პირადი უბედური შემთხვევები

შეკვეთის მიმდინარეობისას, სადაზღვევო კომპანია აზღვევს გლოვერის სხეულისთვის მიყენებულ დაზიანებას კონკრეტული სადაზღვევო პოლისის შესაბამისად.

დაზღვევის მოთხოვნა
პასუხისმგებლობა მესამე მხარის მიმართ

შეკვეთის მთლიანი მიმდინარეობისას, სადაზღვევო კომპანია ფარავს პლატფორმის მომხმარებლის საქმიანობისას მესამე მხარის მიმართ მიყენებულ ნებისმიერ სხეულის ან მატერიალურ დაზიანებას.
მოტოციკლის / ავტომობილის მოხმარებისას, მესამე მხარის მიმართ მოყენებული ზარალი უნდა ანაზღაურდეს მძღოლის მფლობელობაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების სავალდებულო დაზღვევით.
პლატფორმასთან თანამშრომლობისას, მესამე მხარის მიმართ მიყენებული ნებისმიერი ზიანის შემთხვევაში, გირჩევთ, დაზარალებულ პირს გამოართვათ საკონტაქტო დეტალები, რათა სადაზღვევო კომპანიამ შესაბამისად იმოქმედოს.

დაზღვევის მოთხოვნა