Насоки на общността на Glovo за всички потребители

Glovo се ангажира да спазва най-високите етични и професионални стандарти, съобразени с основните ни ценности. Glovo има въздействие върху милиони хора, които имат страхотен опит с приложението всеки ден. Тези положителни взаимодействия помагат да се определи кои сме. Връзката между Glovo и клиентите, куриерите и партньорите (оттук нататък „Потребител“ или „Потребители“ ) и използването от тяхна страна на приложението на Glovo се подчинява на настоящите насоки и е важен компонент за постигане на висока ефективност в бизнеса на Glovo.

Нашите насоки за общността на Glovo за всички потребители (наричани по-долу „Насоките“) са в хармония с Кодекса за етика и бизнес поведение на Glovo и свързаните с него политики и процедури, които представят стандартните практики, които третите страни, свързани с бизнеса на Glovo, трябва да спазват.

Glovo се ангажира да помага на потребителите си да спазват тези стандарти. За тази цел Glovo публикува на уебсайта Насоките на общността на Glovo за всички потребители.

В резюме, тези насоки са създадени върху рамката на основните ценности на Glovo: Ентусиазъм, добра атмосфера, оставаме смирени, грижа и отдаденост.. Основните ни ценности оформят културата и определят характера на нашата компания. Те ръководят как се държим и вземаме решения, както и да осъществяваме дейността си по етичен и почтен начин. Всяка основна ценност се поддържа от специфично поведение, което очакваме от потребителите на Glovo, което те също използват в собствения си бизнес.

1.Използване на приложението

Потребителите на Glovo осъзнават въздействието си върху общността и се стремят да минимизират отрицателните си въздействия, за да запазят функционирането на приложението.

 • Закони

  Потребителите на Glovo трябва да спазват всички приложими закони, разпоредби и стандарти.

 • Честна употреба
 • Потребителите на Glovo се ангажират да използват приложението по справедлив начин, без да злоупотребяват с него или да печелят от нелоялна употреба на приложението на Glovo.

2.Потребителско взаимодействие с други страни

Потребителите на Glovo мобилизират силата на обединяването в екип през организационни и географски граници, за да доставят/купуват/продават постоянно изключителни продукти и услуги. Те разбират и спазват закони и разпоредби, които се прилагат за техния бизнес.

 • Спазвайте лоялна конкуренция

  Потребителите на Glovo спазват принципите на лоялна конкуренция, независимо къде осъществяват стопанска дейност. По-конкретно, потребителите на Glovo разбират и се съобразяват с лоялната конкуренция чрез другите потребители и тяхното използване на приложението.

  По този начин Потребителите не извършват действия, които могат да бъдат разбрани като нелоялна конкуренция спрямо останалите Потребители.

 • Ангажиране с честна употреба

  Както беше казано по-рано, потребителите се ангажират с честна употреба на приложението. По този начин те също се ангажират да не злоупотребяват с функционалностите на приложението, злоупотреба, поради която има щети за всички потребители на общността Glovo.

3.Толеранс при използване на платформата

Потребителите на Glovo разбират като злоупотреба всяко действие с намерение за възползване от приложението, нанасяне на щети на други Потребители, използвайки съществуващите функции в приложението.

Независимо от това, ето няколко примера за грубо поведение:

 • Злоупотреба и отписване на часове

  Потребителите на Glovo знаят, че ако злоупотребяват с функцията в приложението, което им дава възможност свободно да избират часовете на използване, те нанасят вреда на други Потребители, които ще видят, че използването от тяхна страна на приложението е засегнато.

 • Неправомерно превъзлагане или анулиране

  Потребителите на Glovo знаят, че ако преназначават или анулират поръчки с цел злоупотреба, те оказват влияние върху опита в приложението на останалите потребители.

 • Цени на продуктите

  Потребителите на Glovo разбират, че когато продават продукти, те трябва да поддържат цените актуализирани, и че ако не го направят, това създава вреда за останалите потребители.

 • Липсващи продукти

  Потребителите на Glovo знаят, че трябва да запазят всички продукти, които са заявени в поръчката, и че ако даден продукт липсва, трябва да уведомят другите потребители, за които това има значение.

 • Нередовни продукти

  Потребителите на Glovo знаят, че продажбата, транспортирането или закупуването на незаконни продукти е злоупотреба, понеже Glovo се ангажира да не насърчава потребителите на Glovo да извършват незаконна дейност чрез приложението за това, Glovo предупреждава, че ако бъде извършено нещо незаконно чрез вашия акаунт за идентификация, Glovo си запазва правото да блокира, спре и денонсира акта на местните власти, като по закон могат да бъдат предвидени санкции.

4.Последици

Понеже Glovo се ангажира със своите Потребители и иска всички те да имат страхотно изживяване при използването на приложението, Glovo може да предприеме действия, за да гарантира спазването на Насоките.

По този начин, ако Glovo открие или бъде забелязано от потребител, че друг потребител злоупотребява с приложението или има злоупотребащо поведение, Glovo може да деактивира акаунта на потребителя, който извършва злоупотреба.

С настоящото страните се информират, че Страната може да бъде оценена от другитеСстрани. Системата за оценка е предназначена предимно и по същество като начин за използване на общностната среда при използване на приложението Glovo. Glovo може да реши да използва системата за оценяване за целите на платформата. За да запази прозрачността на условията на Glovo, Glovo винаги ще информира по публичен начин основните параметри, определящи ранга и причините за относителната важност на тези основни параметри за разлика от други параметри, както и всякакви промени по отношение на системата за оценяваме. За хората, използващи Glovo чрез логистични услуги на трети страни („Изпълнителят“), Изпълнителят ще информира Куриерите за системата за оценка и свързаната с нея информация.

5.Контакт

Всеки доклад за нелоялна употреба трябва да бъде направен на Glovo, моля, докладвайте ни по имейл, където можете да докладвате за добросъвестната си загриженост.

Glovo третира сериозно и строго поверително всички доклади. В зависимост от естеството и обстоятелствата на доклада, Glovo може да се стреми да работи - ако и когато е подходящо - с Потребителите и други засегнати Страни, за да постигне правилно и своевременно решение.