსაფრთხო და ჯანმრთელი სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა

  Glovo-ს დაინტერსებული მხარეები ვალდებულნი არიან, უზრუნველყონ მათი თანამშრომლებისა და მათ სამუშაო ადგილებზე ვიზიტორების უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა. Glovo-ს დაინტერსებული მხარეების მომწოდებლები აკმაყოფილებენ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესახებ ყველა მოქმედ კანონმდებლობას. უზრუნველყოფენ უსაფრთხო, ჯანმრთელ სამუშაო გარემოს და საწარმოო ტრავმების ან პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელ სიფრთხილის ზომებს იღებენ.

 • სოციალური მედიის შეუსაბამო გამოყენების დაუშვებლობა

  Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები არ დაუშვებენ სოციალური მედიის უპატივცემულო ან არაპროფესიული გამოყენებას (მიუხედავად იმისა, ასეთი გამოყენება უკავშირდება თუ არა Glovo-ს დაინტერესებულ მხარეებს ან მის საქმიანობას, მომხმარებლებს, თანამშრომლებს ან საქმიან პარტნიორებს), როგორიცაა შეურაცხმყოფელი, ზიანის მომტანი, უხამსი, მუქარის შემცველი ან ეთნიკური, რელიგიური, სქესთან დაკავშირებული ან სხვა დამამცირებელი შინაარსის მქონე განცხადებების გამოქვეყნება ან შეტყობინების სახით გაგზავნა.

4.პატიოსნება

Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები აცნობიერებენ და ასრულებენ ყველა მოქმედ კანონმდებლობას. Glovo-ს დაინტერსებული მხარეები ნდობას იმსახურებენ პასუხისმგებლობის აღებით, ეთიკური ქმედებით, გულწრფელი და ღია დებატების ხელშეწყობით.

 • Glovo-ს დაინტერესებული მხარეებისადმი ან მესამე მხარეებისადმი შეუსაბამო საჩუქრებისა და გართობის საშუალებების შეთავაზების დაუშვებლობა

  დაინტერესებული მხარეები არ იღებენ ქრთამს ან სხვა შეუსაბამო გადახდებს პირდაპირ ან დაინტერესებული მხარის მესამე პირის საშუალებით დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლების, საჯარო მოხელეების, კომერციული კლიენტების, ბიზნეს პარტნიორების ან მესამე პირების სასარგებლოდ საჩუქრების ან გართობის ფორმით; Glovo-ს დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლები მესამე პირებისგან არ იღებენ საჩუქრებს ან გასართობ საშუალებებს, რომლებიც წარმოადგენს ქრთამს ან შეიძლება აღქმული იყოს, როგორც ქრთამი.

 • საგზაო უსაფრთხოება, საკვების მართვა, რესტორნების ექსპლუატაციის ლიცენზია და მარეგულირებელი კანონები

  ყველა დაინტერესებული მხარე ვალდებულია იცოდეს და დაიცვას Glovo-ს გამოყენებასთან დაკავშირებული ყველა მოქმედი კანონმდებლობა, მათ შორის საგზაო უსაფრთხოების წესები, როგორიცაა სიჩქარისა და მოძრაობის შესახებ კანონი, საკვები და საკვების მართვა, მგრძნობიარე პროდუქტების ტრანსპორტირება და ნებისმიერი სხვა წესი და რეგულაცია, რომელიც მათზე ვრცელდება Glovo-ს გამოყენებასთან დაკავშირებით. მაგალითად, მომხმარებლებმა კურიერს არ უნდა სთხოვონ დაჩქარება ან უკანონო გაჩერება, ვინმეს ან რაიმეს სადმე დატოვება ან რაიმე მანევრების ჩატარება, ხოლო კურიერები არ უნდა გაჩერდნენ ველოსიპედის ბილიკზე და არ უნდა დაბლოკონ გადასასვლელზე/პანდუსზე წვდომა. ყველა შესაბამისი ლიცენზიისა და აკრედიტაციის მოთხოვნები უნდა განახლდეს, ხოლო დაინტერესებული მხარე მთლიანად პასუხისმგებელია კვალიფიციური სერვისების პოპულარიზაციასა და კანონის შესრულებაზე.

 • კორუფციის საწინააღმდეგო ყველა კანონმდებლობის შესრულება

  კორუფციის საწინააღმდეგო ყველა კანონმდებლობის შესრულება მოიცავს შემდეგს და არა მარტო: აშშ-ის კანონი საზღვარგარეთ კორუფციული საქმიანობის შესახებ და გაერთიანებული სამეფოს 2010 წლის მექრთამეობის კანონი ან/და ნებისმიერი სხვა ადგილობრივი კანონმდებლობა. Glovo ვალდებულია მისი საქმიანობა სამართლიანი და ეთიკური წესით აწარმოოს და ნულოვანი ტოლერანტობა გამოიჩინოს კორუფციის ან ნებისმიერი სხვა საქმიანობის მიმართ, რომელიც კორუფციის საწინააღმდეგო კანონმდებლობებს არღვევს, ყველგან, სადაც ჩვენ საქმიანობას ვაწარმოებთ. Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები ასრულებენ ყველა მოქმედ კორუფციის საწინააღმდეგო კანონმდებლობასა და რეგულაციას, მათ შორის აშშ-ის კანონს საზღვარგარეთ კორუფციული საქმიანობის შესახებ, გაერთიანებული სამეფოს 2010 წლის მექრთამეობის კანონს ან/და ნებისმიერ სხვა ადგილობრივ კანონმდებლობას. Glovo-სთან ან მისი სახელით ბიზნესის საქმიანობის წარმოებასთან დაკავშირებით, Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები არ სთავაზობენ, არ პირდებიან, არ რთავენ ნებას, არ გასცემენ, არ ითხოვენ და არ იღებენ ნებისმიერის სახის საჩუქარს, სესხს, ფულად საფასურს, ჯილდოს ან სხვა შეღავათს ნებისმიერ პირს ან პირისგან წამახალისებელი ფორმის სახით; არ ჩაიდენენ ქმედებას, რომელიც არის არაკეთილსინდისიერს, უკანონო ან მიმართულია ნდობის ბოროტად გამოყენებაზე; არ მოიპოვებენ, არ შეინარჩუნებენ და არ განკარგავენ ბიზნესს; არ მოიპოვებენ სხვა არასათანადო უპირატესობას. ამ სტანდარტების შესაბამისად, შეუსაბამო გადახდები მოიცავს შეთავაზებებს, დაპირებებს, ნებართვებს ან რაიმე ღირებულის გადახდას, რათა დაჩქარდეს ჩვეულებრივი ადმინისტრაციული ქმედებები. Glovo-ს დაინტერესებულმა მხარეებმა უნდა დანერგონ შესაბამისი წესები, რათა უზრუნველყონ მათი თანამშრომლებისა და მომწოდებლების სრული შესაბამისობა კორუფციის საწინააღმდეგო მოქმედ კანონმდებლობასა და წინამდებარე სტანდარტებთან.

 • Glovo არ მოითმენს რაიმე სახის თაღლითობას, ქურდობას ან/და გადაცდომას, რაც შეიძლება Glovo-ს ან/და სხვა ნებისმიერი მხარის უფლებებს ეწინააღმდეგებოდეს

  დაინტერესებულმა პირებმა არ უნდა გააყალბონ ინფორმაცია და არ უნდა დაუშვან ვინმეს იდენტობის გაყალბება, მაგალითად, ხელის მოწერის ან უსაფრთხოების შემოწმების გავლისას, რადგან ეს კანონსაწინააღმდეგოა და ნებადართული არ არის. ინციდენტების, სადავო გადასახადების ან საფასურის, და კრედიტების მოთხოვნის შესახებ შეტყობინების შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება. დაინტერესებული მხარეები უფლებამოსილნი არიან მოითხოვონ მხოლოდ იმ საფასურის ან გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება, რომელზეც უფლება აქვთ და გამოიყენონ შეღავათები და აქციები დანიშნულებისამებრ. თაღლითური საქმიანობა შეიძლება ასევე მოიცავდეს შემდეგს და არა მარტო: თაღლითობის ან სხვა მიზნით მიწოდების დროისა თუ მანძილის განზრახ გაზრდა; შეკვეთის მიღება ან მიწოდების მოთხოვნა, მათი დასრულების განზრახვის გარეშე, მათ შორის თაღლითური მიზნით კურიერების ან Glovo-ს მომხმარებლების მიერ მოთხოვნას გაუქმება; თაღლითური მიზნებისათვის ყალბი ანგარიშების შექმნა; თაღლითური გადასახადის ან დანახარჯის მოთხოვნა, მაგალითად, ყალბი დასუფთავების საფასური; თაღლითური მიზნით მიწოდების განზრახ თხოვნა, მიღება ან დასრულება; პრეტენზია, რომ დაასრულდა მიწოდება შეძენილი ნივთის აღების გარეშე; მისაწოდებელი ნივთის აღება, მაგრამ მთლიანი ან ნივთის ნაწილის დატოვება და მთლიანი შეკვეთის მიუწოდებლობა; ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს Glovo-ს ნორმალური ფუნქციონირების შეფერხებას ან მანიპულირებას, მათ შორის ტელეფონის პარამეტრების მანიპულირებას, GPS სისტემისა და აპლიკაციის სწორი ფუნქციონირების ხელის შეშლის მიზნით; აქციების ბოროტად გამოყენება ან / და მათი არამიზნობრივი გამოყენება; თაღლითური ან უკანონო მიზეზების გამო დანახარჯების სადავოდ გახდომა; უკანონო დუბლირებული ანგარიშების შექმნა; ან თაღლითური მიზნებისათვის დოკუმენტების, ჩანაწერების ან სხვა მონაცემების გაყალბება. კურიერებმა და პარტნიორებმა არასდროს არ უნდა გააყალბონ შეკვეთა ან აიღონ ან მიირთვან შეკვეთის ნაწილი - აღნიშნული ჩაითვლება ქურდობად და შეიძლება Glovo-ს ანგარიშზე წვდომის დაკარგვა განაპირობოს, ისევე როგორც ადგილობრივი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შედეგები.

წინამდებარე სახელმძღვანელოსთან მიმართებით Glovo-ს სამართლებრივი უფლებები

Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები აცნობიერებენ და ასრულებენ ყველა მოქმედ კანონმდებლობას. Glovo-ს დაინტერსებული მხარეები ნდობას იმსახურებენ პასუხისმგებლობის აღებით, ეთიკური ქმედებით, გულწრფელი და ღია დებატების ხელშეწყობით.

დაინტერესებული მხარეების მიერ, იმ ადგილებზე ან იმ ადგილებიდან, საიადანაც საქონელი და სერვისი მიეწოდება Glovo-ს, Glovo-მ შეიძლება ჩაატაროს კომპლექსური შემოწმება წინამდებარე სახელმძღვანელო მითითებების დაცვის დადგენის მიზნით. შემოწმებები შეიძლება ყოველწლიურად ჩატარდეს ნორმალური სამუშაო საათების განმავლობაში და ასეთი შემოწმების ჩატარებამდე Glovo სულ მცირე 60 დღით ადრე წერილობით შეტყობინებას უზრუნველყოფს. Glovo ასეთ შემოწმებებს დაინტერესებული მხარეების საქმიანობის ან ოპერაციების მინიმალური ზიანის მიყენებით უზრუნველყოფს.

ასეთი შემოწმების ჩატარებამდე წინასწარ, Glovo-ს თანამშრომლები ან დამოუკიდებელი წარმომადგენლები (რომლებიც Glovo-ს დაინტერესებული მხარეების კონკურენტები არ არიან) ხელს მოაწერენ კონფიდენციალურობის შესახებ შესაბამის ხელშეკრულებას.

ზემოხსენებული შემოწმების/აუდიტის მიზნებისათვის, Glovo-ს დაინტერესებული მხარეები ვალდებულნი არიან Glovo-ს თანამშრომლებს ან / და საჭიროების შემთხვევაში, დამოუკიდებელ წარმომადგენლებს მიაწოდონ შესაბამისი წვდომა ინფორმაციაზე Glovo-ს დაინტერესებული მხარეების პოლიტიკისა და პროცედურების შესახებ. Glovo-ს დაინტერესებული მხარეების მიერ გაწეული გონივრული ხარჯები შეიძლება დაეკისროს Glovo-ს, თუ შესაბამისი აუდიტის ჩასატარებლად Glovo-ს დაინტერესებულ მხარეებს ორ კაც-დღეზე მეტი სჭირდება. თუ წერილობით სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული, Glovo უფლებამოსილი არ არის მისი დაინტერესებული მხარეების კონფიდენციალური ინფორმაცია შეამოწმოს, მათ შორის: (ა) ინფორმაცია Glovo-ს დაინტერესებული მხარეების სხვა მომხმარებლებისა თუ ბიზნესპარტნიორების შესახებ; (ბ) ღირებულების ან ფასების შესახებ ინფორმაცია; (გ) შიდა თანამშრომლების კვლევა ან გამოკითხვის შედეგები; (დ) თანამშრომელთა დემოგრაფიული ინფორმაცია; (ე) ინფორმაცია პრეტენზიებისა და იურიდიული სარჩელების შესახებ; (ვ) სამართლებრივად პრივილეგირებული რჩევები; ან (ზ) თანამშრომლების შესახებ არასაჯარო პერსონალურ მონაცემები, (ინდივიდუალური სასწავლო ჩანაწერების ჩათვლით).

Glovo უფლებამოსილი არ არის შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეული დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლები გამოკითხოს.

Glovo აცნობებს შესაბამის დაინტერესებულ მხარეს, თუ მისი აუდიტის შედეგად გამოვლენილია რაიმე პრობლემატური საკითხი. აღნიშნული პრობლემატური საკითხების განხილვის მიზნით, მხარეები შეიძლება შეხვედრაზე შეთანხმდნენ.

5.მითითებების აღსრულება

დროდადრო Glovo-ს შეუძლია დაინტერესებულ მხარეებს შესაბამისი დოკუმენტაცია მოსთხოვოს, რათა ხელი შეუწყოს მათი ანგარიშების ან/და Glovo-სადმი მიწოდებული სერვისების სათანადო შემოწმებას. დაინტერესებულმა პირებმა უნდა აწარმოონ დოკუმენტაცია, რომელიც წინამდებარე მითითებების, მოქმედი კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესრულებაზე მოწმობს.

წინამდებარე მითითებების ან მოქმედი კანონმდებლობების შეუსრულებლობა, Glovo-ს ანიჭებს უფლებამოსილებას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ურთიერთობა მხარესთან ან/და შესაბამის ორგანოებს, მარეგულირებლებს ან / და სამართალდამცავ ორგანოებს აცნობოს აღნიშნული საკითხის შესახებ. თუ მოქმედი კანონით ნებადართულია, Glovo აცნობებს დაინტერესებულ მხარეს ამ საკითხის შესახებ და მისცემს მას გონივრული შესაძლებლობას, რათა რეაგირება მოახდინოს შესაბამისი ორგანოს, მარეგულირებლის ან სამართალდამცავი ორგანოს ინფორმირებამდე.

საჭიროების შემთხვევაში, მაგალითად, მიმწოდებლებთან, კომპანიებთან ან / და ბიზნეს პარტნიორებთან მიმართებაში, დაინტერესებული მხარეები შიდა ან გარე შეფასებებით, შემოწმებებით ან მმართველობითი ანალიზით გამოვლენილ ხარვეზებთან დაკავშრებით მუდმივად გააუმჯობესებენ თავიანთი შიდა კონტროლის გარემოს, მიზნების დადგენის, გეგმებისა და შესაბამისი მაკორექტირებელი ღონისძიებების განხორციელების საშუალებით.

Glovo დაინტერესებულ მხარეებს შორის ხელს უწყობს გამჭვირვალობის კულტურის ჩამოყალიბებას და მათგან ასევე მოელის ასეთი კულტურის დანერგვას თავიანთ ორგანიზაციებში და მომარაგების ქსელში, ასევე უზრუნველყოფს თანამშრომლებისთვის კონფიდენციალურობის არხის არსებობას ნებისმიერი სამართლებრივი ან ეთიკური საკითხების შესახებ შეტყობინების მიზნით, მათ შორის უშუალო ხელმძღვანელობის არხების ან/და ოფიციალური შეტყობინების არხების საშუალებით. ყველა დაინტერესებულმა მხარემ უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია თავად დაინტერსებული მხარეების მიერ (ან საკუთარი თანამშრომლების, კონტრაქტორების, ქვე-კონტრაქტორების ან მომწოდებლების მიერ) წინამდებარე სტანდარტების სავარაუდო დარღვევების შესახებ. დაინტერესებულმა მხარეებმა ასევე უნდა აცნობონ ნებისმიერი კონკრეტული საკითხის შესახებ, რომელიც მათთვის ცნობილი გახდა Glovo-ს ფინანსურ საქმეების, ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის საკითხების, კორუფციის ან თაღლითობის, ან Glovo-ს თანამშრომლების მიერ რაიმე სახის ქცევის შესახებ, რომელიც წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპებს ეწინააღმდეგება.

Glovo-ს დაინტერესებულმა მხარეებმა უნდა აკრძალონ ნებისმიერი სახის შურისძიება მათი რომელიმე თანამშრომლის მიმართ, რომელმაც: (1) კეთილსინდისიერად წამოჭრა წინამდებარე მითითებების ან/და ნებისმიერი კანონის დარღვევასთან დაკავშირებული საკითხი; ან (2) დახმარება გაუწია Glovo-ს ან სამართალდამცავ ორგანოს, პრობლემატური საკითხის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებით. ამ სახელმძღვანელო მითითებებში „შურისძიება“ ნიშნავს ნებისმიერი სახის უსამართლო მოპყრობას (ან ასეთი უსამართლო მოპყრობის საფრთხეს), რომელიც გამოწვეულია კეთილსინდისიერად წამოჭრილი პრობლემატური საკითხის გამო.

6. კონტაქტი

ასეთი შეტყობინებები უნდა გაიგზავნოს Glovo-ს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის არხის საშუალებით (compliance@glovoapp.com) , სადაც შეგიძლიათ თქვენი პრობლემის შესახებ ანგარიში ელ. ფოსტის საშუალებით გააგზავნოთ.

Glovo ყველა ბრალდებას სერიოზულად და მკაცრი კონფიდენციალობის დაცვით განიხილავს. ბრალდების ბუნებიდან და გარემოებებიდან გამომდინარე, Glovo შეიძლება შეეცადოს, საჭიროების შემთხვევაში, დაინტერესებულ და სხვა დაზარალებულ მხარეებთან ერთად იმუშაოს, რათა სწორად და დროულად იქნას მიღწეული სათანადო გადაწყვეტილება.