უსაფრთხოება
უბედური შემთხვევა გქონდა?
დაზღვევის მოთხოვნა

პასუხისმგებლობა მესამე მხარის მიმართ

შეკვეთის მთლიანი მიმდინარეობისას, სადაზღვევო კომპანია ფარავს პლატფორმის მომხმარებლის საქმიანობისას მესამე მხარის მიმართ მიყენებულ ნებისმიერ სხეულის ან მატერიალურ დაზიანებას.
მოტოციკლის / ავტომობილის მოხმარებისას, მესამე მხარის მიმართ მოყენებული ზარალი უნდა ანაზღაურდეს მძღოლის მფლობელობაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების სავალდებულო დაზღვევით.
პლატფორმასთან თანამშრომლობისას, მესამე მხარის მიმართ მიყენებული ნებისმიერი ზიანის შემთხვევაში, გირჩევთ, დაზარალებულ პირს გამოართვათ საკონტაქტო დეტალები, რათა სადაზღვევო კომპანიამ შესაბამისად იმოქმედოს.

მეტი
ტრანსპორტირებული საქონელი

თუკი ტრანსპორტირებისას, საქონელი დაზიანდება და აღნიშნული არ არის გამოწვეული გლოვერის დაუდევრობით ან უბედური შემთხვევით, მომხმარებელი დაზღვეულია სადაზღვევო კომპანიის მიერ შემოთავაზებული სასაქონლო პოლისის კონკრეტული პირობების შესაბამისად.

მეტი
პირადი უბედური შემთხვევები

შეკვეთის მიმდინარეობისას, სადაზღვევო კომპანია აზღვევს გლოვერის სხეულისთვის მიყენებულ დაზიანებას კონკრეტული სადაზღვევო პოლისის შესაბამისად.

მეტი

წარმოგიდგენთ უბედური შემთხვევის დაზღვევის ახალ პოლისს, რომელზედაც პლატფორმის მეშვეობით ხელი უკვე მიგიწვდება.

 • ჯანმრთელობის დაზიანება
 • კომპენსაცია ზიანის ტიპის მიხედვით (დაჭიმულობა, მოტეხილობა…) (გარკვეულ ზღვრამდე)
 • მერვე დღიდან დაწყებული ყოველდღიური კომპენსაცია, სამედიცინო ცნობით დასმული დროებითი ჯანმრთელობის დაზიანების დიაგნოზის შემთხვევაში.
 • სამედიცინო ხარჯების ანაზღაურება (გარკვეულ ზღვრამდე).
 • საავადმყოფოში 7 დღეზე ხანგრძლივი პერიოდით მოთავსებისა და ნათესავის გადაადგილებისთვის ფინანსური დახმარების შემთხვევაში (თანმხლების ყოფნა).
 • ობლობის კომპენსაცია თანამშრომლის დაღუპვის შემთხვევაში.
 • უბედური შემთხვევებისთვის დაკრძალვის ხარჯები (გარკვეულ ზღვრამდე).

პოლისის მიერ გამორიცხული ვალდებულებებია:

 • პოლისის ძალაში შესვლამდე მომხდარი უბედური შემთხვევები.
 • დაზღვეული მხარის მიერ განზრახ გამოწვეული უბედური შემთხვევები ან თვითდაზიანება.
 • მიოკარდიული ინფარქტი.
 • ნებისმიერი უბედური შემთხვევა, რომელიც პლატფორმასთან თანამშრომლობის საათების მიღმა მოხდება.

გახსოვდეს, რომ დაზღვევა შენზე ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი უბედური შემთხვევა მოხდება პლატფორმის გამოყენებისას. ასეთ შემთხვევაში, უნდა შეავსო შემდეგი ფორმა, რათა ეცნობოს სადაზღვევო კომპანიას და შევსებისთანავე სადაზღვევო კომპანია დაგიკავშირდება შემდეგი ნაბიჯების განსახორციელებლად. ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, გახსოვდეს, რომ მიღებული დაზიანების ან ჯანმრთელობის მოშლის შესაბამისი ანაზღაურებისთვის უნდა წარადგინო სამედიცინო დოკუმენტაცია.

დაზღვევის მოთხოვნა